The Relationship among Writing Dispositions, Attitudes and Writing Success of Elementary Fourth Grade Students

Hacer Ulu

Abstract


The purpose of this study is to examine the correlation between elementary fourth grade students’ writing dispositions, attitudes and writing academic success and to determine to what extent students’ writing dispositions and attitudes predict their writing academic success. 274 students who were selected by random sampling method participated in the research, which was designed in relational survey model. In this study Writing Dispositions (İşeri & Ünal, 2010), Writing Attitudes (Susar-Kırmızı, 2009) and Writing Success (Öztürk, 2007) scales were used in order to collect data to answer the research questions. The stories written by the students are composed of organization (=1.27), word richness (=1.04), originality (=1.03), sentence structure and writing style (= .79), fluency of minds (=.78), flexibility of thought (=.61) and compliance with the rules of linguistic information (=.21). In the analysis of the obtained data, Pearson moment product correlation coefficient analysis technique and multiple regression analysis technique were used. It was found that the dimensions of disposition and attitude significantly predicted writing success (R=.275; R2=.076) [F(1.95)=3.11, p<.01]. The sub-dimensions of writing disposition and attitude has explained .076% of the students’ writing success. It has been detected that writing disposition’s confidence concept positively and significantly (r=.259, p<.05) affects the writing success and the writing disposition’s other sub-dimensions positively affect the writing success. 


Keywords


writing disposition;attitude;success;Turkish course

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Al-Mekhlafi, M.A. (2011). The relationship between writing self-efficacy beliefs and final examination scores in a writing course among a group of Arab EFL trainee-teachers. Interna-tional Journal for Research in Education (IJRE), 29, 16-33.

Bandura, A. (1994). Self-Efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human beha-vior (pp. 71-81). New York: Academic Press.

Bass, J.A. & Chambless, M. (2012). Modeling in teacher education: The effects on writing attitude. Action in Teacher Education, 16(2), 37-44.

Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim öğrencilerinin okuma tutumları, yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555-572.

Baştuğ, M. (2014). Öğrencilerin Türkçe dersi başarı notu oluşturulma şeklinin dil becerileri açısından incelenmesi: bir eksiklik olabilir mi? K. İşeri, G. Çetinkaya, T. Çelik, S. Demirgü-neş, T. Daşöz, Y. Gençer (Ed.). Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar. Ankara: Pegem Akademi.

Baştuğ, M. (2015). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yazma eğilimi, tutumu ve yazma tutukluğunun yazma başarısı üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(180), 73-88.

Berninger, V.W. & Fuller, F. (1992). Gender differences in orthographic, verbal, and composi-tional fluency: Implications for assessing writing disabilities in primary grade children. Jour-nal of School Psychology, 30(4), 363-382.

Boscolo, P. & Mason, L. (2001). Writing to learn, writing to transfer. P. Tynjala, L. Mason & K. Lonka (Eds.). Writing as a learning tool (p.83-104). Berlin: Kluwer Academic Publis-hers.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA.

Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Erkan, Y. D. & Saban, A. I. (2011). Writing performance relative to writing apprehension, self-efficacy in, writing and attitudes towards writing: A correlational study in Turkish tertiary-level EFL. The Asian EFL Journal Quarterly, 13(1), 163-191.

Görgüç, Ç. (2016). Analitik yazma ve değerlendirmenin 6. sınıf öğrencilerinin yazma tutumu ve yazma başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ens-titüsü, İzmir.

Hairston, M. (1990). The winds of change: Thomas Kuhn and the revolution in the teaching of writing. In R. L. Graves (Ed.), Rhetoric and composition (pp. 3-15). Portsmouth, NH: Hei-nemann.

Hamp-Lyons, L. & Heasley, B. (1987). Study writing. Cambridge: Cambridge University Press.

Hashemnejad, F., Zaghi, M. & Amhi, D. (2014). The relationship between self-efficacy and writing performance across genders. Theory and Practice in Language Studies, 4(5), 1045-1052.

Ings, R. (2008). Writing is Primary. Action research on the teaching of writing in primary schools. London: Esmee Fairbairn.

Ismail, N., Hussin, S. & Darus, S. (2012). ESL students’ attitude, learning problems, and needs for online writing. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies, 12(4), 1089-1107.

İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma eğilimi ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Eğitim ve Bilim 35(155), 104- 117.

Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Kırmızı, F. S. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmala-rının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 51-67.

Leeuwen, C.A. & Gabriel, M.A. (2007). Beginning to write with word processing: Integrating writing process and technology in a primary classroom. The Reading Teacher, 60(5), 420-429.

Maki, H.S., Voeten, M.J.M., Vauras, M.M.S. & Poskiparta, E.H. (2001). Predicting writing skill development with word recognition and preschool readiness skills. Readiness and wri-ting: An Interdisciplinary Journal, (14), 643–672.

Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçleri ve ürünlerinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-sü, İstanbul.

McClenny, C.S. (2010). A disposition to write: Relationships with writing performance. Docto-rol Thesis, School of Teacher Education, Florida State University, Florida.

McCutchen, D. (2011). From novice to expert: Implications of language skills and writing relevant knowledge for memory during the development of writing skill. Journal of Writing Research, 3(1), 51-68.

http://dx.doi.org/10.17239/jowr-2011.03.01.3.

Olinghouse, N. G., & Graham, S. (2009). The relationship between the discourse knowledge and the writing performance of elementary-grade students. Journal of Educational Psycho-logy, 101(1), 37-50.

Özbay, M. (1995). Ankara merkez ortaokullarındaki üçüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özkara, Y. (2007). 6+1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin 5. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öztürk, E. (2007). İlkokul beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendi-rilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pajares, F. (2003). Self-efficacy beliefs, motivation, and achievement in writing: A review of the literature. Reading ve Writing Quarterly, 19(2), 139-158.

Piazza, C. L. & Siebert, C. F. (2008). Development and validation of a writing dispositions scale for elementary and middle school students. Journal of Educational Research, 101(5), 275-286.

Sarkhoush, H. (2013). Relationship among iranian efl learners’ self-efficacy in writing, attitude towards writing, writing apprehension and writing performance. Journal of Language Teac-hing and Research, 4(5), 1126– 1132.

Tüfekçioğlu, B. (2010). Yazma Becerisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dil Der-gisi, 149, 30-45.

Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 461- 462.

Yıldız, N. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma tutum ve tutukluğunun yazma başarısına etkisi. Turkish Studies, 11(9), 979-992.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2171

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.