Examination of the Relationship Between Educational Stress, School Burnout and School Alienation of Secondary School Students

Şule Polat, Murat Özdemir

Abstract


In this study, the relationship between educational stress, school burnout and school alienation were analysed depending on the views of secondary school students. The study group was composed of 652 students attending to nine different secondary schools in the province of Ankara in the second semester of the 2015-2016 academic year. The data were collected with the Education Stress Scale (ESS), the School Burnout Scale (SBS) and the School Alienation Scale (SAS). The data collected from the participants were analysed by using descriptive statistics such as arithmetic mean and standard deviation, as well as confirmatory factor analysis (CFA) and Pearson’s correlation and multiple regression analysis. The findings revealed a significant correlation between education stress, school burnout and school alienation. The results of regression analysis showed that educational stress and school burnout were significant predictors of school alienation. As the findings were assessed as a whole, it was reached that both experiences of the students on education stress and school burnout are important factors for their school alienation.

Keywords


Educational stress; school burnout; school alienation; secondary school students

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Kan, Ü.D. (2008). Bir grup okul öncesi öğretmeninde tükenmişlik durumunun incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 431-438

Ateş, A.S. (2015). Örgütsel stresin örgütsel yabancılaşma üzerine etkisi Kocaeli'nde özel bir hastanede, hastane çalışanları üzerine yapılan bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli üniversitesi, Kocaeli.

Aypay, A. ve Eryılmaz, A. (2011). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşları ve okul tükenmişliği arasındaki ilişkiler. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 181-199.

Balamurugan, M. and Kumaran, D. (2008). Development and validation of students’ stress rating scale (SRSS). erişim ERIC. (ED501881).

Balkıs, M. Duru, E. Buluş, M. ve Duru, S. (2011). Tükenmişliğin öğretmen adayları arasındaki yaygınlığı, demografik değişkenler ve akademik başarı ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 151-165.

Barnett, R. (1994). The limits of competence-knowledge, higher education and society. The Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Brown, M.R. Higgins, K. and Paulsen, K. (2003). Adolescent alienation: what is it and what

can educators do about it? Intervention in School and Clinic, 39, 3–7

Cazan A.M. ve Nastasa L.E. (2015). Emotional intelligence, satisfaction with life and burnout among university students, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1574-1578.

Chambel, M.J. and Curral, L. (2005). Stress in academic life: work characteristics as predictors of student well-being and performance. Applied Psychology: An International Review, 54(1), 135 – 147.

Cüceloğlu, D. (2003). İnsan ve Davranışı (12. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Copeland, E.P. (2008). Stress in children and adolescents: tips for parents. National Association of School Psychologists Communiqué, 37(3), 50-56.

Cordes, C.L. and Dougherty T.W. (1993). A review and an integration of research on job burnout. Academy of Management Review, 18(4), 621–656.

Çapulcuoğlu, U. ve Gündüz, B. (2013). Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başa çıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 12-24.

Çivitçi, A. (2015). The moderating role of positive and negative affect on the relationship between perceived social support and stress in college students. Educational Sciences: Theory ve Practice, 15(3), 565-573.

Coşkun, Y. ve Altay, C.A. (2009). Lise öğrencilerinde yabancılaşma ve benlik algısı ilişkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 41-56.

Özler, N ve Dirican, M. (2015). Örgütlerde yabancılaşma ile tükenmişlik sendromu arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 291-310.

Eskicumali, A. Arslan, S. ve Demirtas, Z. (2015). Utilization of information and communication technologies as a predictor of educational stress on secondary school students. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(2), 241-246.

Fimian, M.J. Fastenau, P.A. and Tashner, J.H. (1989). The measure of classroom stress and burnout among gifted and talented students. Psychology in the Schools, 26, 139-153.

Freudenberger, H.J. (1974), Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159-65.

Gibbons, C. (2012). Stress, positive psychology and the national student survey. Psychology Teaching Review,182.

Hussain, A., Kumar, A. and Husain, A. (2008). Academic Stress and Adjustment among High School Students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 34, 70-73.

Igodan, C. ve Newcomb, L. H. (1986). Are You Experiencing Burnout. Journal of Extension, 24(1), 4-7

Kara, S. (2014). Lise öğrencilerinde okul tükenmişliği ile psikolojik iyi olma arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya üniversitesi, Sakarya.

Katıtaş, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde okula yabancılaşma ve okulu bırakma eğilimi Şanlıurfa ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Harran üniversitesi.

