TEACHERS VIEWS ON CURRICULUM DEVELOPED SINCE 2005: A CONTENT ANALYSIS OF THE RESEARCHES BETWEEN 2005 AND 2011

Mehmet ERDOĞAN, Çiğdem Güzle KAYIR, Hamit KAPLAN, Ümmü Özlem AŞIK ÜNAL, Şahin AKBUNAR

Abstract


The purpose of this study is to state a synthesized outcome though reviewing the research studies reported teachers’ views on curricula in 2005 and later, and studies published over the years of 2005-2011. For this purpose, national and international journals were reviewed and 50 articles were selected based on the pre-determined criteria. The selected studies were subjected to content analysis using article analysis form. The analyses pointed out that teachers had positive views on the contribution of the recently developed curriculum, but they had difficulties during the implementation of the programs due to several problems (e.g. the lack of in-service training, teachers’ lack of equipment, infra-structure problems crowded classrooms, lack of understanding of the program, inconsistency between curricula and tests (OKS, SBS etc), and insufficient time dedicated to the activities)


Keywords


curriculum; teacher; content analysis

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Açıkgöz. K. (2002). Aktif öğrenme (1.Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Ary, D.,Jacobs, L., Razevieh, A., and Sorensen, C. (2006). Introduction to research in education. Belmont, CA: Wadsworth.Brooks J.G. & Brooks, M.G. (1999). In Search of understanding: The case for Constructivist Classrooms. Association for Supervision and Curriculum Development. Associtation for Supervisionand Curriculum Development Alexandria, Virginia. http://www.ascd.org.

Baykan, A.K., Ercan, U., & Erdogan, M. (2011). Barriers and needs regarding the ımplementation of new measurement and evaluation techniques; A review of research between 2005 and 2010. An oral presentation on First International Conference on Curriculum and Instruction, 05-08 October, Anadolu University, Eskişehir.

Bulut, M. (2007). Curriculum reform in Turkey. A case of primary school mathematics curriculum. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(3), 203-212.

Çiltaş, A., Güler, G., ve Sözbilir, M. (2012). Mathematics education research in turkey: a content analysis study. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 574-578.

Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Demirkol, M. (2010). İlköğretim okullarında öğretmenlere yönelik okul temelli hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 188, 158-173.

Doğanay, A. (Ed.) (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Doğanay, A. ve Sarı, M. (2008). Öğretmen gözüyle yeni sosyal bilgiler programı: adana ilinde bir araştıma. İlköğretim Online, 7(2), 468-484.

EARGED. (2003). PIRLS 2001 – Uluslar arası okuma becerilerinde gelişim raporu. earged.meb.gov.tr adresinden 4 Nisan 2011 tarihinde alınmıştır.

Erdoğan, M., Marcinkowski, T., & Ok, A. (2009). Content analysis of selected features of K – 8 environmental education research studies in Turkey, 1997-2007. Environmental Education Research.15(5), 525-548.

Erdoğan, M. (2007a). Yeni öğretim programı ve yeni ölçme-değerlendirme yaklaşımları. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: ODTU Yayınları, 15-33.

Erdoğan, M. (2007b). Yeni geliştirilen dördüncü ve beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının analizi; nitel bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 221-254.

Erişen,Y. (1998). Program geliştirme modelleri üzerine bir inceleme. Ankara: Pegem

Eşme, İ. (2005). Eğitim göstergeleri: çöküşün bozguna dönüşmesi. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, CBT 930. http://muratkaymak.blogcu.com/2395711/ adresinden 7 Şubat 2007 tarihinde indirilmiştir.

Frankel, J., & Wallen, N. (2000). How to design and evaluate research in education. Boston, MA: McGraw-Hill Higher Education.

Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık Ö., Yıldırım, G., ve Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in Turkey: a content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 191-196.

Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., ve Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: a content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 455-459.

Gözütok, D. (2003). Curriculum development in Turkey. W.F.Pinar (ed.) International Handbook of Curriculum Research (shf. 607-622). Lawrence Erlbaum Associates: London.

Güven, B. ve Alp, S. (2008). Yeni sosyal bilgiler dersi öğretim programının kazanımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Milli Eğitim Dergisi. 177, 153-165.

