Thoughts About Pressure-Boiling Point of 3rd Grade Students Studying in The Department of Science Teaching: A POE Application

Canan Laçin Şimşek, Aysun Öztuna-Kaplan, Alper Çorapçıgil, Muhammet Emin Mısırlı

Abstract


In this study, it was aimed to determine the knowledge levels and conceptual misconceptions about pressure-boiling point relation of 3rd grade students through Predict-Observe-Explain (POE). Sample of the study constitutes 33 students who are studying 3rd grade students in the Science Education Department in Sakarya University Education Faculty in the 2015-2016 academic year. The data were collected by POE (Predict, Observe, Explain) application which was carried out via water boiling experiment with ice. Data collection sources are composed of POE forms and class discussion records during the application. In the study conducted, it was found that the students did not have a full relationship with pressure and boiling point and they are most focused on condensation in their observations. Moreover, it was observed that the studens had problems with all of the steps of prediction, observation and explanation of the application used in the study.


Keywords


pressure;boiling;predict-observe-explain (POE)

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Adebayo, F., & Olufunke, B. T. (2015). Generative and predict-observe-explain ınstructional strategies: Towards enhancing basic science practical skills of lower primary school pupils. International Journal of Elementary Education, 4(4), 86-92. doi:10.11648/ijeedu.20150404.12

Akgün Ö. E., & Deryakulu D. (2007). Düzeltici metin ve tahmin-gözlem-açıklama stratejilerinin öğrencilerin bilişsel çelişki düzeyleri ve kavramsal değişimleri üzerindeki etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40, 17-40.

Akgün, A., Gönen, S., & Yılmaz, A. (2009). Science teacher candidates’ misconceptions and lack of knowledge about the relation between boiling point and vapor pressure. Education Science, 4(1), 13-24.

Akpınar, E. (2014). The use of interactive computer animations based on POE as a presentation tool in primary science teaching. Journal Science Education Technology, 23(4), 527–537.

Alvermann, D. E., & Hynd, C. (1989). Effects of prior knowledge activation modes and text structure on nonscience majors’ comprehension of physics. Journal of Educational Research, 83, 97–102.

Atasoy, B. (2002). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Ayvacı, H. Ş. (2013). Investigating the effectiveness of predict-observe-explain strategy on teaching photo electricity topic. Journal of Baltic Science Education, 12(5), 548-563.

Ayvacı, H. Ş., & Durmuş, A. (2016). TGA yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının “ısı ve sıcaklık” konusunda akademik başarılarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 101-118.

Baş, T., & Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri-Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Berber, N. C., & Sarı, M. (2009). Kavramsal değişim metinlerinin iş, güç, enerji konusunu anlamaya etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 159-172.

Bilen, K., Özel, M., & Köse, S. (2016). Using action research based on the predict-observe-explain strategy for teaching enzymes. Turkish Journal of Education, 5(2), 72-81.

Bilgin, İ., & Geban, Ö. (2001). Benzeşim (analoji) yöntemi kullanarak lise 2. Sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26-32.

Buehl, M. M., Alexander, P. A., Murphy, P. K., & Sperl, C. T. (2001). Profiling persuasion: The role of beliefs, knowledge, and interest in the processing of persuasive texts that vary by argument structure. Journal of Literacy Research, 33(2), 269-301.

Campanario, J. M. (2002). The parallelism between scientists’ and students’ resistance to new scientific ideas. International Journal of Science Education, 24(10), 1095-1110.

Canpolat, N., & Pınarbaşı, T. (2012). Kimya öğretmen adaylarının kaynama olayı ile ilgili anlayışları: Bir olgubilim çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 81-96.

Carlsen, D. D., & Andre, T. (1992). Use of a microcomputer simulation and conceptual change text to over come student preconceptions about electric circuits. Journal of Computer-Based Instruction, 19(4), 105-109.

Cinici, A., & Demir, Y. (2013). Teaching through cooperative POE tasks: A path to conceptual change. The Clearing House, 86, 1–10.

Coştu, B. (2002). Ortaöğretimin Farklı Seviyelerindeki Öğrencilerin Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama Kavramlarını Anlama Düzeylerine İlişkin Bir Çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Coştu, B., Ayas, A., & Ünal, S. (2007). Kavram yanılgıları ve olası nedenleri: kaynama kavramı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 123-136.

Coştu, B., Karataş, F. Ö., & Ayas, A. (2003). Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 33-48.

Damanhuri, M. I. M., Treagust, D. F., Won, M., & Chandrasegaran, A. L. (2016). High school students’ understanding of acid-base concepts: An ongoing challenge forteachers. International Journal of Environmental & Science Education, 11(1), 9-27.

Demircioğlu, G., Demircioğlu, H., & Aydın, M. A. (2016). Kavramsal değişim metninin ve üç boyutlu modelin 7. Sınıf öğrencilerinin atomun yapısını anlamalarına etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 70-96. doi: 10.11648/j.ijeedu.20150404.12.

Driver, R. (1989). Students’ conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education, 11, Special Issue, 481-490.

Driver, R. A., Squires, A., Rushworth, S. P., & Wood-Robinson, V. (1994). Making sense of secondary science: Research into children’s ideas. London and New York: Routledge Falmer.