Kırıcı, E. (2016). Turist rehberlerinin tükenmişlik düzeylerinin işe yabancılaşma eğilimlerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi, Nevşehir.

Kızılçelik, S. ve Y. Erjem (1992). Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü. Konya. Göksu Matbaası.

Koyuncu, N. (2015). Üniversite öğrencilerinin eğitim stresi düzeyi ile öğrenmeye ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mevlana üniversitesi, Konya

Korkut, F. (2007). Counselor education, program accreditation and counselor credentialing in Turkey. International Journal for the Advancement of Counselling, 29(1), 11-20.

Kutsal, D. (2009). Lise öğrencilerinin tükenmişliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Luo, Y. Wang, Z. Zhang, H. Chen A. And Quan, S. (2016). The effect of perfectionism on school burnout among adolescence: the mediator of self-esteem and coping style. Personality and Individual Differences, 88, 202-208.

Maggee, B. (1979). Yeni Düşün Adamları ( M. Tunçay, çev.). İstanbul: MEB Yayını.

Maslach, C. (2003). Burnout: the cost ofcaring. Malor Books. Cambridge, MA.

McGrath, J.E. (1970). Social and psychological factors in stres. Illinois: Holt Rinehart and Winston Inc.

Marx, K. (1986). 1844 Felsefe yazıları (M. Belge, çev.). Ankara: V. Yayınları.

Meier, S.F. and Schmeck, R.R. (1985). The burned-out college student: a descriptive profile. Journal of College Student Personal, 261, 63-69.

Murberg, T.A. and Bru, E. (2004). School-related stress and psychosomatic symptoms among. Norwegian adolescents. School Psychology International, 25(3), 317-332.

Newmann, F.M. (1981). Reducing student alienation in high school: Implications of theory. Harvard Educational Review, 51, 117-129.

Okumuşoğlu, O. (2015). Sınıf tekrarı yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin benlik saygıları ve öznel iyi oluşlarının; akademik tükenmişliği, kontrol odağı, eğitim stresleri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mevlana Üniversitesi, Konya.

Özçınar, M. (2011). Örgütlerde yabancılaşma ile tükenmişlik sendromu arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar üniversitesi, Kütahya.

Özdemir, Y. ve Özdemir, M. (2015). Eğitim stresi ve benlik saygısının ortaokul öğrencilerinin okul tükenmişliği üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin incelemesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 1-10.

Özkan, (1984). 15-17 yaş ergenlerde görülen kaygılar. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Pilkauskaite-Valickienea, R. Zukauskienea, R. and Raizienea, S. (2011). The role of attachment to school and open classroom climate for discussion on adolescents‟ school-related burnout. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 637–641.

Persaud, N. and Persaud, I. (2016). The Relationship between Socio-Demographics and Stress Levels, Stressors, and Coping Mechanismsamong Undergraduate Students at a University in Barbados. International Journal of Higher Education, 5(1), 11-27.

Pines, A.M. Aronson, E. and Kafry, D. (1981). Burnout: From Tedium to Personal Growth. New York: Free Press.

Ramirez, E. (2009). Schools Battle Student Stress with Creative Strategies. U.S. News ve World Report, 20. (http://www.usnews.com/education/articles/2009/03/20/schools-battlestudent-stress-with-creative-strategies, (Erişim Tarihi: 27.01.2017).

Salmela-Aro, K. Kiuru, N. Leskinen, İ.E. and Nurmi, E. (2009). School-burnout inventory: reliability and validity. European Journal of Psychological Assessment, 251, 48–57.

Seçer, İ. Halmatov, S. Veyis, F. ve Ateş, B. (2013). Okul tükenmişlik ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Turkish Journal of Education, 3(2), 16-24.

Seçer, İ. Veyis, F. ve Gökçen, A. (2013). Akademik stres ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 49-73.

Sedere, U.M. (2010). Towards a stress free education: international perspective. Faculty of Education of The Open University of Sri Lanka 5th Annual Academic Sessions, 2-7

Sharma, M. and Tanmeet J. (2012). The role of perceived social support in adolescents with academic stress. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 38(1), 149-155.

Taylor, J.S. (2000). Through a critical lens: native American alienation from higher education. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Seattle, WA, USA, ERIC Document Reproduction Service No. ED452753.

Yiğit, S. (2010). İlköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas üniversitesi, Zonguldak.

.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.1848

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.