The Effects of Using Learning Objects on The Students’ Achievement, Motivation and Persistence in Mathematics Teaching

Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Tuğba BAĞDAT

Abstract


 

The purpose of this study is to determine whether it has an effect on the level of 7. grade students’ academic achievement, motivation and retention which is studied by using objects. The study was on the 43 7. grade students who are studying in Denizhan Boarding Secondary School which is in the Alaca district of Çorum. In the study pretest-posttest experimental design which has control group was used. At the beginning of the study Mathematic Achievement Test and Motivation Survey was applied for two groups as a pretest. Experimental group consist of 21 students were taught circle unit by using learning objects for about 6 weeks, 4 lessons per a week. Control group consist of 22 students were taught according to revised primary school curriculum. After teaching, Mathematics Achievement Test and Motivation Survey was administered as a final test to both groups. In the analysis of the sub problems of the research percentage, mean, Standard deviation, one factor in two-factor ANOVA for repeated measurements tests were used, Data, obtained from Mathematic Achievement Test and Motivation Survey was analyzed by using SPSS 17 statistical program. According to the result of the analysis of the data obtained it has been confirmed that enriched learning environments with learning objects have a positive effect on the students’ academic achievement. Also, post-process of the experiment it has a little positive effect on students’ motivation. It is important in terms of showing learning objects may be used as an enriching element to teaching at secondary school level and in the classroom environment.


Keywords


Learning Objects, Mathematics Education; Motivation; Persistence

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


References

Akpınar Y., Bal V., Şimşek H., E-Portfolyolarla Öğrenme Ortamı Geliştirme Ve Destekleme Platformu, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET Oc-tober 2005 ISSN: 1303-6521 volume 4 Issue 4 Article 15

Atanesa (2006). Atanesa, Atatürk Üniversitesi Nesne Ambarı. http://www.atanesa.net (Erisim T.: 01.05.2006).

Aydın S., İlköğretim 6. Sınıf Düzeyindeki Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğrenme Nesneleri İle Desteklenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi , Çukurova Üniversitesi, Adana,2011.

Balaban E., Dünyada Ve Türkiye’de Uzaktan Eğitim Ve Bir Proje Önerisi , Işık Üni-versitesi, Şubat 2012.

Büyüköztürk, S. (2002). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. 2. Baskı. Pegem, Ankara.

Cebeci Z. (2003a). “IEEE LTSC Ögrenim Nesnesi Tanımlayıcı Bilgi Standardı (IEEE LTSC Learning Object Metadata, Lom Standard)” (Erisim tarihi: 01.05.2006). http://cebeciz.cu.edu.tr/documents/word/LOMStandard.doc

Cebeci, Z. (2003b). “Ögrenim Nesnelerine Giris”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergi-si. Sayı 6. Erisim: 01.05.2006. http://www.e-sosder.com/dergi/1ZCBCogrnsnsi_6.doc

Cebeci, Z., 2003c.” Ögrenim Nesnesi Ambarlarına Giris”, Ç.Ü. Bilgisayar Bilimleri Uyg. ve Arst. Mrkz., Adana. (Erisim: 01.05.2006) http://cebeciz.cu.edu.tr/documents/word/OgrenimNesnesiAmbari.doc

Ceylan, B. (2008). Öğrenme nesnelerinin tasarımı ve öğrenme süreçlerinde kulla-nımının öğrencilerin başarı düzeylerine etkisi ile öğrenme süreçlerine katkıla-rı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi Ege Üniversitesi, İzmir.

Çağıltay K. , Web tabanlı Öğrenme Nesneleri Havuzu ve İçerik Paketleme Sistemi, Ankara,2005.

Çağıltay K. ve N. , Sayısal Kütüphanelerin Tasarımında Sayısal Nesneler: Eğitimi Nasıl Destekleyebilirler?, Türk Kütüphaneciliği 16, 2 (2002), 139-154.

Çakıroğlu Ü.,Baki A., Akkan Y., Öğrenme Nesnelerine Dayalı Bir Öğrenme Orta-mının Farklı Açılardan Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.1 No.1 (2009), 51-65.

Çakıroğlu, Ü. ve Akkan, Y. (2009a). Öğrenme nesnelerine dayalı içerik geliştirme sistemi tasarımı. 9. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı içinde (s.36-41). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Çakıroğlu, Ü. , Akkan, Y. (2009b). Dünyadaki ve Türkiye’deki bazı önemli öğrenme nesnesi ambarları. İlköğretim Online Dergisi, 8 (1), 1- 4.