Duit, R.(1995). The constructivist view: A fashionable and fruitful paradigm for science education research and practice. In Constructivism In Education. (L. P. Steffe & J. Gale (Editors), p.271-285. New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Fetherstonhaugh, T., & Treagust, D. F. (1992). Student’s understanding of light and its propeties: Teaching to engender conceptual change. Science Education, 76(6), 653-672.

Harlen, W. (1993). Teaching and Learning Primary Science. London: Paul Chapman Publishing Ltd.

Holstein, J. A., & Gubrium, J.F. (1996). Phenomenology, Ethnomenology and Interpretive Practice. In Strategies of Qualitative Inquiry. Ed. Norman K. Denzin And Yvonna S. Lincoln. London: Sage Publication, 137-158.

Hynd, C. R. (2001). Refutational texts and the change process. International Journal of Educational Research, 35(7), 699-714.

Kabapınar, F. M., Sapmaz, N. A., & Bıkmaz, F. H. (2003). Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri, Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (EAUM) Yayınları.

Kala, N., Yaman, F., & Ayas, A. (2013). The effectiveness of predict–observe–explain technique in probing students’ understanding about acid–base chemistry: a case for the concepts of pH, pOH, and strength. International Journal of Science and Mathematics Education, 11, 555-574.

Karamustafaoğlu, S., & Mamlok-Naaman, R. (2015). Understanding electrochemistry concepts using the predict-observe-explain strategy. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(5), 923-936.

Karslı, F., & Ayas, A. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya konularında sahip oldukları alternatif kavramlar. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 284-313.

Kearney, M. (2004). Classroom use of multimedia-supported predict–observe–explain tasks in a social constructivist learning environment. Research in Science Education, 34, 427–453.

Kearney, M., Treagust, D. F., Yeo, S., & Zadnik, M. (2001). Student and teacher perceptions of the use of multimedia supported predict-observe-explain tasks to probe understanding. Reserach in Science Education, 31(4), 589-615.

Keogh, B., & Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: An evaluation. International Journal of ScienceEducation, 21(4), 431-446.

Kırıkkaya, E. B., & Güllü, D. (2008). Fifth grade students’ misconceptions about heat-temperature and evaporation–boiling. Elementary Education Online, 7(1), 15-27.

Kibirige, I., Osodo, J., & Tlala, K. M. (2014). The effect of predict-observe-explain strategy on learners’ misconceptions about dissolved salts. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(4), 300-310.

Köse, S., Coştu, B., & Keser, Ö. F. (2003). Fen konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: TGA yöntemi ve örnek etkinlikler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 43-53.

Köseoğlu, F., Tümay, H., & Kavak, N. (16-18 Eylül 2002). Yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan etkili bir öğretim yöntemi: Tahmin Et-Gözle-Açıkla-Buz ile su kaynatılabilir mi?, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Eğitim Fakültesi, Ankara.

Laçin-Şimşek, C. (2007). İlköğretim Öğrencilerin Temel Fen Kavramlarıyla İlgili Düşünceleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Liew, C-W., & Treagust, D. F. (1995). A predict-observe-explain teaching sequence for learning about students' understanding of heat and expansion liquids. Australian Science Teachers Journal, 41(1), 68-71.

Liew, C. W. (2004). The Effectiveness of Predict- Observe - Explain Technique in Diagnosing Students’ Understanding of Science And Identifying Their Level of Achievement. Science And Mathematics EducationCentre. Curtin University of Technology.

Novak, J.D., & Gowin, D.B. (1990). Learning How to Learn. United States of America: Cambridge University Press.

Osborne, R., & Freyberg, P. (1985). Children’s Science. In Roger OSBORNE and Peter FREYBERG (Eds.) Learning in Science: The Implications of Children’s Science, (5-14). Hong Kong: Heinemann.

Pine, K., Messer, D., & John, K. S. (2001). Children's misconceptions in primary science: A survey of teachers' views. Research in Science & Technological Education, 19 (1), 79-96.

Posner, M. G., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211-217.

Radovanovic, J. & Slisko, J. (2013). Applying a predict–observe–explain sequence in teaching of buoyant force. Physics Education, 48(1).

Sesen, B. A. (2013). Diagnosing pre-service science teachers’ understanding of chemistry concepts by using computer-mediated predict–observe–explain tasks. Chemistry Education Reseach and Practice, 14, 239-246.

Şendur, G., Toprak, M., & Pekmez, E. Ş. (2008). Buharlaşma ve kaynama konularındaki kavram yanılgılarının önlenmesinde analoji yönteminin etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 37-58.

Tao, G., & Gunstone, R.F. (1999). The Process of Conceptual Change in force and Motion during ComputerSupported Physics Instruction. Journal of Research in Science Teaching, 36(7), 859-882.

Treagust, D. F., Duit, R., & Fraser, B. J. (1996). (Eds.). Improving Teaching and Learning in Science and Mathematics. New York: Teachers College Press.

Wang, T., & Andre, T. (1991). Conceptual change text versus traditional text and application questions versus noquestions in learning about electricity. Contemporary educational psychology, 16(2), 103-116.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2204

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.