Do Middle School Students Know Electromagnetic Pollution?

Günnur Erdogan, Fehime Sevil Yalcin, Sibel Telli

Abstract


This study aims to determine how well the students know the electromagnetic pollution (electrosmog) formed by electrical and electronic devices that they use in their daily life. In the spring semester of 2014-2015 academic year, in a mid-school in Çanakkale, total number of 110 students (67 girls and 43 boys) at 5th, 6th, 7th Grades were asked about their opinions for the effects of electromagnetic field (EMA) and its effects on health. Results showed that students do not consider themselves to be knowledgeable about the electromagnetic field, although they are aware of the health effects of the electrosmog. This study is important to point the young people’ awareness to protect their health needs to be supported with knowledge.


Keywords


environment education, elektrosmog, science education, mid-school

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


AEEE (Atık Elektrikli Elektronik Atıklar) Getirme Merkezi (2019). Kadıköy Belediyesi. 12 Şubat 2019 tarihinde http://cevre.kadikoy.bel.tr/icerik/elektronik-atiklar sayfasından eri-şilmiştir.

Ahlbom, A., & Feychting, M. (2003). Electromagnetic radiation: Environmental pollution and health. British Medical Bulletin, 68(1), 157-165. 12 Şubat 2019 tarihinde

https://academic.oup.com/bmb/article/68/1/157/421256 sayfasından erişilmiştir.

Akça, B. & Coşkun, Ö. (2016). Bir Elektrik Dağıtım Firması Çalışanları Üzerindeki Elektro-manyetik Alanların Olası Etkilerinin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi [The Statistical Evaluation of the Possible Effects of Electromanyetic Fields om an Electric Distribution Company Employers]. Journal of Engineering Sciences and Design, Vol.4 (3), p.203-214. 12 Şubat 2019 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/303457 sayfa-sından erişilmiştir.

BAB (Bağlan ama bağlı olma), (2019). 12 Şubat 2019 tarihinde https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/teknoloji-bagimliligi sayfasından alınmıştır.

Bilgi ve Teknoloji Kurumu (2019). 12 Şubat 2019 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/baz-istasyonlari adresinden erişilmiştir.

Cohen, A., & von Saal, F. S. (Eds.). (2017). Integrative Environmental Medicine. Oxford Uni-versity Press.

Çankaya A. B, Erdem M. A, Okhan O., Yaltırık M., Kasapoğlu Ç., & Oral C. K. (2007). Elekt-romanyetik Alanın (EMA) kemik defektleri üzerine etkileri [Effects of Electromanyetic Fi-elds (EMF) on Healing of the Bone Deffects. Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry Vol.41(3), p.17-23. 12 Şubat 2019 tarihinde http://dergipark.gov.tr/jiufd/issue/8844/110469 adresinden alınmıştır.

Çerezci O, Kartal Z, Pala K, & Türkkan A., (2012). Elektromanyetik Alan ve Sağlık Etkileri, Bursa Nilüfer Belediyesi yayını. 12 Şubat 2019 tarihinde http://www.nilufer.bel.tr/dosya_yoneticisi/icerik/EMAKitap.pdf adresinden alınmıştır.

Çerezci O , Şeker S, & Pala K.(2011). İlköğretim ve Ana Okullarında Dış Kaynaklı Elektro-manyetik Alan Maruziyetinin Niteliksel Analizi. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sem-pozyumu Panel ve Bildiriler, 7 – 8 Ekim 2011. (p.196-199.) 12 Şubat 2019 tarihinde http://www.emo.org.tr/ekler/8594dedae717edd_ek.pdf adresinden alınmıştır.

Çerezci, O., Yener, Ş. Ç., & Çerezci, F. (2017). Çerezcı, O., Yener, Ş. Ç., & Çerezcı, F. (2017, April). Electromagnetic radiation interaction and pollution measurements. In Electric Elect-ronics, Computer Science, Biomedical Engineerings' Meeting (EBBT), 2017 (pp. 1-4). IEEE.

Dolu, G., & Ürek, H. (2015). Lisansüstü Öğrenciler “Çevre Kirliliği ve Elektromanyetik Kirli-lik” Konusunda Yeterince Bilinçli mi? [Are Graduate Students Sufficiently Aware of “Environmental and Electromagnetic Pollution”?] Necatibey Faculty of Education Electro-nic Journal of Science and Mathematics Education, 9 (1), 165-183.

DOI: 10.17522/nefefmed.36630

Şubat 2019 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/39916 adresinden alınmıştır.

Ebrahim, S., Azab E.A., Albasha M.O., & Albishti N.,(2016) The Biological Effects of Elect-romagnetıc Fields on Human and Experimental Animals, International Research Journal of Natural and Applied Sciences (IRJNAS), Vol. 3 (10),pp.106-121

Feychting, M., Jonsson, F., Pedersen, N. L., & Ahlbom, A., (2003). Occupational magnetic field exposure and neurodegenerative disease. Epidemiology,Vol. 14(4), p. 413-419.

Güçlü, G. G. (2011). 50 Hz Elektromanyetik Alanlar ve Biyolojik Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Enerji Enstitüsü.

HDEA (Hurda Değil Elektronik Atık) (2019). 12 Şubat 2019 tarihinde http://www.atasehir.bel.tr/haber/hurda-degil-elektronik-atik sayfasından erişilmiştir.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.

Michaelis, J., Schüz, J., Meinert, R., Menger, M., Grigat, J. P., Kaatsch, P., & Kärner, H. (1997). Childhood Leukemia and Electromagnetic Fields: Results of a Population-Based Case-Control Study in Germany. Cancer Causes and Control Vol. 8 (2), p.167-174).

