Trends in Masters' Theses on Visual Arts in Turkish Primary Education

Ayşegül Oğuz Namdar, Vildan Önder

Abstract


The purpose of this study is to identify the trends in master’s theses on visual arts conducted in Turkish primary education. We used different combination of keywords regarding visual arts and primary education and identified 84 master’s theses. Utilizing content analysis, we identified the title of the advisor, date, university, department, level, methods, sampling method, grade level, sample size, data collection, implications, keywords, gender of the researcher, the number of Turkish and English sources were identified. Findings were given in frequency and coding tables. The results indicated that most master’s thesis on visual arts conducted in Turkey writers were female, the advisor of the theses were mostly assistant professor, thesis were mostly published in 2011, most theses were published in Gazi University, most thesis were published in arts education departments, most theses were in master’s degree. Most studies utilized qualitative analysis and conducted with primary school students. Data analysis techniques included content analysis and documents analysis. Examining the implications of the thesis results showed that professional development courses could be given, art education environments should be equipped with proper materials, duration of visual arts courses should be increased, and collaboration with museums should be established. 


Keywords


Content analysis, Master's thesis, Primary education, Visual arts

Full Text:

PDF

References


Akengin, Ç (2011). İlköğretim 6. sınıf görsel sanatlar dersinde müze kaynaklı işbirliğine dayalı öğretim yön-teminin öğrenci kazanımlarına etkisi ( Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Akgül, B (2013). İlköğretim görsel sanatlar dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Akın, N (2009). İlköğretim 6. sınıf görsel sanatlar dersinde işbirlikli öğrenmenin renk konusunun işlenişinde öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Akyıldız, F (2006). İlköğretim okullarında (9-12 yaş) görsel sanatlar dersi kapsamında renk bilgisinin kavratılmasındaki sorunlar ve çözüm önerileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Akyürek, T (2011). İlköğretim 1. kademe görsel sanatlar dersinde müze eğitiminin tarih ve kültür bilinci oluş-turmasındaki önemi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.

Alakuş, A.O (2009). Eğitsel Eleştiri. Alakuş, A.O & Mercin, L (Eds.), Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğre-timi (s.57-58).Ankara: Pegem Yayınevi.

Alan, İ (2009). Sevgi içerikli çizgi filmlerin ilköğretim 5. sınıftaki çocukların görsel sanatlar dersinde yaptıkla-rı resimler üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.

Altay, L (2009). İlköğretim ikinci kademe altıncı sınıf görme engelli öğrencilerin görsel sanatlar eğitimine yö-nelik bir inceleme (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Arslan, D (2012). İlköğretim ikinci kademe görsel sanatlar dersi hakkında okul yöneticilerinin görüşleri :Ankara ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Aslan, E (2011). İlköğretim 1. kademe görsel sanatlar uygulamalarında motivasyonun yeri ve önemi (Yayın-lanmamış yüksek lisan tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aslantaş, S (2008). İlköğretim II. kademe proje tabanlı öğrenme yönteminin görsel sanatlar dersine katkı-sı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Atalay, N (2011). İlköğretim I. kademede müze eğitiminin görsel sanatlar kültürüne etkileri (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ateş, R (2007). İlköğretim 7-11 yaş grubu için görsel sanatlar dersinin önemi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Batur, M (2010). İlköğretim I. kademe görsel sanatlar dersi öğretim programının kazanımlar boyutunun öğ-retmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Beşen, S (2012). İlköğretim okulları görsel sanatlar eğitimi dersinde bireysel ve işbirlikçi öğrenmenin öğrenci üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bozok, B (2011). İlköğretim 8. sınıf görsel sanatlar dersinde milli değerler kazanılmasında milli bayramları-mızın etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Canlı, K (2016). İlkokul 4. sınıf görsel sanatlar dersinde sanal müze uygulamasına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Coşkun, O (2007). İlköğretim okullarında görsel sanatlar dersinde bilgisayarla grafik tasarım uygulamaları üzerine bir değerlendirme (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Çakan, Y (2011). İlköğretim 7. sınıf görsel sanatlar dersi röprodüksiyon konusunun, müze eğitim atölyeleri or-tamında işlenmesinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Demirel Aksoy, N (2010). Postmodern sanat eğitimi kapsamında ilköğretim görsel sanatlar eğitiminin değer-lendirilmesi ve programın yeniden yapılandırılması için öneriler (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Demirel, İ (2011). Köy ve kent okullarında öğrenim gören ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görsel sanatlar dersine ilişkin tutumlarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Deveci Danış, E (2007). İlköğretim ikinci kademe görsel sanatlar eğitimi estetik beğeninin geliştirilmesinde materyal kullanımının yeri, önemi ve uygulanması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Diğler, M (2011). İlköğretim 7. sınıflar görsel sanatlar dersinde perspektifin işbirliğine dayalı ve geleneksel öğretim yöntemiyle işlenmesinin öğrenci tutum ve başarılarına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Dilli, R (2013). Görsel kültür kuramının ilköğretim 4. sınıf görsel sanatlar dersinde uygulanması (Yayınlan-mamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Dorukan, N (2009). İlköğretim kurumlarındaki görsel sanatlar dersinin uygulamaları ve sonuçları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Duman, A (2013). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eğitsel oyunlarla görsel sanatlar dersine olan ilgilerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Durmuş, N (2009). Görsel sanatlar eğitiminin ilköğretim I. kademedeki öğrencilerde çevre bilinci düzeylerinin gelişmesine katkısı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Dutkin, A (2012). İlköğretim ikinci kademede verilen görsel sanatlar dersinin algılanma düzeyinin araştırıl-ması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Ermiş, B (2010). İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin görsel sanatlar dersinde (üç boyutlu sanal müze ziyareti) etkinliğine ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ertürk, M. (2011). İlköğretim II. kademe görsel sanatlar eğitimi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Fidan, S (2013). İlköğretim 2. kademe görsel sanatlar dersi öğretim programı öğrenme alanlarının öğretme-öğrenme sürecine yansıma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri :Bursa ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Gökay, M (2010). Sanat Kitabım Sanata İlk Adım. Konya: Aybil Yayıncılık.