Hürsen,Ç. & Özçınar,Z. (2008). Çoklu zeka kuramı çalışmalarının içerik analizi bakımından değerlendirilmesi Cypriot Journal of Educational Sciences, 3(1), 1-15.

Karadağ,E. (2010). An analysis of research methods and statistical techniques used by doctoral dissertation at the educational sciences in turkey. Current Issues in Education, 13(4).

Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T., Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımı: sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(2), 383-402.

Kayıkçı, K. ve Sabancı, A. (2009). Yeni ilköğretim programının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. 181, 240-252.

MEB. TTK (2005). İlköğretim 1–5 sınıf programları tanıtım el kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım evi

OECD. (2004). PISA 2003 at a GLANCE . OECD: Hollanda.

Olkun, S. ve Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslar arası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikler. İlköğretim-online 2(1), 28-35. [Online]:

Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (1998). Curriculum: Foundations, principles, and issues. Boston: Allyn and Backon.

Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22. 02 Şubat 2012 tarihinde http://www.usca.edu/essays adresinden elde edilmiştir.

Şahin, E. (2007). Yeni ilköğretim 1. kademe Türkçe programının değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 6(2), 284-304.

Talim ve Terbiye Kurulu Baskanlıgı (TTKB). (2004). Talim Terbiye Kurulu Program Gelistirme Çalısmaları. 5 Mayıs 2005 tarihinde, www.ttkb.meb.gov.t adresinden edinilmistir.

Ulutaş,F. & Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7, 614-626.

Yıldırım, A. & Şimşek,H. (2008) Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yüksel, S. (2003). Türkiye’de program geliştirme çalışmaları ve sorunları. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 159. 24.04.2013 tarihinde http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/159/syuksel.htm adresinden elde edilmiştir.

Ek.1. Analizi Yapılan Araştırmalar (n=50)

Aykaç, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 46-73.

Aykaç, N. (2007). İlköğretim programında yer alan etkinliklerin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Sinop ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2), 19-35.

Aksu, H.H. (2008). Öğretmenlerin yeni ilköğretim matematik programına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-11.

Anılan,H. & Sarıer,Y. (2008). Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 128-141.

Ayvacı,H.Ş. & Er-nas, S. (2009). Öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı kurama göre öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED),3( 2), 212-225.

Bakar, E. , Keleş, Ö., & Koçakoğlu, M. (2009). Öğretmenlerin MEB 6. sınıf fen ve teknoloji dersi kitap setleriyle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10 (1), 41-50.

Bal, P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,17(1),53-68.

Bozkurt, E., & Yenilmez, K. (2008). Altıncı sınıf matematik öğretim programında çoklu zeka kuramına dayalı öğrenme yönteminin uygulanma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 90-99.

Bulut, İ. (2008). Yeni ilköğretim programlarında öngörülen öğrenci merkezli uygulamalara ilişkin öğretmen görüşleri (Diyarbakır ili örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,56, 521-546.

Butakın,V., & Özgen,K. (2007). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının (4. ve 5. sınıf) uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi Diyarbakır ili örneği. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 82-94.

Bümen,N.T. (2005). Öğretmenlerin yeni ilköğretim programıyla ilgili görüşleri ve programı uygulamaya hazırlayıcı bir hizmet içi eğitim çalışması örneği. Ege Eğitim Dergisi. 6(2), 21-57.

Camuzcu, S., ve Duruhan, K. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme süreci ile ilgili hizmet-içi eğitim ihtiyaçları. E-International Journal of Educational Research, 2(1), 15-29.

Çelikkaya T. (2011) Sosyal Bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri Kastamonu Eğitim Dergisi 19(3)

Coşkun, E. (2005). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmen ve öğrencilerinin yeni Türkçe dersi öğretim programıyla ilgili görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2, 421 – 476.

Coşkun,E. , Gelen,İ. , Kan,O.M. (2009). Türkçe derslerindeki performans ödevleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 22-55.

Demirci, A. (2008). Türkiye’deki yeni coğrafya öğretim programının öğretmenlerin bakış açısından değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 178, 105 - 120.

Dindar, H., & Yangın, S. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına geçiş sürecinde öğretmenlerin bakış açılarının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 185-198.

