THE THEMATIC EXAMINATION OF UNIVERSITIES’ EXPRESSIONS OF MISSION

İmam Bakır ARABACI, Gönül ŞENER

Abstract


This study intends to assess thematically the elements used in the Turkish universities’ expressions of mission and to present what items are expressed and how frequent they are used and to exhibit their similarities clearly. To that end, 103 state and 65 foundation universities’ expressions of mission which are published on their web pages in Turkey constituted the target population of this study. However, 94 state and 19 foundation universities’ expressions of mission were addressed in this study because 9 state and 19 foundation universities haven’t published their expressions of mission on their web pages. When those expressions are generally addressed, it is seen that universities express their missions under the theme of “Education and Training Service” more frequently. This theme is followed by “Collectivism”, “Universalism”, “Science and Technology”, “Values”, “Field of Activity” and “Democracy” themes according to the frequency of use.  


Keywords


University; expression of mission; content analysis

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ackoff, R. (1987). Mission Statements. Planning Review, 15(4), 30-31.

Akgemici, T. (2008). Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitapevi.

Alkoç, G. P. (2010). Misyon ve vizyon ifadelerinin işletme stratejisindeki yeri ve işletme performansı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Altınkurt, Y., Yılmaz, K. (2011). İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının Vizyon, Misyon ve Değerleri ile İlgili Bir Çözümleme, Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-15.

Arabacı, İ.B. (2007). Stratejik Planlamada Amaç, Misyon, Vizyon ve Örgütsel Slogan Gerçekleştirme Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Malatya MLO Örneği). A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 85-98.

Bart, C.K. (1996). The Impact of Mission Statements of Firm İnnovativeness. International Journal of Technology Management, 11(5), 479-493.

Bartkus, B., Glasman, M., & Mcafee, R. B. (2000), Mission Statements: Are They Smoke and Mirrors?. Business Horizons, 43(6), 23-28.

Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin Ekonomiye ve Kalkınmaya Etkisi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 33-41

Çelik, A., Tonta, Y. (Ed.) (1996). Düşünce Özgürlüğü, Bilgi Edinme Özgürlüğü ve Bilgi Hizmetleri. Bilgi Edinme Özgürlüğü İçinde, Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, (1-13)

Doğan, H. (2008). Örgütlerde Vizyon ve Misyonların Çalışanlarca Kabulü ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 93-110.

Doğan, S. (2002). İşletmelerde Vizyon ve Misyon Bildirisi Geliştirme ve Önemi Üzerine Bir Araştırma. Amme İdaresi Dergisi, 35(1), 143-174.

Erdem, A. R. (2005). Üniversitenin Var Oluş Nedeni (Üniversitenin Misyonu). Pamukkale Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Dergisi, 17, 104–116 , 2005

Ertuna, Ö. (2008). Stratejik Yönetim. İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları.

Hoài, V. T. T. (2011). A discourse analysis of mission statements of American and Vietnamese Universities (English Versus Vietnamese). Unpublished Master's Thesis, Ministry of Education and Training University, Danang.

Karabulut, E. T. (2009). A Content Analysis of the Mission Statements of Turkish State Universities. (2013, Mayıs 2).

Kılıç, M. (2010). Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki. Sosyo Ekonomi, 13(2), 81-98.

Köseoğlu, M. A., Ocak, S. (2010). Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1), 63-82.

Kunt, Ş. (2012). Türkiye’de üniversitelerin stratejik planlarındaki misyon, vizyon ve stratejik amaçların içerik analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Nartgün, Ş. S. (2004). Öğrenen Örgütlerde Strateji ve Planlama. K. Demir ve C. Elma, (Ed.). Öğrenen Örgütler. ( s.161–194), Ankara: Sandal Yayınları.

Önemli, A. (2010). Stratejik performans yönetim modeli olarak dengeli performans yönetimi ve hizmet sektöründe alan çalışması örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özdaşlı, K., Alan, B., Koyuncu, O., Alparslan, A. M. (2012). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çalışanlarının Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Stratejik Yönlendiricileri Konusundaki Tutumları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (6), 1-13.

Özdem, G. (2011). Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4),1869-1894.

Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.

Sabuncuoğlu, A., Gök, O. (2008). Büyük İşletmelerin Web Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon İfadelerinin Pazar Odaklılık Açısından İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, X (I), 123-141.

Sönal, M. (2007). Firmaların vizyon ve misyon bildirgelerinin analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

Şengel, S. (2010). Muhasebe Meslek Odalarının Vizyon ve Misyonu Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 472-488.

Turan, S., Durceylan, B., Şişman, M. (2005). Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri İdari ve Kültürel Değerler. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(13), 181-202.

Wang, W. N. (2011). A Factor Analysis Study on the Mission Characteristics of Taiwanese Community Colleges. Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ), 2(4).

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Tıpkı Basım) Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.