Scale for Level of Using Basic Scientific Process Skills: Validity and Reliability of Parent Form

Sara KEFİ

Abstract


The aim of this study; is to develop a scale for “Using Basic Scientific Process Skills: Parent Form”, aimed at parents’ creating opportunities for their children to use their basic scientific process skills in their daily life experience. The study group, by means of which the data was collected for the validity and reliability of the scale, consisted of 536 parents whose children attended pre-school educational institutions under Ministry of National Education in the school year of 2014/2015 in the cities of Ankara, Konya, İzmir, Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Amasya, Gaziantep and Diyarbakır. It was observed that Cronbach alpha internal consistency reliability co-efficient is α= 0.96 and total articles score correlation values are between the range of 0.52 and 0.71 for a total of 35 articles and 7 sub-dimensions of Parent form: SLUBSPS. After calculating the reliability co-efficient of the scale through internal consistency test split half method, the correlation coefficient between the two halves of the test was found to be 0,86 and reliability coefficient between Spearman Brown two halves test for the whole test was observed as 0,92. As a result of the confirmatory factor analysis (CFA), the factor load of all of the items in each the sub dimension of the scale was observed high (between the range of 0,53 and 0,86). The findings
prove the scale to be a valid and reliable measurement tool developed to determine the parents’ level of using basic scientific process skills.


Keywords


okulöncesi dönem çocuklar, ebeveyn, bilimsel süreç becerileri

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


programı. (2. Baskı), İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Akman, B. (2003) Bilim ve çocuk, çoluk çocuk dergisi, Kök Yayıncılık, sayı 22, s. 23.

Aktaş-Arnas, Y. (2002), “Okulöncesi dönemde fen eğitiminin amaçları”, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi: 6-7,s.1-6.

Ashbrook, P., (2015), Toys as Tools: Everyday Science Experiences, National Association for the Education of Young Children — Promoting excellence in early childhood education - See more at: https://families.naeyc.org/learning-and-development/music-math-more/toys-tools-everyday-science-experiences,Retrieved 10, 2015.

Alisinanoğlu, F., Bay, D.N. ve Şimşek, Ö. (2014). Okulöncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-13.

Atabey, D. ve Tezel-Şahin F., (2011), Aile Öğretmen İletişim Ve İşbirliği Ölçeği, Eylül Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 793-804.

Bosse, S., Jacobs G., and Anderson T. L.(2009). Science in the air. Young Children, p. 10-15, reprinted and retrieved at http://www.naeyc.org/files/yc/file/200911/BosseWeb1109.pdf. erişim tarihi: 10 April 2014

Byrne, B. M. & Stewart, S. M. (2006). The MACS approach to testing for multigroup invari-ance of a second –order structure: A walk through the process. Structural Equating Model-ing,13 (2), 287-321.

Brazelton T. B.&Sparrow J.,(2015),The Power of Play, For Familyes, National Association for the Education of Young Children, Promoting Exellence in Early Childhood Education, http://families.naeyc.org/families-today/power-play.Retrieved 23 March 2014.

Bronfenbrenner, U. (1979), The Ecology of Human Development, Cambridge, Ma: Harverd University Press.

Can, Taşkın,B. ve Pekmez-Şahin, E. (2008). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bilimin Doğası Ölçeğinin Geliştirilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy s.,192, Volume: 3, Number: 2 Article Number: C0057.

Downer Jason T. & Pianta Robert C. (2006). Academic And Cognitive Functioning in First Grade: Associations With Earlier Home And Child Care Predictors And With Concurrent Home And Classroom Experiences. Social Psychology Review, 35 (1), 11-30.

DePlanty, J., Coulter-Kern, R., & Duchane, K. A. (2007). Perceptions of parent involvement in academic achie-vement. The Journal of Educational Research, 100(6), 361–368.

Epstein, J.L. (2008). Improving Family and Community Involvement in Secondary Schools. The Education Digest, 73 (6), 9-12.

Ergin, Ö., Şahin-Pekmez, E. ve Öngel-Erdal, S. (2005). Kuramdan Uygulamaya Deney Yoluyla Fen Öğretimi(1. Baskı). İzmir: Dinazor kitapevi.

Fitzpatrick A., (2012) Working With Parents in Early Years Services, Dublin Institute of Technology,p:272, (http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=aaschlawbk.), Retrieved, Au-gust 23, 2013.

Gürşimşek, İ., (2003), Okul Öncesi Eğitime Aile Katılımı ve Psikososyal Gelişim, Kuramda ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi.

