Scale Development Process in Educational Field: A Content Analysis Research

Melek Gülşah ŞAHİN, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK

Abstract


In this study, it is aimed to examine “scale development process” developed in the field of education in terms of certain criteria. Within the scope of the study, 72 articles in 7 journals published in the field of education in Turkey between 2010-2016 were included. “Scale Development Process Control Form” was used in the analysis of the articles. According to findings; the theoretical basis of the structure measured in the articles is described and the purpose of the scale is specified. In the development of items, literature review is often preferred, but in almost all studies, expert opinion is sought from subject matter experts. While there was a small number of articles in which negative items were included in the creation of a item pool, there was no information about the inclusion of the control items in any article. While EFA and CFA are generally used together when the validity is determined, the criterion validity is hardly examined. In the estimation of reliability, internal consistency is always used in all studies and Cronbach α coefficient is preferred for internal consistency calculation. 


Keywords


Scale; scale development;reliability; validity; content analysis

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y. (2015) Türkiye’deki eğitim alanında yayımlanan bilimsel dergilerde ölçek geliştirme ve uyarlama konulu makalelerin incelenmesi. Elekt-ronik Sosyal Bilimler Dergisi, 52, 23-33

Cabrera-Nguyen, P. (2010). Author guidelines for reporting scale development and valida-tion results in the journal of the society for social work and research. Journal of the Soci-ety for Social Work and Research, 1(2), 99-103.

Cohen, R.J. ve Swerdik, M.E. (2010). Psychological testing and assessment. Boston: McG-raw-Hill Companies.

Comrey, A.L. ve Lee, H.L.(1992). A first course in factor analysis, Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.

Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. doi:10.15390/EB.2014.3412

Çüm, S. ve Koç, N. (2013). Türkiye’de psikoloji ve eğitim bilimleri dergilerinde yayımla-nan ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarının incelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygu-lama, 12 (24), 115-135.

DeVellis, R. F. (2003). Scale development theory and applications (Second Edition). SAGE Publication, Inc.

Delice, A. ve Ergene, Ö. (2015). Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarının incelenmesi: Matematik eğitimi makaleleri örneği. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 3, 60-75.

Erkuş, A. (2007). Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında karşılaşılan sorunlar. Türk Psikoloji Bülteni, 13(40) 17.

Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-1: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem Akademi.

Erkuş, A. (2016). Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarındaki sorunlar ile yazım ve değerlendirilmesi. Pegem AtıF İNdeksi, 0, 1221-1234. doi:10.14527/9786053183563.075

Hambleton, R.K. ve Patsula, L. (1999). Increasing the validity of adapted tests: Myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices. Journal of Applied Tes-ting Technology, 1(1), 1-30.

Henson, R. Ve Roberts, J. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological Measurement, 66, 393-416.

Hinkin, T. R. (1995). A review of scale development practices in the study in organizati-ons. Journal of Management, 21(5), 967-988.

Gül Ş. ve Sözbilir, M. (2015). Fen ve matematik eğitimi alanında gerçekleştirilen ölçek geliştirme araştırmalarına yönelik tematik içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 85-102. doi: 10.15390/EB.2015.4070

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analy-sis. London: SAGE Publications.

Mor Dirlik, E. (2014). Ölçek geliştirme konulu doktora tezlerinin test ve ölçek geliştirme standartlarına uygunluğunun incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlen-dirme Dergisi, 5 (2), 62-78.

Nunnually, J.C. (1978). Psychometric theory. NewYork: McGraw-Hill Companies.

Slavec, A. ve Drnovsek, M. (2012). A perspective on scale development in entrepreneurs-hip research. Economic and Business Review, 14(1), 39-62.

Tavşancıl, E., Güler, G. ve Ayan, C. (2014). 2002-2012 yılları arasında Türkiye’de Gelişti-rilen Bazı Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışmalarının Ölçek Geliştirme Sureci Acısından İncelenmesi. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 9-13 Haziran, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Der-neği Yayınları

Tosun, C. ve Taşkesenligil, Y. (2015). The instruments used in science education in Tur-key: a descriptive content analysis. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der-gisi, 15(2), 364- 383.

Worthington, R. L. ve Whittaker, T. A. (2006). Scale development research: A content analysis and recommendations for best practices. The Counseling Psychologist, 34(6), 806-838.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.375863

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.