Investigation of Suzuki Teacher Training System

Gülşah Sever

Abstract


The purpose of this study is to contribute to musical instrumental education and teacher training systems in our country, by examining the Suzuki Violin Teacher Training System in depth. A comprehensive literature search method was used to collect the data. The data are grouped into system inputs - process output - feedback steps with qualitative content analysis based on the system approach. The Suzuki’s system provides theoretical and practical information; observing and supervised teaching applications and rich feedback opportunities. The system has many intangible and concrete outputs. During the exams, feedback and suggestions are given about the strengths and needs of the teacher candidates. Suggestions have been made by evaluating the instrument education systems in Turkey.


Keywords


Suzuki; violin; teacher training; music education.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akpınar, U. (2009) “Suzuki piano school volume 1” okul öncesi dönem piyano eğitimine baş-langıç metodunun hedef ve hedef davranışlar açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall

Bayrakçı, M. (2007). Sosyal Öğrenme Kuramı ve Eğitimde Uygulanması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 198-210.

Blum, D. (1980) Casals and the art of interpretation. University of California Press.

Bugeja, C. (2009). Parental involvement in the musical education of violin students: Suzuki and 'traditional' approaches compared. Australian Journal Of Music Education, (1), 19-28.

Cary, G. T. (2011). Comparing Two Contemporary Violin Teaching Methods: Suzuki and Rolland. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 401

Chang, D. (1999). The effects of different incidental listening experiences on performance achi-evement and developmental music aptitude of first-grade suzuki violin and non-violin stu-dents. Unpublished Doctoral Dissertation. Retrieved on 12.06.2017 from https://search.proquest.com/docview/304520334?accountid=11054

Collier- Slone, K. (1985) They are rarely too young. Ann Arbor, MI: Shar Products Co.

Coyle, D. (2009) Talent code. Random House Publishing Group.

Çilden, Ş. (2012) Çalgı eğitiminde öğretmenin rol - model olmasının önemi. Uygulamalı Eğitim Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 13-15 Eylül.

Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. (2005). Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinlikleri-nin, Öğrencilerin Akademik Başarılarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 165-166

Ergün, M (2004). Sınıfta motivasyon. E. Karip (Ed.). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegema

Eubanks, K. (2015). Essays in the theory and practice of the suzuki method. Unpublished Doc-toral Dissertation. Retrieved on 12.06.2017 from https://search.proquest.com/docview/1727740186?accountid=11054

Europian Suzuki Association (2016). Teacher training and examinations manual & teacher training syllabus. http://europeansuzuki.org/assets/Uploads/Members/T-T-Manual-2015-Syllabus.pdf adresinden 30.06.2017 tarihinde ulaşılmıştır.

Europian Suzuki Association (ESA) Türkiye’de sertifikalı suzuki öğretmenleri. Suzuki Müzik Eğitimi Derneği (SMED) uluslararası web sayfası http://europeansuzuki.org/countries/turkey/ adresinden 12.07.2017 tarihinde ulaşılmıştır.

Gürlen, E., & Demirel, Ö. (2010). Avrupa birliği ve Türkiye’deki öğretmen yeterliklerin karşı-laştırmalı incelenmesi (in Turkish). Proceedings of International Conference on Teacher Trai-ning Policies and Problems II, 396-401.

Herman, E. (1981) Suzuki, the man and his philosophy. Summy- Birchard Music.

Hersh, S. S. (1995) Music educator Shinichi Suzuki: his teacher development program and studio teaching. Unpublished Doctoral Dissertation. Faculty of Graduate School of the Uni-versity of Minnesota.

Honda, M (1976) Suzuki changed my life. Summy- Birchard Music.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Kültür Politikaları Çalışma Grubu (2014). Sanat eğitimi raporu: Türkiye’de sanat eğitimini yeniden düşünmek. İstanbul.