Çakıroğlu, Ü. , Baki, A. (2006). E- öğrenme ortamları için tekrar kullanılabilir öğ-renme nesneleri tasarımı. XI. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirisi, Ankara.

Gök G., Erbilgin E., Öğrenme Nesneleriyle Toplama Oyunu, Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 2(1), 10-18, 2012.

Gürol, M. ve Türel, Y.K. (2009). Öğrenme nesnelerinin öğrenme boyutu. e-Journal of New World Sciences Academy (NEWSA), 4 (1), 208 – 217.

Gürol M., Türel Y. , A Comprehensive Evaluation of Learning Objects-Enriched Instructional Environments in Science Classes, Contemporary Educatıonal Technology, 2011, 2(4), 264-281.

Karaman, S. (2005). Öğrenme Nesnelerine Dayalı Bir İçerik Geliştirme Sisteminin Hazırlanması ve Öğretmen Adaylarının Nesne Yaklasımı İle İçerik Geliştirme Profillerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamıs Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum

Karaman, S., Karaman, E., Karakuzu, M. (2005). “Öğrenme Nesnesi Ambarlarının Karşılastırılması”. 5. Uluslararası Egitim Teknolojileri Konferansı, 21-23 Ey-lül,2005, Sakarya/Türkiye

Karaman S., Özen Ü., Yıldırım S., Öğrenme Nesnelerinin Pedagojik Boyutu ve Öğ-retim Ortamlarına Kaynaştırılması, Eğitim ve Bilim 2007, Cilt 32, Sayı 145.

Karasar N, (2010) , Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Kaya, Z. (2008). Uzaktan eğitim, http://www.canaktan.org/egitim/egitimmetodoloji/ uzaktan-egitim.htm adre-sinden 27 Temmuz 2009 tarihinde alınmıştır.

Koplay, C. (2005). Çevrimiçi eğitimde içerik yeniden kullanımına çözüm olarak bir web tabanlı öğrenme nesnesi geliştirme aracının tasarlanması ve gerçekleşti-rilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Mgombelo J., Buteau C., Learnıng Mathematıcs Needed For Teachıng Through Desıgnıng, Implementıng, And Testıng Learnıng Objects, The Journal. Vol 3 (Technology), November 2012 [www.k‐12prep.math.ttu.edu] ISSN 2165‐7874.

Mutlu, M. E. , Dinçer, G. D. , Okur M. R. , Şişman, S. (2004). E-Öğrenme Sistemlerinin Tasarımında Kavram Haritaları, Öğrenme Nesneleri ve Eğitim Yönetim Sis-temlerinin Rolü. Akademik Bilişim, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, http://deniz.dincer.gen.tr/b1.doc adresinden 17 Temmuz 2009 tarihinde alın-mıştır.

Özerbaş M.A., Çiçek A.S. (2014), Effect of Online Learning Objects on Academic Achievement and Transfer Skills, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der-gisi (Sayı: 29-1)

Pişkin M. , Durmuş S. , Akkaya R., İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Somut Materyalleri ve Sanal Öğrenme Nesnelerini Kullanma Yeterlikleri, Med Sayı:1,2010.

Rıchards G., Hatala M. , Interoperabılıty Frameworks For Learnıng Object Re-posıtorıes, 2004.

Salas, K. & Ellis, L. (2006). The development and implementation of learning objects in a higher education setting. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Le-arning Objects, 2, 1-22. Available at http://www.ijklo.org/Volume2/v2p001-022deSalas.pdf

Tekdal, M.(2004). E-Öğrenimde yeni bir boyut: Öğrenme nesneleri. Çukurova Üni-versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(28), 7-12. http://tekdal.googlepages.com/mtLearningObjects.pdf adresinden 10 Mayıs 2009 tarihinde alınmıştır.

Tutak T., Kılıçarslan S., Akgül A., Güder Y., İç Ü., İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Somut Öğretim Nesnesi Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Elazığ, 2011.

Yılmaz K., İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Yeryüzünde Yaşam” Ünitesin-de Yer Alan Tarih Kavramlarının Öğretiminde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Eylem Araştırması, Marmara Üniversitesi, 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.