Evaluation the Views of Elementary Teachers About the Level of Noise Pollution at Schools, Its Reasons, Effects and Control

Mızrap BULUNUZ, Neriman BULUNUZ, Ömer Faruk TAVŞANLI, Ali Yurdum ORBAK, Nejla MUTLU

Abstract


The climate of the school is an important factor that determines the quality of education-training. Noise, ruining the school climate, decreases the productivity of education-training activities. The aim of this study is to evaluate the views of elementary teachers about the level of noise pollution at schools, its reasons, effects and control. The study is a qualitative research and designed in the pattern of phenomenology. Within this frame, it is attempted to reveal the knowledge, experience and views teachers have about noise pollution at schools. As a result of the research the views of teachers regarding noise pollution at schools were grouped under seven themes. These themes are as below “the level of noise at school”, “the meaning of noise pollution concept”, “the reasons of the noise at school”, “the place and time in which the noise increases”, “the reactions teacher give to noise”, “the educational, physiological and psychological effects of the noise”, “the views of teachers to decrease and avoid noise”. It is remarked that the statements teachers uttered most were “the reasons of the noise at school” and “the educational, physiological and psychological effects of the noise”.


Keywords


noise at school; the level of noise at school; elementary teachers; noise; teacher views

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., & Düzenli, S. (2000). Çevre kirliliği. Ankara: Palme Yayıncılık.

Arı, R., & Saban, H. (1999). Sınıf Yönetimi, Konya: Günay Ofset.

Avşar, Y., & Gönüllü, M.T. (2000). "İstanbul İli Örneğinde Bazı Okullarda İç ve Dış Ortam Gürültülerinin Eğitim Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi", GAP 2000 Sempozyumu. 16-18 Ekim 2000.

Bilal, F. (2009). Okullarda Akustik Düzenleme ve Gürültü. Yalıtım Dergisi, 78, 66-67.

Bulunuz, N. (2014). Noise pollution in Turkish elementary schools: Evaluation of noise pollution awareness and sensitivity training. International Journal of Environmental & Science Education, 9(2), 215-234. doi:10.12973/ijese.2014.212a

Cavanagh, S. (1997). “Content Analysis: Concept, Methods and Applications”, Nurse Researcher, 4(3), s. 45-59.

Choi, C.Y., & McPherson, B. (2005). Noise levels in Hong Kong Primary Schools: Implications for classroom listening, International Journal of Disability, Development and Education, 52(4), pp. 345-360.

Christensen, L. B.; Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz. (Çev. Ed: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K.(1996). A Guide To Teaching Practice: Routledge, Great Britain By Clays Ltd, St Ives Plc, Fourth Edition. London ve New York.

Creswell, J. W. (2012). Educational Research. Boston: Pearson.

Çelik, V. (2000). Okul kültürü ve yönetim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çelik, V. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

ÇGDYY (2008). Çevresel Gürültünün Denetimi ve Yönetimi Yönetmeliği.

Güney, E. (1998). Çevre sorunları. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.

Ibrahim, Z., & Richard, H. (2000). Noise pollution at school environment located in residential area. Jurnal Kejuruteraan awam (J Civil Eng), 12(2), 47-62.

Kızıltepe, Z. (2015). İçerik Analizi. Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımlar. (Ed: Fatma Nevra Seggie ve Yasemin Bayyurt). Ankara: Anı Yayıncılık.

Kyzar, B. L. (1977). Noise Pollution and Schools: How Much Is Too Much?. CEFP Journal, 15(2), 10-11.

Merriam, S. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Fransisko: Jossey- Bass.

Özbıçakçı, Ş., Çapık, C., Aydoğdu, N., Ersin, F., & Kıssal, A. (2012). Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi, Eğitim ve Bilim, 37(165), 223-236.

Polat, S., & Buluş-Kırıkkaya, E. (2007). İlk ve ortaöğretim okullarındaki ses düzeyleri. İzalasyon Dergisi, 66, 78-82.

Sart, G. (2015). Fenomenoloji ve Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz. Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımlar. (Ed: Fatma Nevra Seggie ve Yasemin Bayyurt). Ankara: Anı Yayıncılık.

Schlittmeier, S. J., Hellbrück, J., & Klatte, M. (2008). Does irrelevant music cause an irrelevant sound effect for auditory items? European Journalof Cognitive Psychology, 20(2): 252-271.

Şentürk, C., & Sağnak, M. (2012). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okul İklimi Arasındaki İlişki, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 29-47.

Tamer, N., Küçükçifçi, S., & Şan, B. (2011). İlköğretim Okullarında Gürültüden Rahatsızlığın Alan Çalışmalarına Bağlı Olarak Saptanması, İTÜ Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, 169-181.

Tüzel, S. (2013). Sınıf İçi Gürültünün Öğrencilerin Dinleme Sürecindeki Bilişsel Performansına Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 363-378.

Varış, F. (1998). Eğitim Bilimine Giriş, İstanbul: Alkım Yayınları.

Yıldırım, A & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yücel, M. & Altunkasa, M.F. (1999). Çevre: Kız meslek liseleri için temel ders kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basım Evi.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.412246

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.