Kendall, J. (1996). Suzuki’s mother tongue method. Music Educators Journal, (1), 43

Kovarovic, J. (2012). Music lessons for life: Fostering emotion regulation through suzuki education. Unpublished Doctoral Dissertation. Retrieved on 10.06.2017 from https://search.proquest.com/docview/1034740610?accountid=11054

Kreitman, E. (1998) Teaching from balance point. Western Springs Schools of Talent Educa-tion

Krigbaum, C. D. (2005). The development of an audiation-based approach to suzuki violin instruction based on the application of edwin E. gordon's music learning theory. Unpublished Doctoral Dissertation. Retrieved on 10.06.2017 from https://search.proquest.com/docview/305353594?accountid=11054

Meyer, M., Elmer, S., Ringli, M., Oechslin, M. S., Baumann, S., & Jancke, L. (2011). Long-term exposure to music enhances the sensitivity of the auditory system in children. European Journal Of Neuroscience, 34(5), 755-765. doi:10.1111/j.1460-9568.2011.07795.x

Moorhead, M. N. (2005). The suzuki method: A comparative analysis of the perceptual /cognitive listening development in third grade students trained in the suzuki, traditional, and modified suzuki music methods. Unpublished Doctoral Dissertation. Retrieved on 11.06.2017 from https://search.proquest.com/docview/305423345?accountid=11054

O'Neill, A.,Ann Mary. (2003). Parent as home teacher of suzuki cello, violin, and piano stu-dents: Observation and analysis of suzuki method practice sessions. Unpublished doctoral Dissertation. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/305317279?accountid=11054

Önder, Ü. (2004) Suzuki keman eğitimi başlangıç metodundaki etütlerin devinişsel hedef ve hedef davranışlar bakımından analiz edilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara

Özçelik, Ö. A. (2010) Suzuki yetenek eğitimi ve Bartok mikrokosmos yöntemleriyle piyanoda yoğunlaşma becerisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23(2) 643-661

Sak Brody, Z. (2016a). Suzuki yetenek eğitimi felsefesine kısa bir bakış. Anadolu Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisi, 6(1), 79-89

Sak Brody, Z. (2016b). Suzuki müzik eğitimi metodunda müzik dinlemenin önemi. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Sciences Yıl:3 Sayı: 8(8)

Sak Brody, Z. (2016c). Erken yaş müzik eğitiminde Suzuki anadil metodu ve öğretmen olarak annenin rolü. MÜZED Uluslararası İpekyolu Konferansı’nda sözlü Sunum. 4-6 Mayıs. Bolu

Shi, J. J. (2011). Suzuki violin teaching method research. Unpublished Doctoral Dissertation. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1870346502?accountid=11054 on 11.06.2017

Sönmez, V. (1993). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Genişletilmiş 4. Baskı. Adım Yayıncılık. Ankara

Starr, W. & Starr, C. (1983) To learn with love: a companion for Suzuki parents. Summy- Birchard Music.

Suzuki Müzik Eğitimi Derneği (SMED). www.suzukimuzik.com adresinden 10.08.2017 tari-hinde ulaşılmıştır.

Suzuki S. (2010) Sevgiyle eğitmek. (Çev. Jülide Yalçın Dittgen.) Porte Müzik Eğitim Yay.

Suzuki, S. (1975). Suzuki violin school violin part volume 9. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A

Suzuki, S.(1976).Suzuki violin school violin part volume 10. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A

Suzuki, S. (1981) Ability development from age zero. (Trans. Mary Louise Nagata) Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A

Suzuki, S. (1985). Tonalization. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A

Suzuki, S. (1998) About Suzuki: his speeches and essays. Summy- Birchard Music

Suzuki, S. (2008). Suzuki violin school volume 3. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A

Suzuki, S. (2008). Suzuki violin school volume 4. Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A

Suzuki, S. (2009). Suzuki violin school volume 5. Revised Edition Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A

Suzuki, S. (2010). Suzuki keman okulu 1. (Çev. Jülide Yalçın Dittgen.) Porte Müzik Eğitim Yayınları

Suzuki, S. (2010). Suzuki keman okulu 2. (Çev. Jülide Yalçın Dittgen.) Porte Müzik Eğitim Yayınları

Suzuki, S. (2013). Suzuki violin school volume 6. Revised Edition Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A

Suzuki, S. (2014). Suzuki violin school volume 7. Revised Edition Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A

Suzuki, S. (2016). Suzuki violin school volume 8. Revised Edition Alfred Publishing Co. Inc. U.S.A

Tecimer Kasap, B. (2005a). Suzuki okulu metodu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı:9 s.115-128

Tecimer Kasap, B. (2005b). Suzuki piyano okulu metodu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 10 s.71-86

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2014). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin usul ve esaslar http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/YPedagoji/YoKUSULveESASLAR28052014.pdf adresinden 11.07.2017 tarihinde ulaşılmıştır.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2247

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.