The Effect of The Activities Carried out in Out-Of-School Learning Environments Based on Socio-Scientific Issues on The Decision-Making of The Students

Melike Yavuz Topaloğlu, Fatime Balkan Kıyıcı

Abstract


Determining the effects of the activities carried out in out-of-school learning environments based on socio-scientific issues on the decision-making of the 7th grade students is the aim of this study. The embbeded research design which is one of the mixed research design method was used. Twenty-one 7th grade students studying at a secondary school were included in this study. While "Adolescent Decision-Making Questionnaire" was used as the data collection tool, semi-structured interviews were held. Friedman Test and Wilcoxon Signed Ranks Test were used to analyze the data obtained from the adolescent decision-making scale. Content anaylsis was used to anaylze data obtained from the semi-structured interviews. At the end of the research, it was confirmed that the activities carried out in out-of-school learning environments based on socio-scientific issues affect the decision-making processes, self-esteem levels and vigilance which is a positive coping style for decision-making of the students. Besides, it was concluded that the qualitative findings of the study supported the obtained results of the study as well.


Keywords


out-of school learning environments;socio-scientific issues;decision-making skills

Full Text:

PDF

References


Adair, J. (2000). Karar verme ve problem çözme. (Çev. N. Kalaycı). Ankara: Gazi Kitapevi

Akay, C. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Yaparak-Yaşayarak Öğrenme Temelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.

Balkan Kıyıcı, F., & Atabek Yiğit, E. (2010). Science Education beyond the Classroom: A field Trip toWind Power Plant. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 225-243.

Batı, K., & Çalışkan, İ. Ö. (2012, Haziran). Köy okulu öğrencilerinin bilgi ve algılarını belirleyen faktörlerin belirlenmesi üzerine nitel bir araştırma: domuz gribi örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bir bildiri. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.

Certo S. C., & Certo T. S. (2006). Modern management (10 e). New Jersey: Pearson Prentice Hall

Chatoupis, C. (2007). Decision Making in Physical Education: Theoretical Perspectives. Studies in Physical Culture and Tourism, 14(2), 195-204.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Çolakkadıoğlu, O. (2003). Ergenlerde karar verme ölçeği’nin uyarlama çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Çolakkadıoğlu, O. (2012). Ergenlerde Karar Verme Ölçeği’nin Ortaöğretim Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 387-403.

Daft, R. L. (1994). Managerial Decision Making Management. (3rd. Ed.). Orlando: The Dryden Pres.

Dierking, L., & Falk, J. H. (2004). Using a Behavior Change Model to Document the Impact of Visits to Disney's Animal Kingdom: A Study Investigating Intended Conservation Action. Curator: The Museum Journal, 47(3), 322-343. DOI: 10.1111/j.2151-6952.2004.tb00128.x

Emmons, K. M. (1997). Perceptions of the Environment While Exploring the Outdoors: A Case Study in Belize. Environmental Education Research, 3(3), 327-344. DOI:10.1080/1350462970030306

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. (3rd ed.). SAGE Publications

Gerber, B. L., Marek, E. A., & Cavallo, A. M. L. (2001). Development of An Informal Learning Opportunities Assay. International Journal of Science Education, 23(6), 569-583. DOI:10.1080/09500690116959

Goloğlu, S. (2009). Fen eğitiminde sosyo-bilimsel aktivitelerle karar verme becerilerinin geliştirilmesi: dengeli beslenme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Grace, M. (2009). Developing High Quality Decision Making Discussions about Biological Conservation in a Normal Classroom Setting. International Journal of Science Education, 31(4), 551-570.

Harris, R. (1998) Introduction to Decision Making, Virtual Salt. (2017, May 15).

Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Knapp, D. (2000). Memorable Experiences of a Science Field Trip. School Science and Mathematics, 100(2), 65-72. DOI: 10.1111/j.1949-8594.2000.tb 17238.x

Lee H., Abd-EI-Khalick F., & Choi K.(2006). Korean Science Teachers' Perceptions of the Introduction Of Socio-Scientific Issues Into The Science Curricuium. Canadian Journal of Science, 6(2), 97-118.

Lee, M. K., & Erdogan, I. (2007). The Effect of Science-Technology-Society Teaching On Students’ Attitudes Toward Science And Certain Aspects Of Creativity. International Journal of Science Education, 29(11), 1315-1327. DOI:10.1080/09500690600972974

Lee, Y. C., & Grace, M. (2012). Students’ Reasoning and Decision Making About A Socioscientific Issue: A Cross-Context Comparison. Science Education, 96(5), 787-807. DOI: 10.1002/sce.21021

Maloney, J., & Simon, S.(2006). Mapping Children's Discussions of Evidence in Science to Assess Collaboration And Argumentation. International Journal of Science Education, 28(15), 1817-1841. DOI:10.1080/09500690600855419

MEB (2013). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3,4,5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

Melber, L. H., & Abraham, L. M. (1999). Beyond the Classroom: Linking with Informal Education. Science Activities, 36(1), 3-4.DOI:10.1080/00368129909601027

Melber, L. M. (2006). Informal Science Education: Where We Were…,Where Should We Go?. Science Activities, 43(2), 3-4. DOI:10.3200/SATS.43.2.3-4

Papadouris, N. (2012). Optimization as a Reasoning Strategy for Dealing with Socioscientific Decision‐Making Situations. Science Education, 96(4), 600-630. DOI: 10.1002/sce.21016

Powell, W.A. (2014). The effects of emotive reasoning on secondary school students’ decision-making in the context of socioscientific ıssues.Unpublished doctoral dissertation, University of South Florida.

Ramey-Gassert, L. (1997). Learning Science Beyond The Classroom. The Elementary School Journal, 4, 433-450.

Randler, C.,Kummer, B., &Wilhelm, C. (2012). Adolescent Learning in The Zoo: Embedding A Non-Formal Learning Environment to Teach Formal Aspects of Vertebrate Biology. Journal of Science Education and Technology, 21(3), 384-391. DOI 10.1007/s10956-011-9331-2

Ratcliffe, M., & Grace, M. (2003). Science education forcitizenship: Teaching socio-scientific issues. McGraw-HillEducation (UK).

Salmi, H. (1993). Science centre education. Motivation and learning in informal education. Unpublished Doctoral Dissertation.Helsinki University.

Sardoğan, M., Karahan, F., & Kaygusuz. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 78-97.

Smıth, J. (2000). Doğru Karar Verme. İstanbul: Damla Yayınevi.

Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) Fen Bilgisi Eğitimine Tarihsel Bakış ve Eğitimimize Entegrasyonu.Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-59.

Viola, H. J., Jennings, C., Witham Bednadz, S., Schug, M. C, Cortes, C. E., & White, C. S. (2005). Social Studies:Statesand religions. Boston:Houghton Mifflin.

Wellington, J. (1990). Formal and Informal Learning in Science: The Role of The Interactive Science Centres. Physics Education, 25(5), 247-252.

Welton, D. A., & Mallan, J. T. (1999). Children and their world: Strategies for teaching social studies. USA: Houghton Mifflin Company.

Yavuz, M. (2012). Fen Eğitiminde hayvanat bahçelerinin kullanımının akademik başarı ve kaygıya etkisi ve öğretmen-öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Zeidler, D. L. (2007). Promoting Scientific Literacy: Science Education Research in Transaction. An Inclusive View of Scientific Literacy: Core Issues and Future Directions. In C. Linder, L. ÖStman ve P.O. Wickman (Ed.). Promoting the Linnaeus Tercentenary Symposium Promoting Scientific Literacy: Science Education Research in Transaction, Uppsala.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2200

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.