Discussions on Secularization Process in Education and Moral Education in Republic Period

Erhan KANBOLAT

Abstract


The secularization process in education, started with the Law on Unification of Education in 1924 in Republic period, was completed by gradually excluding religion lessons from the curriculums of schools between 1929 and 1931. Discussions on secularization and religion lessons were disappeared by the end of 1920s; however, criticisms regarding moral education had remained on the agenda this time in the ongoing years. Certain concrete steps regarding moral education were taken as a response to those criticisms in 1940s, and in 1949 religion lessons were added into curriculum again.


Keywords


republic period; moral education; secilarization; discussions

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


*. Mektepli Kızlar İçin Bir Tamim. (1936, 26 Şubat). Son Posta. s.3

Bozca, İmroz adalarının mahallî idareleri hakkında (1/1107) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. (25.06.1927). T.B.M.M. Tutanak Dergisi. İnikat:82. C:1. s.726-734

Ahlak Bozuluyor mu, Düzeliyor mu?. (1936, 26 Şubat). Son Posta. s.3

Erkek Muallim Mektebinde Konferanslar. (1928, 5 Mayıs). İkdam. s.3

Etekler Uzun: Dizden 10 Santim Aşağı. (1929, 13 Kanun-ı Sani). Milliyet. s.2

Garip Bir İhtar!. (1928, 15 İlk Teşrin). İkdam. s.1

İzmir Maarif Müdürlüğü İsabetli Bir Karar Verdi.(1936, 25 Şubat). Son Posta.s.3

İzmir’de Kız Talebe Velilerine Yapılan Tamim. (1936, 27 Şubat). Son Posta. s.4

İzmirde Kız Talebeler İçin Sıkı Kayıtlar. (1936, 27 Mart). Son Posta. s.5

Kız Talebenin Kıyafetinde Yeknasaklık. (1928, 18 İkinci Teşrin). İkdam. s.2

Maarif Eminleri. (1930, 31 Temmuz). Hakimiyeti Milliye. s.1

Maarif Siyasetimiz. (1930, 3 Haziran). Akşam, s.1

Maarif Vekaleti Bütçesi. (25.05.1939). T.B.M.M. Tutanak Dergisi, İnikat:17. C:1. s.245-273

Maarif Vekaleti Bütçesi. (22.04.1928). T.B.M.M. Tutanak Dergisi, İnikat:64. C:1. s.210-214

Maarif vekâleti Bütçesi. (26.05.1938). T.B.M.M. Tutanak Dergisi, İnikat:67. C:1. s.214-224

Maarif Vekâleti Bütçesi. (27.05.1941). T.B.M.M. Tutanak Dergisi. İnikat:41, C:1. s.211-224

Maarif Vekâleti Bütçesi. (18.05.1930). T.B.M.M. Tutanak Dergisi. İnikat:60. C:1. S.104-112

Maarifte Islahat. (15.02.1931). Muallimler Mecmuası. (S:15). s.131-139

Okullarda Muaşeret Kaideleri Öğretilecek. (1939, 17 Mart). Babalık. s.2

Talebenin Okul Haricindeki Boş Zamanlarını Ne Yolda Geçirecekleri H. (06.03.1939). Tebliğler Dergisi. (S:8). s.34-36

Talebeye Öğretilecek Adabı Muaşeret Kaideleri. (1939, 21 Mart).Cumhuriyet. s.3

Talebeyi Eyi Eserler Okumağa Teşvik. (1931, 20 Mart). Hakimiyeti Milliye. s.1

Akyüz, Yahya. (1987). Atatürk’ün Türk Eğitim Tarihindeki Yeri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 4(10). s.71-90

Algün, M.Hilmi. (1940). Maarif Hakkında Dilekler, İstanbul: y.y.

Baltacıoğlu, İsmail Hakkı. (1940, 17 Şubat). Değer Buhranı. Yeni Adam. (S:373). s.2

Beşinci Milli Eğitim Şurası 5-14 Şubat 1953. (1953). Maarif Vekaleti. s.349-473

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Dosya: C.H.P.K,, Fon Kodu: 490.01.0.0 Yer No: 221.871.5

Birgen, Muhittin. (1940, 30 Birinci Kanun). Ahlaki Bir Tasfiye İhtiyacı. Son Posta. s.2

Birgen, Muhittin.(1940, 27 Birinci Kanun). Bir inkılap İlmihaline İhtiyaç Var. Son Posta. s.2

Doğan, Recai. (1999). Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tevhid-i Tedrisat Çerçevesinde Din Eğitim-Öğretimi ve Yapılan Tartışmalar. Cumhuriyetin 75.yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi Toplantısı (4-6 Aralık 1998). Ankara: Türk Yurdu Yay. s.227-288

Durkheim, Emile. (2004). Ahlak Eğitimi. (Çev:Oğuz Adanır). İzmir: Dokuz Eylül Yay.

Ergin, Osman Nuri. (1943). Türkiye Maarif Tarihi. (5). İstanbul: Osmanbey Matb.

Ertez, Hikmet. (1938, 7 Şubat). Terbiye Sistemimizin Islahı Bir Zarurettir. Cumhuriyet. s.3

İbrahim Alaaddin. (1928, 20 Kanun-ı Sani). Duygu Terbiyesine Dair- Sivas Muallimleriyle Hasbihal-1. Duygu ve Düşünc. 1(12). s.12

İkinci Maarif Şurası (15--21 Şubat 1943). (1943). T.C.Maarif Vekilliği Yay.

İsmail Hakkı. (1932). Mürebbilere. İstanbul: Suhulet Yay.

Kanbolat, Erhan. (2015). Harf Devriminden Köy Enstitülerine Türkiye İlköğretim (1928-1940). Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü. İstanbul

Kanbolat, Erhan. (2005). Hazırlanışı ve Uygulaması Açısından Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İlköğretim Programları (1913-1968). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü. İstanbul

Lewis, Bernard. (1993). Modern Türkiye’nin Doğuşu. (Çev: Metin Kıratlı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi

Mehmet Emin. (1928, 20 Kanun-I Evvel). İki Kitap Bir Netice. Hayat Mecmuas. (S:108). s.4-6

Mehmet Saffet, (1933, Eylül), İnkılap Terbiyesi, Ülkü, (S:8), s.105-114

Nadi, Nadir, (1938, 9 Mart). Maarif Vekili Vaziyeti Nasıl İzah Ediyor?, Cumhuriyet, (S:4962), s.3

Mekteplerde Talebeye Verilecek Ceza, Kurun, (1938, 27 İkinci Kanun) (S:7201-1291), s.2

Öcal, Mustafa. (1999). Cumhuriyet Döneminde İlk, Orta ve Yüksek Öğretimde Din Öğretimi (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Tarihçesi), Cumhuriyetin 75.yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi İlmi Toplantısı (4-6 Aralık 1998), Türk Yurdu Yay., Ankara, s.309-343

Reşat Fevzi. (1939, 21 Mart). Bizdeki Laubalilik, Son Telgraf, (S:730), s.3

Ruhi. (1927, 15 Şubat). Ahlaki Mebdeler, Duygu ve Düşünce, (C:1), s:2-4

Safa, Peyami. (1938, 10 Şubat ). Din Ahlakından Dünya Ahlakına, Cumhuriyet, (S:4938), s.3

Va-Nü. (1939, 13 Şubat ). İlkmektepte Ahlak ve Muaşeret, Akşam, (S:7300), s.3
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.421690

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.