Determination of The Variables That Predict The Metacognitive Learning Strategies of The Students of the Preschool, Guidance and Psychological Counseling, and Art Programs

Nisa BAŞARA BAYDİLEK, Betül ALTAY, Asuman Seda SARACALOĞLU

Abstract


This study aims to examine the relationship of the metacognitive learning strategies of the teacher candidates who attend the departments of preschool education, guidance and psychological counseling, and art, with their locus of control, reading motivation, and levels of test anxiety, in terms of various variables, and to determine the variables that predict the metacognitive learning strategies. The results showed that metacognitive learning strategies are not significantly related to grade, field of study, age, GPA, point of the university entrance exam, the type of high school, parents’ educational attainment, or text exam, and that reading to acquire knowledge about different areas and having internal locus of control are the predictors of these strategies.


Keywords


teacher candidate; metacognitive learning;strategies;locus of control;text anxiety;reading motivation

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ateş, A. (2013). Üniversite öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeyleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(4), s. 258-273.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.

Camillo, I. C. (2011). Metacognitive Strategies in Second Language Learning-A Comparative Analysis. Brock University, February.

Daum, T. L. (2003). Locus of control, personal meaning, and self-concept before and after an academic critical incident (Doctoral dissertation, Trinity Western University).

Demir, Ö., & Doğanay, A. (2009). Bilişsel farkındalık becerilerinin geliştirilmesinde bilişsel koçluk yaklaşımı. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 15(4), 601-624.

Doğan, A. (2013). Üstbiliş ve üstbilişe dayalı öğretim. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3, p. 6-20.

Doğanay, A. ve Demir, Ö. (2011). Akademik başarısı düşük ve yüksek öğretmen adaylarının ders çalışma sırasında bilişsel farkındalık becerilerini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(4), s. 2021-2043.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American psychologist, 34(10), 906.

Gündoğan Çöğenli, A. ve Güven, M. (2014). Bilişüstü öğrenme stratejileri belirleme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, s. 293-297.

Houtveen, A.A., & Grift, W. J. (2007). Effects of metacognitive strategy instruction and instruction time on reading comprehension. School Effectiveness & School Improvement, 18(2), 173-190.

İflazoğlu Saban, A. ve Bal, A. P. (2010). Matematik ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin öğrenme stratejilerinin bazı sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 11(2), s. 1–19.

Karakelle, S. ve Saraç, S. (2010). Üst biliş hakkında bir gözden geçirme: üstbiliş çalışmaları mı yoksa üst bilişsel yaklaşım mı? Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), s. 45-60.

Kıral, E. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Mükemmeliyetçilik Algısı ve Kontrol Odağı ile İlişkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

Morgan, P. L., & Fuchs, D. (2007). Is there a bidirectional relationship between children's reading skills and reading motivation?. Exceptional children, 73(2), 165-183.

Ng, T. W., Sorensen, K. L., & Eby, L. T. (2006). Locus of control at work: a me-ta‐analysis. Journal of organizational Behavior, 27(8), 1057-1087.

Ocak, G. ve Yamaç, A. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, motivasyonel inançları, matematiğe yönelik tutum ve başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), s. 369-387.

Pannells, T. C., & Claxton, A. F. (2008). Happiness, creative ideation, and locus of cont-rol. Creativity Research Journal, 20(1), 67-71.

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinfor-cement. Psychological monographs: General and applied,80(1), 1.

Schraw, G., & Bruning, R. (1999). How implicit models of reading affect motivation to read and reading engagement. Scientific Studies of Reading, 3(3), 281-302.

Schutte, N. S., & Malouff, J. M. (2007). Dimensions of reading motivation: Development of an adult reading motivation scale. Reading Psychology, 28(5), 469-489.

Spada, M. M., Nikcevic, A. V., Moneta, G. B., & Ireson, J. (2006). Metacognition as a media-tor of the effect of test anxiety on a surface approach to studying. Educational Psycho-logy, 26(5), 615-624.

Spada, M. M., Nikčević, A. V., Moneta, G. B., & Wells, A. (2008). Metacognition, perceived stress, and negative emotion. Personality and Individual Differences, 44(5), 1172-1181.

Totan, T., & Yavuz, Y. (2009). Westside sınav kaygısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 95-109.

Ünal, M. (2010). The relationship between meta-cognitive learning strategies and academic success of university students (Ahi Evran University Sample).International Online Journal of Educational Sciences, 2(3), 840-844.

Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations.Metacognition and learning, 1(1), 3-14.

Wells, A. (2011). Metacognitive therapy for anxiety and depression. Guilford press.

Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S. & Çetinkaya, Ç. (2013). Yetişkin okuma motivasyonu ölçe-ği'nin türkçe uyarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 44(44).

Yıldızlı, H., & Saban, A. (2015). (Özdüzenlemeli Öğrenmeye Kuramsal Bir Bakış. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. The Journal of International Education Science, 2(4). 97-118.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.413317

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.