THE ADAPTATION TO TURKISH OF THE WRITING ATTITUDE SCALE (WAS): THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Ali GÖÇER

Abstract


The purpose of this study is to make Turkish adaptation the Writing Attitude Scale (WAS) that In order to measure writing anxiety developed by Marcia et al (1984). For this purpose was carried out the Validation of a Writing Attitude Scale and to examine its reliability and validity. Writing Attitude Scale (WAS) was first translated into Turkish and, equivalence analysis of forms English / Turkish language of the scale were carried out by the reading of three English teachers / lecturers. Then was used two hundred and seventy one (281) university students in The Erciyes, Dumlupınar, Mustafa Kemal and Karadeniz Technical Universities. The psychometric properties of the scale were investigated internal consistency, exploratory and confirmatory factor analysis, and criterion-related validity methods. Exploratory factor analysis of the Turkish version of the scale was found to have 25 items and five sub-dimension. The Cronbach's alpha internal consistency coefficient of the scale was found as .85 in this study. Principal components factor analysis, the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) coefficient was .85. As a result of the analysis in the study Barlett Sphericity test was statistically significant (χ2 = 4.760, p <0.01). After varimax rotation values of factor loadings from .779 to .392. Confirmatory factor analyses, goodness of fit indices were within the boundaries of acceptable and good fit.

The Turkish version of the Writing Attitude Scale (WAS) was found to be reliable and valid in this study. Writing Attitude Scale (WAS) that was made validity and reliability in this study can be utilized by researchers as a data collection instrument data on students' attitudes towards writing.


Keywords


writing skills; writing attitude; reliability and validity.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aksan, D. (2007). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.

Bakırcıoğlu, R. (2006). Ansiklopedik Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.

Çakır, Ö. (2003). Yazma öğretiminde süreç yaklaşımına dayalı programın yazılı anlatım becerisini geliştirmedeki rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Dil Dergisi, 122, 31-51.

Çetin, B.; Bağçeci, B.; Kinay, İ. ve Şimşek, Ö. (2013). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Social Sciences, 6(2), 697-713.

Erden, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104.

Göçer, A. (2012a). Türkçe Öğretmen Adaylarının Yetizleme Çalışmalarıyla Oluşturdukları Metinlerde Öngönderim ve Artgönderim Kullanımının Görünümü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 241-254.

Göçer, A. (2012b). Türkçe Öğretmen Adaylarının Yetizleme Çalışmalarıyla Oluşturdukları Metinlerin Metinlerarasılık: Dilsel Metinlerin Kullanımı Açısından İncelenmesi. Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 184-195.

Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Hambleton, R. K. and J. H. A. L. de Jong (2003). Advances in Translating and Adapting Educational and Psychological Tests. Language Testing, 20(2), 127–134.

Hambleton, R. K. and Patsula, L. (1998). Adapting Tests for Use in Multiple Languages and Cultures. Social Indicators Research, 45, 153–171.

Kear, Dennis J.; Coffman, G. A.; McKenna, M. G. and Ambrosio, A. L. (2000). Measuring Attitude toward Writing: A New Tool for Teachers. The Reading Teacher, 54(1), 10-23.

Marcia R. O.; Guttinger, H. I. and Morris, C. M. (1984). Validation Of A Writing Attitude Scale. Paper Presented at the Thirteenth Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Associations, November 14-16, New Orleans, Louisiana.

Onan, B. (2012). Dil Eğitiminin Temel Kavramları. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Sever, S. (2007), Türkçe Öğretiminde Sanatsal Bir Uyaran Olarak Karikatürün Kullanılması (ss. 222-229), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Nobel Yayınları.

Sözer, E. (1996). Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Anadolu Üniversitesi Fakültesi Dergisi, 6(2), 7-21.

Temizkan, M. ve Sallabaş, M. E. (2009). Öğretmen Adaylarının Okuma Ve Yazmaya Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 155-176.

Vardar, B. (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.