Prediction of High School Students’ English Course Participation Based On Their Attitude Towards English Course and English Speaking Anxiety

İshak Kozikoğlu, Fırat Kanat

Abstract


The aim of this research is to show to what extent high school students’ speaking anxiety and their attitudes towards English language courses predict their participation in the classroom. This study was conducted with 442 students. As means of data collection in this study; “Classroom Engagement Inventory”, “English Speaking Anxiety Scale” and “Attitude Scale for English Course” were used. The research data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), t test, ANOVA, Pearson Product Moments Correlation Coefficient (r) and stepwise regression analysis. As a result of the research, it was found that the attitude towards English courses predicted nearly half (41.2%) of the high school students’ participation in English courses and their English speaking anxiety failed to significantly predict their participation in English courses.


Keywords


classroom engagement in English courses;attitude;English speaking anxiety;high school students

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


VAbdullah, M. Y., Bakar, N. R. A., & Mahbob, M. H. (2012). Student's participation in classroom: What motivates them to speak up?. Procedia-Social and Be-havioral Sciences, 51, 516-522.

Abebe, D., & Deneke, D. (2015). Causes of students’ limited participation in EFL classroom: Ethiopian public universities in focus. International Journal of Educational Research and Technology, 6(1), 74-89.

Abidin, M. J. Z., Pour-Mohammadi, M., & Alzwari, H. (2012). EFL students' atti-tudes towards learning English language: The case of Libyan secondary school students. Asian Social Science, 8(2), 119-134.

Anbarlı-Kırkız, Y. (2010). Öğrencilerin İngilizce dersine ait tutumları ile akade-mik başarıları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.

Aydoslu, U. (2005). Öğretmen adaylarının yabancı dil olarak İngilizce dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üni-versitesi, Isparta.

Aypay, A., & Eryılmaz, A. (2011). Lise öğrencilerinin derse katılmaya motive olmaları ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 26-44.

Balemir, S. H. (2009). The sources of foreign language speaking anxiety and the relationship between proficiency level and degree of foreign language speaking anxiety (Yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi, Ankara.

Büyüköztürk, S., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi Ya-yıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2003). Applied multiple correla-tion/regression analysis for the behavioral sciences (3. baskı). UK: Taylor & Francis.

Çağatay, S. (2015). Examining EFL students’ foreign language speaking anxiety: The case at a Turkish state university. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 199, 648-656.

Çakıcı, D. (2007). The attitudes of university students towards english within the scope of common compulsory courses. GÜ. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 21-35.

Çetinkaya, Y. B. (2009). Language of others: Efl students’ perception of and attitu-de towards english. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 109–120.

Doğan, A. (2008). Lise öğrencilerinin İngilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Dil Dergisi, 139, 48-67.

Erişti, B. (1998). Üniversite öğrencilerinin öğretme-öğrenme sürecine katılım durumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1–2), 52–67.

Eryılmaz, A. (2014). Üniversite öğrencileri için derse katılım ölçeklerinin gelişti-rilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 203-214.

Gajalakshmi, V. (2013). High school students’ attitude toward learning English language. International journal of scientific and Research publicati-ons, 3(9), 1-7.

Genç, G., & Aksu, B. M. (2004). İnönü üniversitesi öğrencilerinin İngilizce dersle-rine ilişkin tutumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversi-tesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Genç, G., & Kaya, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yabancı dil derslerine yönelik tutumları ile yabancı dil akademik başarıları arasındaki iliş-ki. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute, 14(26), 19-30.

Güven, B., & Uzman, E. (2006). Ortaöğretim coğrafya dersi tutum ölçeği geliştir-me çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 527-536.

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern language journal, 70(2), 125-132.

Horwitz, E. (2001). Language anxiety and achievement. Annual review of applied linguistics, 21, 112-126.

Horwitz, E. K. (2010). Foreign and second language anxiety. Language Teac-hing, 43(2), 154-167.

Hosseini, S. B., & Pourmandnia, D. (2013). Language learners’ attitudes and beli-efs: Brief review of the related literature and frameworks. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(4), 63-74.

Karasar, N. (2015). Araştırmalarda rapor hazırlama (19. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 294-307.

Kondo, Y. (2010). A study on relationship between language anxiety and profici-ency: In a case of Japanese learners of English. 15 Mart 2017 tarihinde erişildi. www.researchgate.net.

Luo, H. (2014). Foreign language speaking anxiety: A study of chinese language learners. Journal of the National Council of Less Commonly Taught Lan-guages, 15, 99-117.

Mahmoodzadeh, M. (2012). Investigating foreign language speaking anxiety within the EFL learner's interlanguage system: The case of Iranian learn-ers. Journal of Language Teaching & Research, 3(3), 466-476.

Mamun, A., Rahman, M., Rahman, R. M., & Hossain, A. (2012). Students’ attitu-des towards English: The case of life science school of Khulna university. In-ternational Review of Social Sciences and Humanities, 3 (1), 200-209.

Memduhoğlu, H. B., & Kozikoğlu, İ. (2015). Üniversite öğrencilerinin yabancı dil derslerine ilişkin tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakül-tesi Dergisi, 24, 184-202.

Murray, H., & Lang, M. (1997). Does classroom participation improve student learning. Teaching and Learning in Higher Education, 20(1), 7-9.

Noursi, O. (2013). Attitude towards learning English: The case of the uae technolo-gical high school. Educational Research, 4(1), 21-30.

Özkan, E., & Kınay, İ. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının ince-lenmesi (Ziya Gökalp eğitim fakültesi örneği). Uluslararası Türkçe Edebi-yat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1290-1301.

Öztürk, G. (2012). Foreign language speaking anxiety and learner motivation: A case study at a Turkish state university (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Rocca, K. A. (2010). Student participation in the college classroom: An extended multidisciplinary literature review. Communication Education, 59(2), 185-213.

Sever, M. (2014). Derse katılım envanterinin Türk kültürüne uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 171-182.

Sever, M., Ulubey, Ö., Toraman, Ç., & Türe, E. (2014). Lise öğrencilerinin çeşitli değişkenler açısından derse katılımlarının incelenmesi. Eğitim ve Bi-lim, 39(176), 183-198.

Tok, H. (2010). Üniversite öğrencilerinin İngilizce dersine ilişkin duyuşsal tutum-larının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 185, 90-109.

Turanlı, A. (2007). Yabancı dil öğrencilerinin sözel katılımını etkileyen etmenler ve algılanan etki düzeyleri (Öğrenci ve öğretmen algıları). Eğitim ve Bi-lim, 32(146), 39-53.

Wang, Z., Bergin, C., & Bergin, D. A. (2014). Measuring engagement in fourth to twelfth grade classrooms: The classroom engagement inventory. School Psychology Quarterly, 29(4), 517-535.

Yaman, H., & Sofu, M. S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 41-50.

Yenilmez, K., & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin ma-tematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 132–146.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2191

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.