Primary School Teachers’ Opinions about Using Joined Cursive and Manuscript Letters in Literacy Education

Ogün Çakır, Gülsen Aslantaş Arslan, Midrabi Cihangir Doğan

Abstract


The purpose of this study is to reveal the opinions of primary school teachers through the literacy education using joined cursive and manuscript letters. Phenomenology as a part of qualitative research methods was used in this study. The study group consists of 85 primary school teachers which are in active service in various regions of the country within the educational term of 2016-2017. Responses to open-ended statements in the questionnaire were thoroughly examined and concepts within responses were separately coded by two researchers using MAXQDA 12 software and themes were created afterwards. As the result; it was found that, most of the teachers prefer manuscript letters, joined cursive letters were preferred mostly for aesthetical reasons, manuscript letters were mostly preferred for providing ease at writing and reading and for providing more interactivity with life, difficulties in using joined cursive letters were focused mostly on writing and reading processes, and teachers thought that they could face difficulties in using manuscript letters mostly in writing process.


Keywords


joined cursive letters;manuscript letters;primary school;teachers’ opinions

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akman, E., & Aşkın, İ. (2012). Ses Temelli Cümle Yöntemine Eleştirel Bir Bakış. GEFAD / GUJGEF, 32(1), 1-18.

Aktürk, Y., & Mentiş Taş, A. (2011, Haziran). İlk Okuma-Yazma Öğretiminde “Ses Temelli Cümle Yöntemi”nin Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Şanlıurfa/Viranşehir örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eği-tim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-37.

Arslan, D., & Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı ile İlgili Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 69-92.

Ateş, S., Çetinkaya, Ç., & Yıldırım, K. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Güçlükleri Hakkındaki Görüşleri. In-ternational Online Journal of Educational Sciences, 6(2), 475-493.

Bay, Y. (2010). Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlk Okuma-Yazma Öğretiminin Değerlendirilmesi. Kuramsal Eği-timbilim, 3(1), 164-181.

Bayat, S. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Programının Uygulanmasında Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online, 13(3), 759-775.

Bulut, P., Kuşdemir, Y., Şahin, D. (2016). İlkokul ve Ortaokulda Yazı Tercihi: Öğrenci ve Öğretmenler Hangi Yazı Türünü Kullanıyor?. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 98-115.

Büyüköztürk, Ş. (2017, 7 1). Balıkesir Üniversitesi. Örnekleme Yöntemleri: http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf adresinden alınmıştır.

Coşkun, E., & Coşkun, H. (2012). İlköğretim Öğrencileri ile Sınıf ve Türkçe Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. GEFAD / GUJGEF, 32(3), 761-776.

Coşkun, E., & Coşkun, H. (2014). İlkokul ve Ortaokullardaki Bitişik Eğik Yazı Uygulamalarına İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(6), 209-223.

Demir, O., & Ersöz, Y. (2016). 4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eği-timinde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 7(1), 1-27.

Duran, E. (2011). Bitişik Eğik Yazı Harflerinin Yazım Şekillerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69.

Durukan, E., & Alver, M. (2008). Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5).

Erdoğan, T. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165).

Güneş. F. (2017). Bitişik Eğik ve Dik Temel Yazı Savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(3), 1-20.

Karaman, M. K., & Yurduseven, S. (2008). İlk Okuma Yazma Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uşak Üni-versitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 115-129.

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kırmızı, F. S., & Kasap, D. (2013). İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Bitişik Eğik Yazı ve Dik Temel Harflerle Yapılan Eğitimin Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırılması. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1167-1186.

Korkmaz, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Sınıf Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16).

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2017, 7 2). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Türkçe Müfredat: http://web.deu.edu.tr/ilyas/ftp/turkce_mufredat.pdf adresinden alınmıştır

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: Sage Publications.

Öğülmüş, S. (1991). İçerik Çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 213-228.

Sarıkaya, İ., & Yılar, Ö. (2017). Bitişik Eğik Yazı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenme-si: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Şubat, 1-23.

Susar Kırmızı, F. & Kasap, D. (2013). İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Bitişik Eğik Yazı ve Dik Temel Harf-lerle Yapılan Eğitimin Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(8), 1167-1186.

Şad, S. N. & Demir, O. (2017). Dik Temel ve Bitişik Eğik Yazı Biçimlerinin 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), 801-816.

Şahin, A. (2012). Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler. Eğitim ve Bilim, 37(165).

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. (2017, 7 3). Türkçe Dersi Öğretim Programı Tanıtım Sunusu. Temel Eğitim Ge-nel Müdürlüğü: http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09163610_TYRKYE__DERSY_YYRETYM_ _PROGRAMI_TANITIM_SUNUSU__24.05.2017.pdf adresinden alınmıştır

Tok, Ş., Tok, T. N., & Mazı, A. (2008). İlkokuma Yazma Öğretiminde Çözümleme ve Ses Temelli Cümle Yöntem-lerinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (53), 123-144.

Tosunoğlu, M. (2010). Farklı Yazı Stillerinin Okuduğunu Anlama Sürecine Etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (27), 679-690.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, F., & Cımbız, A. T. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 567-592.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2140

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.