Using Alternative Evaluation and Assessment Methods in Teaching Turkish Idioms to Foreigners

İsa Yılmaz

Abstract


In this study, it is aimed to determine how idiom teaching process is evaluated by the students who learn Turkish designed with alternative assessment and evaluation techniques (diagnostic tree, structured grid, word association test, portfolio, performance work, project work, concept map, group assessment). Case study method which is one of the qualitative research methods was used in the study. The study was conducted with 20 senior students who study at the department of Turkish Language and Translation in the Language Faculty of Sana’a University in Yemen. Idiom Proficiency Test, (multiple choice, matching, explanation) Semi-Structured Interview Form, and Alternative Measurement and Evaluation Activities developed by the researcher were applied in the study. According to the findings obtained from the study, the views of students about techniques of alternative assessment and evaluation practiced in teaching idioms are seen to be positive and to make the process more enjoyable and so, these techniques make the teaching idioms much easier.


Keywords


teaching Turkish as a foreign language;alternative assessment and evaluation techniques;teaching idiom

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Abisamra, N. (2002). Teaching idioms. Education 345: Second Language Acquisition. American University of Beirut. http://abisamra02.tripod.com/idioms/index1.html adresinden 10.11.2013’te alınmıştır.

Acquative, S. P. and Tice, C. (2013). Peer review in a social policy course: Lessons Learned. Advances in Social Work , 14(2), 629-641.

Akpınar, M. (2010). Deyim ve atasözlerinin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı üzerine bir araştırma. Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aksan, D. (2000). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dil Bilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Arı, A. (2010). Öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 32-55.

Arıca Akkök, E. (2009). Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi. Dil Dergisi, Sayı: 143, 59-77.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2012). Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Barın, E. (2010). Yabancılara Türkçe Öğretimi Amacıyla Yazılan “Ecnebilere Mahsus” Elifbâ Kitabı Üzerine. Türklük Bilimi Araştırmaları, XXVII / Bahar, 121-136.

Bozavlı, E. (2002). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemiyle Yabancı Dil Öğretimi (Psikolinguistik Model). Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 31-40.

Bölükbaş, F. (2014). Jigsaw-IV Tekniğinin Yabancı Öğrencilerin Türkçedeki Temel Zamanları Öğrenmeleri Üzerin-deki Etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 3/3 2014 s. 196-209.

Büyüköztürk, Ş. Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Akademi.

Chun, M. (2010). Taking Teaching to (Performance) Task: Linking Pedagogical and Assessment Practices. CAE (Co-uncil for Aid to Education), New York.

Cihanoğlu,M. O. (2008). Alternatif değerlendirme yaklaşımlarından öz ve akran değerlendirmenin işbirlikli öğrenme ortamlarında akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üni-versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Clément, R., Dörnyei, Z., & Noels, K.A. (1994). Motivation, Self-Confidence, and Group Cohesion in the Foreign Language Classroom. Language Learning 44(3), 417-448.

Cohen, J. (2007). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. New York: Academic Press.

Çakıcı, Y., Gemici, Ö. ve Özsevgeç, T. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Ö. Taşkın (Ed.), Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım içinde (s. 1-22). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğ-retimi içinde (s. 125-148). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde (s. 365-421). Ankara: Pegem A Yayıncı-lık.

Çalışkan, N. (2013). Kavramsal Anahtar Modeli ile Metafor ve Deyim Öğretimi, bilig, 64. 95-122.

Çifci, M. (2010). Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri. İsmet Çetin. (Ed.). Dil Öğretimi içinde (s. 127 ). Ankara: No-bel Yayıncılık.

Doğru, E. (2004). Modern Arapçadaki deyimlerin dilbilimsel açıdan incelenmesi ve yabancı dil öğretimindeki yeri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Dönder, A., Elaldı, Ş. ve Özkaya, Ö. M. (2012). Öğretim Elemanlarının Üniversite Düzeyindeki Temel İngilizce Öğre-timinde Kullanılabilecek Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. Turkish Stu-dies, 7,1, s. 953-968.

Duman, H. (2010). İlköğretim 8. sınıf İngilizce öğretiminde ürün dosyası uygulamasının başarı ve tutuma etkisi. Ya-yımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ercan, F., Taşdere, T. ve Ercan, N. (2010). Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Bilişsel Yapının ve Kavramsal Değişimin Gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 136-154.

Erdemir, Z., A. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme tekniklerini etkin kullanabilme yeterliklerinin araştırılması (Kahramanmaraş örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Eroğlu, M. G. (2010). Kavram haritası ve yapılandırılmış grid ile elde edilen puanların geçerlilik ve güvenirliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Erten Dalak, H. D. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişimsel yaklaşımın deyim öğretimindeki başarıya etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Güneş, S. (2008). Deyim öğretiminin İtalyanca çeviri dersinde metinleri anlamaya etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Güneş, S. (2009). Yabancı dil öğretiminde deyim öğretimi: yöntemler, teknikler ve uygulamalar. Dilbilim Dergisi, 2(2), 59-78.