Erdoğan, M. (2007). Yeni geliştirilen dördüncü ve beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının analizi; nitel bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 221-254.

Gömleksiz, M.N. , & Bulut, İ. (2006). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 173-192.

Gömleksiz, M.N. , & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.

Gömleksiz, M.N. , Öner P. & Bozpolat E. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerini Yürütmelerine ilişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 10(3), 872-893

Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim, 177, 224-236.

Güven, B., & Alp, S. (2008). Yeni sosyal bilgiler dersi öğretim programının kazanımlara yönelik öğretmen görüşleri. Milli Eğitim, 177, 153-165.

Güzel, H., ve Adıbelli, S. (2011). 9. sınıf fizik ders kitabının eğitsel, görsel, dil ve anlatım yönünden incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 201-216.

Halat, E. (2007). Yeni ilköğretim matematik programı (1–5) ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,9(1), 63-88.

İncekara, S. (2011). Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 6. ve 7.sınıf sosyal bilgiler öğretim programı ve programın uygulanmasına yönelik görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (36), 351-368.

Kabakçı, I. , Kurt, A., & Yıldırım, A. (2008). Bilgisayar öğretmenlerinin seçmeli bilişim teknolojileri öğretim programının uygunluğuna ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 277-301

Karadağ, E. , Deniz,S., Korkmaz,T., & Deniz,G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 383-402.

Karaer, H. (2006). Fen bilgisi öğretmenlerinin ilköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretimi hakkındaki görüşleri (Amasya Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(8),97-111.

Karataş, S., & Tabak, N. (2010). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 56-65.

Kırmızı, F.S. ,& Akaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (25), 42-54.

Kırıkkaya, E.B.(2009). İlköğretim okullarındaki fen öğretmenlerinin fen ve teknoloji programına ilişkin görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6( 1), 133-148.

Koç, H., & Aksoy, B. (2010). 2005 coğrafya dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. The Black Sea Journal of Social Sciences, 2(2), 17-52.

Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-430

Kurtuluş, N., ve Çavdar, O. (2011). Fen ve teknoloji öğretim programındaki etkinliklere yönelik öğretmen ve öğrenci düşünceleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(1), 1-23.

Metin,M., & Demiryürek, G. (2009). Türkçe öğretmenlerinin yenilenen Türkçe öğretim programlarının ölçme- değerlendirme anlayışı hakkındaki düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,28. 37-51.

Orbeyi, S., & Güven,B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programı’nın değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama,4 (1),133-147.

Özerbaş, M.A. (2010). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan teknolojik sorunların öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11( 2), 267-283.

Saracaloğlu A. S. & Karasakaloğlu N.(2011). Türkçe Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri İlköğretim Online , 10(3), 951-960

Şahin,A. (2008). İlköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9( 3), 133-146.

Şahin, İ. (2007). Assessment of new Turkish curriculum for grade 1 to 5. Elementary Education Online, 6(2), 284-304.

Tekbıyık, A., & Akdeniz, A.R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 23-37.

Temelli, A., ve Kurt, M. (2011). Biyoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve bu yöntemlerin öğrenci başarısına etkileri hakkındaki görüşleri. E-International Journal of Educational Research, 2(2), 65-76.

Temizkan, M., & Bağcı, H. (2008). 2005 ilköğretim Türkçe dersi öğretim (5. Sınıflar) programı öğrenme alanlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 179, 178-194.

Turan,M. , & Akpınar, B. (2008). İlköğretim Türkçe dersi ilk okuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle ve bitişik-eğik yazı yöntemlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,18(1), 121-138.

Tüysüz, C., & Aydın, H. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin yeni fen ve teknoloji programına yönelik görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 37-54.

Yangın, S., & Dindar, D. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji programındaki değişimin öğretmenlere yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 240-252.

Yıldırım, F. ,& Öztürk,B.K. (2009). Türkçe dersi öğretim programının ölçme değerlendirme öğesi hakkında öğretmen görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(37), 92-108.

Yörük, S., Yavuz,A. & Kıvrak, E. (2011). Yeni ( 2005 ) ilköğretim fen ve teknoloji programının öğretmen, yönetici ve müfettişlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,38,423-442.

Zengin,M. (2010). Yeni ilköğretim DKAB öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (22), 121-160.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.