Gropnik A , Meltzoff, A. N. & . Kuhl, P. K.,(2000), The Scientist in the Crib: What Early Learning Tells Us About the Mind, Perennial An Imprint Of Harper Collins Publishers.

Jackson M. and Samuelson J.,(2010), Family Engineering For Parents & Elementary-Aged Children,(file:///C:/Users/Acer/Downloads/Family_Eng_2010.pdf.),Retrieved May22, 2014.

Jinchul, J., 2004, ‘Analysis of the factors and the roles of hrd in organizational learning styles as identified by key informants at selected corporations in the republic of Korea’, Unpublished Doctoral Dissertation. Texas A&M University.

Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (2006). LISREL (Version 8.8) [Computer software]. Chicago: Scientific Softare International Inc.

Kefi S. ve Çeliköz N.(2014). Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Bece-rilerini Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması, Journal of Research in Education and Teaching, Mayıs 2014, Cilt:3 Sayı:2 Makale No: 37 ISSN: 2146-9199, (http://www.jret.org/.), erişim tarihi: 10 haziran 2014

Kumtepe, G-E., (2011), Okulöncesi Eğitimde Fen, Okulöncesinde Fen Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları,s.,135, Eşkişehir

Karasar N. (2000). Verilerin Toplanması. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.

Karabulut-Demir E. ve Şendil, G.,(2008), Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ), Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2008, 11 (21), 15-25, http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/21/15-25.pdf erişim; 12/12/2014 .

Lovejoy, M. C., Weis, R., O’Hare, E. & Rubin, C. E. (1999). Development and initial validation of the parent behavior inventory. Psychological Assessment, 11 (4), 534-545.

Lind, K. (2005). Exploring science in early childhood education (4th ed.). Clifton Park, NY:

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB). (2013). Okulöncesi Eğitim Programı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.

Morrison, G.S. (2013). Fundamentals of Early Childhood Education (7thed.).Boston:Pearson.

National Association for the Education of Young Children (NAEYC), (2015) Play and Child-ren's Learning, (webmaster@naeyc.org, http://www.naeyc.org/play) erişim tarihi: 1 şubat

National Science Teachers Association (NSTA), (2009), ParentInvolvement in Scien-ce,Learning, Position Statement, .Adopted, by the NSTA Board of Directors, http://www.nsta.org/about/positions/parents.aspx... erişim tarihi: 1 February 2014.

Oktay, A. ve Unutkan-Polat,Ö., (2003). İlköğretime Hazır Oluş ve Okul Öncesi Eğitimle İlköğretimin Karşılaştırılması. (Editör: Müzeyyen Sevinç). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 145-147.

Overdeck B. L.,(2015), 5 Ways to Build Math into Your Child's Day, (http://families.naeyc.org/learning-and-development/music-math-more/5-ways-build-math-your-childs-day,) Retrieved: 10 October 2015.

Sessa, M. F., Avenevoli, S., Steinberg, L. & Morris, S. A. (2001). Correspondence among informants on parenting: Preschool children, mothers and observers. Journal of Family Psychology, 15 (1), 53-68.

Şimşek-Çetin Ö., Bay N. D. ve Alisinanoğlu F.,(2014),Ebeveyn Okuma İnanç Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, P. 1441-1458, Ankara-Turkey

Temel, F.(2010) Aile Eğitimi Ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, Editör: Fulya Temel, s. iv, Anı Yayıncılık, Ankara.

Temel F., Bayraktar V. Ve Güven G. (2015), Okul Öncesi Öğretmenlerin Aile İletişim Etkin-liklerini Uygulamaları ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi, EJER Congress 2015 Bildiri Kitabı, Anı Yayıncılık, (http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitab%C4%B12015.pdf). erişim tarihi: 1 kasım 2016.

Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu (İkinci Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Tan, M. ve Temiz, B. K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri Ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13 (1) 89-101.

Tucker K., (2014) Mathematics Through Play in the Early Years, SAGE Puplications, Third Edition. Los Angeles.

Tümkaya, S., (2010). Okul Öncesi Eğitim Döneminde Ailenin Rolü ve Önemi.(Editörler: Songül Tümkaya, Fikret Gülaçtı). Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 279-312.

Ural, O., (2010), Dünden Bugüne Aile Eğitimi, Aile Eğitimi Ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, Editör: Fulya Temel, s, 66, Anı Yayıncılık, Ankara.

Vitti, D. & Torres, A.,(2006). Practicing Science Process Skills at Home A Handbook for Parents, May 2006.

Yoder, J. R., & Lopez, A. (2013). Parent’s perceptions of involvement in children’s education: Findings from a qualitative study of public housing residents. Child & Adolescent Social Work Journal, 30, 415-433.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.379210

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.