Hosseini, H. & Ghabanchi, Z. (2014). The Effect of Portfolio Assessment on EFL Learners’ Reading Comprehension and Motivation. English Language Teaching; Vol. 7, No. 5. 110-119.

Jennings, D. (2012). Assessment, the use of concept maps for assessment. University College Dublin, Dublin. http://www.ucd.ie/t4cms/UCDTLA0040.pdf adresinden 10.02.2014’te alınmıştır.

Kalhor, M. and Shakibaei, G. ( 2012). Teaching Reading Comprehension Through Concept Map. Life Science Journal, 9(4), 725-731.

Karakaya, B. (2017). Self-assessment in second language speaking ability: an evaluation of students’accuracy and perception of growth. Unpublished Master’s Thesis. Bahçeşehir University, İstanbul.

Kaya, T. (2011). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi proje görevi başarı puanları ile akademik başarı ve derse yönelik tutum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Kurak, D. (2009). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin yaptığı proje çalışmalarının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Loddington, S. (2008). Peer Assessment of Group Work: A Review of the Literature. An Online Peer Assessment Sys-tem for HE. Loughborough University.

Mäntylä, K. (2004). Idioms and language users: the effect of the characteristics of idioms on their recognition and interpretation by native and non-native speakers of English. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Jyväskylä. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13453/9513917177.pdf adresinden 27.09.2013’te alınmıştır.

McMillan, J. H. and Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-Based Inquiry (Seventh Edition). Bos-ton: Pearson Education.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı, http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/ilkogretim/turkce6_8.rar adresinden 25.04.2012’de alınmıştır.

MEB. (2009). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme-öğretme-değerlendirme. http://www.dilbilimi.net/ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan.pdf adresinden 01.09.2013’te alınmıştır.

Memduhoğlu, H. B., Çiftçi, S. ve Özok, H. İ. (2014). İşbirlikli öğrenmenin yabancı dil öğretimindeki önemine ilişkin öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-14.

Memiş, M.R. ve Erdem, M.D. (2013). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler, kullanım özellikleri ve eleştiri-ler. Turkish Studies, 8,9, s. 297-318.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma, Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (Eserin orijinali 1988 yılında yayımlandı.)

Örge, F. (2003). İlköğretim I. kademe beşinci sınıfta deyimlerin öğretimine ilişkin kullanılabilecek aktivitelere yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Özdemir, C. (2013). Dil-kültür ilişkisi: folklor ürünlerinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yeri ve işlevi, Millî Folklor, 25, 97.

Öztürk, P. T. (2011). İlköğretim 8. sınıf “canlılar ve enerji ilişkileri” ünitesinin kavram haritaları, yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağaç teknikleri ile işlenmesinin öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı tutum-ları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kon-ya.

Paker, T. (2015). Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları. Seggie, F. N. ve Bayyurt, Y. (Ed.), Durum Çalışması (s. 119-134). Ankara: Anı Yayıncılık.

Pala, İ. (2013). İki Dirhem Bir Çekirdek, İstanbul: Kapı Yay.

Petre, A. L. (2017). The impact of alternative assessment strategies on students. Scientific Research and Education in The Air Force – AFASES2017, 157-160. DOI: 10.19062/2247-3173.2017.19.2.22

Race, P. (2001). A Briefing on Self, Peer & Group Assessment. LTSN Generic Centre, Heslington, York.

Seymen, H. ve Tok, M. (2015). İleri düzey yabancı uyruklu öğrencilerin zorlandıkları kültürel dil unsurlarının tespiti ve sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4/3, s. 1188-1212.

Slavin, R.E. (1987). Cooperative learning and the cooperative school. Educational Leadership, 45(3), 7-13.

Şahin, F. (2002). Kavram haritalarının değerlendirme aracı olarak kullanılması ile ilgili bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 18-33.

Şalvarlı, B. (2010). Türkçe deyim öğretimi için metin hazırlama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Tozoğlu, S. (2009). T.C. Millî Eğitim Bakanlığınca ilköğretim için tavsiye edilen 100 temel eser içerisindeki Türk edebiyatına ait romanların atasözleri ve deyimler bakımından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Türktan, R. (2011) Yapılandırılmış grid test tekniğinin Türkçe eğitiminde kavram öğretimine katkısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Uysal, K. (2008). Öğrencilerin ölçme değerlendirme sürecine katılması: akran değerlendirme ve öz değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Yavuz, N. (2010). Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi İçin Bir Araç Geliştirme Denemesi. Dil Dergisi, 147, s. 7-21.

Yılmaz Atagül, Y. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe atasözü ve deyim öğretiminde film ve hikâye tekniklerinin etkili-lik düzeyleri açısından karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi Sakarya.

Yiğit, F. (2013). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğretim programındaki alternatif ölçme-değerlendirme yön-temlerine yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.389782

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.