An Investigation on Reliability of Media Literacy Rubric Within The Scope of Generalizability Theory

Halil Erdem ÇOCUK, N. Bilge UZUN

Abstract


The aim of the study is to develop a valid and reliable measurement tool through generalizability theory by considering the errors seen in different variation sources. This scale will be used to test students’ performance on media texts during media literacy course. As inter scorer reliability obtained via generalizability theory was examined, this study can be defined as a basic research. Pre-service teachers studying at the department of Turkish Language Teaching of Mersin University during 2014-2015 spring semester participated in the study. Media literacy rubric was prepared in assessing the identical performance tasks. The data obtained from eight scorers related to six performance tasks in the rubric were analyzed according to generalizability theory and the findings were examined accordingly. After eight scorers evaluated 110 students into seven tasks of the rubric, “ö x p x g” pattern was divided into seven variance sources. In addition, generalizability (G) coefficient was found 0.80, and Phi coefficient, 0.73. Considering these results, media literacy rubric proves to be convenient for students’ performance on examining media components. In order to get a standardized rubric, it is important to use the rubric developed in this study for different media tools.


Keywords


Media literacy; Rubrics; Generalizability theory; Turkish education

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Altun, A. (2010) Medya Okuryazarlığının Sosyal Bilgiler Programlarıyla İlişkilendirilmesi ve Öğretim. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Apak, Ö. (2008). Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okuryazar-lığı Eğitimi Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ataay, İ.D. (1990), İş Değerleme ve Başarı Değerleme Yöntemleri, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını, Küre Matbaası, No: 235.

Aufderheide, P. (1993). National leaderssip conference on media literacy, conference report, Washington DC. : Aspen Institute.

Bacaksız, T. (2010). Medya Okuryazarlığı Dersinde Gazete Ve Dergi Kullanımı İzmir’de Med-ya Okuryazarlığı Dersinin Öğrencilerin Gazete Ve Dergi Okuma Alışkanlıklarına Olan Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bakan, U. (2010). İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Bilici, İ. E. (2011). Türkiye’de Ortaöğretimde Medya Okuryazarlığı Dersi İçin Bir Model Öne-risi. Yayımlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Binark, Mutlu ve Bek Mine Gencel. (2010). Eleştirel Medya Okuryazarlığı, İstanbul: Kalkedon, 2. baskı.

Brennan, R. L. (2001). Generalizability Theory. New York: Springer- Verlog.

Bütün, E. (2010). Medya Okuryazarlığı Dersine İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri (Samsun İli Örneği) Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi. Sos-yal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Çelik, M. (2008). Egemen İdeolojinin Bir Aracı Olarak Medya Ve Eleştirel Farkındalığın Ge-rekliliği: Medya Okuryazarlığı. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Çetinkaya, S. (2008). Bilinçli medya kullanıcıları yaratma sürecinde medya okuryazarlığının önemi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Güler, N (2008).Genellenebilirlik Kuramı ve SPSS ile GENOVA Programlarıyla Hesaplanan G ve K Çalışmalarına İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi: Ankara.

İnan, T. (2010). Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri Ve Medya Okuryazarlı-ğına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Kan, A. (2007). Performans Değerlendirme Sürecine Katkıları Açısından Yeni Program Anlayı-şı içerisinde Kullanılabilecek Bir Değerlendirme Yaklaşımı: Rubrik Puanlama Yönergeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 7 (1). 129-152.

Karaman, K. ve Karataş, A. (2009). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri. İlköğ-retim Online, 8(3), 798-808.

Keleş, S. (2009). İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Sosyal Bilim-ler Enstitüsü, Bolu.

Kıncal, R. Y. ve Kartal O. Y. (2009). Medya Okuryazarlığı Eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 181: 318-333.

Koçak, B. (2011). İlköğretim Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı Dersine İlişkin Algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi. Eğitim Bi-limler Enstitüsü, Erzurum.

Masterman, L. (1985). Teaching the media. London: Comedia Pub Group.

MEB, Talim ve Terbiye Kurulu ve RTÜK, (2006), İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara.

Moss, P. A. (1994). Can there be validity without reliability? Educational Researcher, 23(2), 5-12.

Ostenson, J, W. (2012). Connecting Assessment and Instruction to Help Students Become More Critical Producers of Multimedia. The National Association for Media Literacy Educa-tion’s Journal of Media Literacy Education. 4:2 (2012) 167-178.

Sadriu, S. (2009). Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Alan İlköğretim İkinci Kademe Öğrenci-lerinin Ders Sonu Çıktılarına Yönelik Bir “Pilot Araştırma”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Semiz, L. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı Yeterlikleri Ve Medya Okur-yazarlığı Dersini Yürüten Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar. Yayımlanmamış yüksek li-sans tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.

Sevim, F. (2013). Medya Okuryazarlığı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Medyada Temsili. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sezen, D. (2011). Katılımcı Kültürün Oluşumunda Yeni Medya Okuryazarlığı: ABD ve Türkiye Örnekleri. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İs-tanbul.

Share, J. S., Jolls, T., Thoman, E. (2005). Five key questions that can change the world: Class-room activities for media literacy. Los Angles: Central for Media Literacy (CLM).

Söylemez, Y. S. (2013). Asya ve Okyanusya Ülkelerinde Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Türki-ye Ve Yeni Zelanda Karşılaştırması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Sur, E. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi. Eğitim Bilimler Ens-titüsü, Niğde.

Şahin, M. (2012). Medya Okuryazarlığı Dersi Alan Ve Almayan İlköğretim Okulu Öğrencileri-nin Medya Tüketim Alışkanlıkları Farklılaşması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Şeylan, S. (2008). Medya Okuryazarlığı Ders Uygulamalarında Dünya Üzerinde Görülen Ak-saklıklar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tanrıkılu, F. (2014). Medya Okuryazarlığı Bağlamında Çocuk Dergileriyle Zenginleştirilmiş Türkçe Dersinin Etkililiği: Bir Eylem Araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi, On Sekiz Mart Üniversitesi. Eğitim Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Tüzel, S. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Derslerinde Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Bir Eylem Araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi, On Sekiz Mart Üniversitesi. Eğitim Bi-limler Enstitüsü, Çanakkale.

Ülker, M. (2012). Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretim Programı İle Tutarlılığının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Woods, R.H. (1997). Human Resources Management. Educational Institute, American Hotel and Motel Association. Second Edition.

Yıldız, V.A. (2011). Bir Sosyal Öğrenme Aracı Olarak Medya Ve Ahlaki Gelişim Kuramları Açısından Medya Okuryazarlığına Eleştirel Bir Bakış. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi. Eğitim Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
DOI: https://doi.org/10.24106/Kefdergi.364686

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.