Gökay, M (2009). Görsel Sanatlar Eğitimi.Alakuş, A.O & Mercin, L (Eds.), Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi (s.13-18).Ankara: Pegem Yayınevi.

Gökmen, S (2016). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin hayalden insan figürü çizmelerine görsel sanatlar eğitiminin etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Göknur, Ş (2011). İlköğretim II. kademe görsel sanatlar öğretim programının kazanımlar boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Güler, M (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinde görsel sanatlar dersinde kültür bilincini geliştirme (Yayınlanmamış yüksek lisans). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

İldanlı, D (2010). İlköğretim okullarının II. kademesinde görsel sanatlar dersi haftalık ders saati süresinin ye-terliğinin araştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

İnci, H (2012). İlköğretim görsel sanatlar dersinde yer alan üç boyutlu biçimlendirme çalışmalarının nesnel gerçeklik basamağındaki öğrencilerin özgüven gelişimlerine katkısı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.

İncirkuş, B (2014). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine verilen görsel sanatlar dersindeki portre ve otoportre çalışmalarının öğrenciler üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi. İstanbul.

Kahraman, M (2010). İlköğretim 8. sınıf görsel sanatlar dersi programında yer alan "eser analizi" konusunun sanatsal öğretime katkısı nedir? (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kahvecioğlu, N (2007). İlköğretim II. sınıf görsel sanatlar dersinde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrenme üzerindeki etkisinin karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kalkan A (2016). İlkokul öğretmenlerinin görsel sanatlar dersindeki üç boyutlu çalışmalara ilişkin materyal kullanımı Sabundan heykel örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kalyoncu, R (2009). İlköğretim 8. sınıf görsel sanatlar dersi kent projesi konusunda proje tabanlı öğrenmeye dayalı bir uygulama örneği (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kanat, S (2008). Görsel sanatlar dersinde çoklu zeka kuramına dayalı öğretim yönteminin 7. sınıf öğrencilerinin başarısına ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına etkisi.Malatya ili Fatih İlköğretim okulu (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Karaahmet, S (2011). İşitme engelliler ilköğretim okullarında görsel sanatlar dersini veren öğretmenlerin öğrencilerle iletişimlerinde empati becerilerinin rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Kaya Koçak, S (2010). İlköğretim görsel sanatlar eğitimi dersindeki müze etkinliklerine yönelik, öğrenci, öğretmen ve müze yetkililerinin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kaya, Ö. (2006). İlköğretim 3. sınıf görsel sanatlar dersinde drama destekli eğitimin yaratıcı sürece katkıları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kayahan, Z (2010). İlköğretim I. kademe 5. sınıf görsel sanatlar eğitimi dersinde hikaye anlatım yönteminin yaratıcılığa etkileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Keleş, P (2012). İlköğretim görsel sanatlar dersinde dijital kültürün öğrencilerin yaratım sürecine etkileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Kılıç, A (2013). İlköğretim 7. sınıf görsel sanatlar dersinde afiş çalışması ve uygulama aşamaları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kocaman, Ö (2011). İlköğretim görsel sanatlar dersinde verilen temel tasarım eğitiminin yaratıcılığa katkısının belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Koç, E (2008). İlköğretim görsel sanatlar (resim-iş) dersi öğretim programlarının değerlendirilmesi (1948- 2007 tarihleri arası) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Koç, H (2011). İlköğretim görsel sanatlar eğitimi dersi öğretmenlerinin materyal kullanımına ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Konak, A (2012). İlköğretim 6. sınıf görsel sanatlar eğitimi ders içi etkinliklerinin öğrencilerin demokratik tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kök, A (2010). İlköğretim okulları görsel sanatlar dersinde müze bilinci öğrenme alanına yönelik yaratıcı drama uygulamaları ve öğrenci görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kuşat Lanpir, C (2010). İlköğretim görsel sanatlar dersinde küçük grup çalışmaları: Bir eylem araştırması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Mamur Yılmaz, E (2014). Görsel sanatlar öğretmen adaylarının ilköğretim okulları öğrencilerine sanatsal düzenleme ilkelerinin öğretimine yönelik öğretim materyali tasarım süreçleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Marangoz, N (2008). İlköğretim 8.sınıf görsel sanatlar dersinde kullanılan kopyalama yöntemi ve müzikli yön-temin öğrencinin görsel sanatlar dersi başarısına etkisinin karşılaştırılması . (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Metan, A (2007). İlköğretim okullarının birinci kademesinde görevli sınıf öğretmenlerinin müzeleri görsel sanatlar eğitimi dersinde kullanmalarına yönelik görüşleri Ankara ili Çankaya ilçesi örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Okan Akın, N (2006). İlköğretim görsel sanatlar eğitiminde estetik öğretimi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özdemir, Ç (2009). İlköğretim I. kademe görsel sanatlar dersinde üç boyutlu uygulamaların öğrenci yaratıcı-lığına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özder, E (2008). İlköğretim 6. sınıfta görsel sanatlar dersi ile desteklenen matematik öğretiminin öğrenci tutumları ve başarılarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özsoy, V (2016). Görsel Sanatlar Eğitimi Makaleler. (2. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.

