Content Analysis of Master’s and Doctoral Dissertations on Inclusive Education in Turkey

Engin Yılmaz

Abstract


The aim of this study is to review master’s theses and doctoral dissertations carried out inclusive education in special education in Turkey. Studies were examined in Council of Higher Education (CoHE) National Thesis Centre’s web site. A total of 181 master theses and dissertations analyzed which were from 1990 up till 2016 in this subject. Information about inclusion education and laws in Turkey were also given. Data were analyzed descriptively with 13 research questions and presented in graphics, frequency and percentage tables. According to the results the number of dissertations prepared have increased for the last ten years and have been prepared mostly at Anadolu University, Gazi University and Ankara University. Additionally, the studies are conducted by using one to 50 participants who were mostly selected with purposive sampling. The dissertations used in the study generally were prepared at special education department and disciplines. Qualitative methods were used mostly.


Keywords


Content analysis; inclusive education; children with special needs.

Full Text:

PDF

References


Acarlar, F. (2013). Kaynaştırma modeli ve özel gereksinimli küçük çocukların özellikleri [The mainstream model and features of special needs small children].

B. Sucuoğlu & H. Bakkaloğlu (Eds.), Okul öncesinde kaynaştırma [Inclusion in pre-school education] (pp. 21-74). Ankara: Pegem Akademi.

Atay, M. (1995). Özürlü çocukların normal yaşıtları ile birlikte eğitim aldıkları kaynaştırma programlarına karşı öğretmen tutumları üzerine bir inceleme [A review of teacher attitudes towards integration programs in which disabled children are educated with their normal peers] Ankara: Hacettepe Üniversitesi (Unpublished doctoral dissertation) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Battal, İ. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterliliklerinin değerlendirilmesi (Uşak ili örneği) [Assessment of the competence of primary school teachers and branch teachers in mainstreaming education (Uşak province example)]. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi (Unpublished master’s thesis) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Batu, S. (2012). Yasal dayanaklar ve kaynaştırma [Legal basis and inclusion]. E.S. Batu, A. Çolak & S. Odluyurt (Ed.), Özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması[Inclusion ofspecial needs children]. (pp. 9-27). Ankara: Vize Yayıncılık.

Çiltaş, A. Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması [Mathematics education research in turkey: A content analysis study]. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 565-580.

Dirlikli, M., Aydın, A. and Akgün L. (2016). Cooperative Learning in Turkey: A Content Analysis of Theses. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(4), 1251-1273.

Hasanoğlu, G. (2013). Birleştirilmiş sınıflardaki kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlara ilişkin görüşler [Views on problems in integration education in integrated classrooms]. Eski-şehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. (Unpublished master’s thesis) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

İlik, Ş.Ş. (2015). Bireyselleştirilmiş eğitim programı eğitiminin kaynaştırma öğretmenlerinin BEP yeterliliklerine etkisi [The effect of the integration training of individualized training program on BEP competencies of integration teachers]. Konya: Necmettin Erbakan Üniver-sitesi. (Unpublished doctoral dissertation) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Kayaoğlu, H. (1999). Bilgilendirme programının normal sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma ortamındaki işitme engelli çocuklara yönelik tutumlarına etkisi [The impact of the information program on the attitudes of normal classroom teachers to the hearing-impaired children in the cohesion environment.]. Ankara: Ankara Üniversitesi (Unpublished master’s thesis) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Milli Eğitim Bakanlığı (2017). MEB istatistikleri. Retrieved April 11, 2017 from http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/18024009_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2015_2016.pdf/.

Özdemir, N. (2008). Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan ilköğretim öğretmenle-rinin tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması [Comparison of the burnout levels of ele-mentary school teachers with and without mainstreaming students in their class]. Afyonka-rahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi (Unpublished master’s thesis) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Sucuoğlu, B. ve Kargın, T.(2006). İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları: Yaklaşımlar, yöntemler, teknikler [Mainstreaming practices in primary education: Approaches, methods, techniques.]. Ankara: Morpa Yayınları.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara, Turkey: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, B. (2004). Engelli kullanıcılar için temel eğitim binaları tasarımının kaynaştırma eğitimine yönelik incelenmesi [Examination of basic education buildings design for disabled users for mainstreaming education]. Konya: Selçuk Üniversitesi. (Unpublished doctoral dis-sertation) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.




DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2402

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.