Learning-Teaching Process Issues in Classrooms with Refugee Students

Murat Başar, Durdağı Akan, Muhammed Çiftçi

Abstract


The aim of this qualitative study is to determine issues refugee students encounter in learning-teaching process, which live out of the refugee camps and live near to enrolled schools. The study group composed of 20 classroom teachers whose classes have refugee students. Data collected through semi-structure interviews and observations in 10 classrooms. Inductive approach and content analysis are used. The findings show that refugee students have language problems. The messages cannot be understood by refugee students because of the language problems. The refuges students detach themselves from learning process thus adaptation and attitudes problems emerged.  


Keywords


Refugee students; classroom management; trauma; communication

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


ASPB (2005). Federal Almanya’da yaşayan Türklerin aile yapısı ve sorunları araştırması, Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları.

Arabacı, İ.B., Başar, M., Akan, D.,Göksoy, S. (2014). An analysis about educational problems in camps in which Syrian refugees stay: condition analysis, International Journal of Social Sciences & Education 4 (3) 80-94

Ay, S.E. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Mülteciler, UNHCR, http://www.tusev.org.tr / (Erişim:15.01.2016).

Balkar, B., Şahin, S., Işıklı Babahan, N. (2016). Geçici eğitim merkezlerinde (GEM) görev yapan Suriyeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12 (6) 1290-1310

Barenbaum, J., Ruckhin, V.,Schwab-Stone, M. (2004). The psychological aspect of children; attending exposed to war: Practice and policy initiatives, Journal of child Psychological and Psychiatry 45 (1) 41-62

Börü, N., Boyacı, A. (2016). Göçmen öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlar: Eskişehir ili örneği, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume 11/14 Summer 2016, p. 123-158

Cengiz, D. (2015 )Zorunlu göçün mekânsal etkileri ve yerel halkın algısı; Kilis örneği, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/2 Winter 2015, p. 101-122

Çarmıklı, E.Ö. (2015). Misafirperverliğin sınırları: yeni sorunların başlangıcı, TUSİAD Görüş Dergisi; Göç ve Mültecilik Sayısı, 88

Er, A. R., Bayındır, N. (2015). Pedagogical approaches of elementary teachers for primary refugee children, International Journal of Social and Educational Sciences Volume 2, Issue 4 December 2015

Erden, G., Gökçe, G. (2009). Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri Türk Psikoloji Yazıları 12 (24) 1-13

Erdoğan, M. M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması, Hacettepe Üniversitesi, Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.

European Commission (2016). Mülteci krizinin yönetimi, www. europa. eu/ rapid/ press-release_IP-16-144_tr.pdf adresinden 24.02.2017 tarihinde alınmıştır

Gupta, L., Zimmer, C. (2008). Psychological interventions for war affected children Sierra Leone, The British Journal of Psychiatry, 192, 212–216.

Güllüpınar, F. (2010). Almanya’da Türk göçmenlerin çocuklarının bölünmüş kaderleri ve eğitimde başarısızlıklarının yapısal nedenleri: Entegrasyon aşağı mı yukarı mı? Eğitim Bilim Toplum 8 (31) 65-87

Kirk, K. (2014).Lateregistration: Problems affecting the access to education for Syrian refugees in Amman, Jordan,Senior Honors Thesis University of Oregon

Önen C., Güneş, G., Türeme, A. Ağaç, P. (2014). Bir mülteci kampında yaşayan Suriyelilerde depresyon ve anksiyete durumu Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 223-230

Özer, Y.Y, Komşuoğlu, A.,Ateşok, Z. Ö. (2016).Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileriThe Journal of Academic Social Science Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s. 34-42

Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme önerisi, Göç Dergisi, 3 (1) 65-81

Sandal, E K.,Hançerkıran, M., Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve Gaziantep ilindeki yansımaları, Gaziantep University Journal of Social Sciences 15(2):461-483

Şeker, B T. Aslan, Z (2015). Refugee children in the educational process: an social psychological assessment Journal of Theoretical Educational Science, 8(1), 86-105, January 2015

Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme, TESAM Akademi Dergisi 2 (2) 29-63

UNICEF report (2013). Workshop report for "provısıon of perıodıc, relevant and structured personnel accordıng to needs and cırcumstances" ( Prepared by Türkmen Sanduvac Zeynep M. Ref:Em/Tura/2013-C)

Weinstein, C. S., Tomlinson Clarke, S., ve Curran, M. (2003). Toward a conception of culturally responsive classroom management, Journal of Teacher Education, 55(1) 25-38

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.427432

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.