Öztek, N (2014). 6. sınıf görsel sanatlar dersine yönelik öğrencilerin sanatsal gelişimine ilişkin tutumları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi. İstanbul.

Pekdağ, G (2011). İlköğretim görsel sanatlar öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Recep, E (2013). Sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin ilköğretim 1. kademe görsel sanatlar dersine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sağ, M (2009). İlköğretim görsel sanatlar dersinde eleştiri becerilerinin kazandırılması kilim örneği (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sarı, H (2011). İlköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programının kuramsal yapı ve uygulanabilirlik açısın-dan bir değerlendirmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sarıhan, K (2010). İlköğretim altıncı sınıf görsel sanatlar eğitiminde işbirlikli öğrenme uygulaması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Sarkan Tosun, O (2009). Müze incelemelerinin ilköğretim okullarındaki görsel sanatlar eğitimine katkısı Bolu ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Selçuk, E (2010). İlköğretim okulları görsel sanatlar derslerinde geometrik obje destekli uygulama çalışmalarının desen eğitimine etkileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Susuz, M (2012). İlköğretim ikinci kademe görsel sanatlar dersinde değişik teknik ve araç-gereç kullanımının öğrencilerin yaratıcılıklarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Süzen, H (2005). İlköğretim okullarında görevli yöneticilerin ve resim-iş öğretmenlerinin müze ve sanat galerilerinin görsel sanatlar (resim-iş) eğitimi amaçlı kullanılmasına ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tan, Z (2009). İlköğretim birinci kademe görsel sanatlar eğitimi müze bilinci öğrenme alanında materyal kullanımının etkisi ve uygulanması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Tarı, H (2011). İlköğretim okullarının 1.2.3. sınıflarında uygulanan görsel sanatlar dersinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Tarlakazan, E (2010). İlköğretim görsel sanatlar dersi 6. sınıf kazanımlarının işbirlikli öğrenme yöntemi etkinlikleri ile gerçekleştirilmesinin öğrenci erişisine etkisi görüşleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, An-kara.

Tekin, M (2011). İlköğretim 2. kademe (6. sınıf) görsel sanatlar dersinde kopya yönteminin öğrencilerin sanat-sal çalışmalarına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tezcan, M (2011). Sanat Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Tuncel, Z (2009). Hastane ilköğretim okullarındaki görsel sanatlar eğitiminin niteliği konusunda durum incelemesi Ankara il örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Türkkan, B (2008). İlköğretim görsel sanatlar dersi bağlamında görsel kültür çalışmaları: Bir eylem araştırması (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Türkyılmaz, R (2008). İlköğretim okulları 2. kademe(6,7 ve 8. sınıflar) görsel sanatlar dersinde soyut çalışmaların yeri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tütüncü, S (2006). İlköğretim görsel sanatlar (resim-iş) eğitimi dersi çerçevesinde çocuk resminde yaratıcılık kavramının algılanışına ilişkin bir durum çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Vurucu, Ö (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin , görsel sanatlar dersinde işbirlikli (Kubaşık) öğrenmeye yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Yarımca, Ö (2010). İlköğretim II. kademe görsel sanatlar dersinde disiplinler arası yaklaşıma dayalı uygulamalar (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Yeşilyurt, L (2009). İlköğretim okullarındaki ikinci kademe görsel sanatlar dersi programının işlenişinde karşılaşılan temel sorunlar (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Yılmaz Arıkan, E (2011). İlköğretim okullarında yaratıcı drama yönteminin görsel sanatlar eğitiminde kullanılmasının erişi, tutum ve kalıcılığa etkisi: Meram ilköğretim okulu örneği (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Yılmaz, B (2010). Yaratıcı dramanın görsel sanatlar eğitimine etkisinin ilköğretim 5. sınıf düzeyinde incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yiğitel, M (2010). Köy ve kent okullarında öğrenim gören ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görsel sanatlar dersine ilişkin tutumlarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yükselgün, Ö (2010). İlköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programındaki "görsel sanat kültürü" öğrenme alanının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2719

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.