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders (6, 7, 8. Sınıflar) Kitabı. MEB, Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2011). Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı. MEB, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2011). Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı. MEB, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013). İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders (6, 7, 8. Sınıflar) Kitabı. MEB, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu (2015). 12 Şubat 2019 tarihide (http://iedb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_08/17032245_2015asgaritasarmklavuzu.pdf) adresinden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Cep Telefonu İle İlgili Maddeler (2015). 12 Şubat 2019 tarihinde (http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/09/12/127585/dosyalar/2015_09/28101622_okuldaceptelefonu.pdf) adresinden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). İlkokul ve Ortaokul Fen Bilimleri Dersi (4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. MEB, Ankara. 12 Şubat 2019 tarihinde (http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325) adresinden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı. MEB, Ankara. 12 Şubat 2019 tarihinde (http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=361) adresinden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı. MEB, Ankara. 12 Şubat 2019 tarihinde (http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=351) adresinden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). Ortaöğretim Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Öğretim Programı. MEB, Ankara. 12 Şubat 2019 tarihinde (http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=348) adresinden alınmıştır.

Otto, M., & von Mühlendahl, K. E. (2007). Electromagnetic fields (EMF): Do they play a role in children's environmental health (CEH)?. International journal of hygiene and envi-ronmental health,Vol. 210 (5), p. 635-644.

Sarıgöz, O., Karakuş, A., & İrak, K. (2012). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin elektromanye-tik kirlilik ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi.[ An Evaluation of the Views of the Vo-cational School Students about Electromagnetic Pollution] Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), Vol.2 (2).

Şubat 2019 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/62593 adresinden alınmıştır

Şeker, S., & Çerezci, O., (1997). Çevremizdeki Radyasyon ve Korunma Yöntemleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Şeker, S., & Çerezci, O. (2000). Şeker, S., & Çerezci, O. (2000). Radyasyon Kuşatması: Elekt-riğin ve nükleer enerjinin sağlığımıza etkileri. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Şeker, S., & Korkut, A. (2005). Tehlikeli oyuncak. Hayykitap.

Şeker, S (2010). Cep Tehlikesi. İstanbul. Hayykitap Yayınevi.Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Platformu, (2017). 12 Şubat 2019 tarihinde http://ilkokul.tbm.org.tr/ adresinden erişilmiştir.

TBM ( Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı) (2019) 12 Şubat 2019 tarihinde https://www.yesilay.org.tr/tr/projeler/detay/tbm-turkiye-bagimlilikla-mucadele-egitim-programi adresinden alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2013). 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya. 12 Şubat 2019 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866 adresinden alındı.

Tüysüz M. Z.,& Canseven A. G.(2011). Çocuklarda Yüksek Dielektrik Özelliklerin 900 MHz Frekanslı Cep Telefonu SAR Değerlerine Etkisi. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu. 7 – 8 Ekim 2011, p.225-226.

Türkkan, A., & Pala, K . (2009). Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Radyasyon ve Sağlık Etkileri.[ Extremely Low Frequency Electromagnetic Radiation and Health Effects]. Ulu-dağ University Journal of The Faculty of Engineering,14 (2).

Şubat 2019 tarihinde (http://dergipark.gov.tr/uumfd/issue/21677/233298) adresinden alınmıştır.

Vaizoğlu, S., Sevencan, F., Abakay, M., Tümer, M., Erkıran, S., Abdulayev, R., Aydın, İ., Güler, Ç.. (2011). Bir Baz İstasyonu Yakınında Yaşayanlarda Elektromanyetik Hipersen-sitivite Semptomları. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 72 (3). 12 Şubat 2019 tarihinde (http://dergipark.gov.tr/iuitfd/issue/9270/115919) adresinden alınmıştır.

Yakıncı, Z. D., (2016). Elektromanyetik Alanın İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri [Effects of Electromagnetıc Field on Human Health[. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. Vol. 4 (2), 44-54. 12 Şubat 2019 tarihinde http://dergipark.gov.tr/inonusaglik/issue/26768/410420 adresinden alınmıştır.

Yalçın, S. & Okur, E. (2014). Ekopedagojik yaklaşım ile uygulanmış elektromanyetik alan (EMA) eğitiminin EMA farkındalığı üzerine etkisi.[The Effects of Electromagnetic Field (EMF) Education within Ecopedagogy on EMF Awareness], Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 35 (1), pp. 143-156. 12 Şubat 2019 tarihinde http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/8/d001584.pdf?sequence=1 adresinden alınmıştır.

Yalçın, A., & Saygın, M. (2016). Elektromanyetik Alanların Üreme Sistemi Üzerine Etkileri [Effects on Reproductive System of Electromanyetic Fields]. Journal of Engineering Sci-ences and Design, Vol. 4(2), 105-124. 12 Şubat 2019 tarihinde

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/227717 adresinden alınmıştır.

YEAGK (Yıldırım’da Elektronik Atıklar Geri Kazanılıyor) (2019). 12 Şubat 2019 tarihinde http://www.yildirim.bel.tr/tr/haberler/yildirimda-elektronik-atiklar-geri-kazaniliyor-295 sayfasından erişilmiştir.

Yeşilay (2018) Teknoloji Bağımlılığı. 12 Şubat 2019 tarihinde http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/teknoloji-bagimliligi adresinden erişilmiştir.

Yılmaz Karaoğlan F.G., (2016). Lise Öğrencilerinin Tablet Bilgisayar Kabul Durumlarının İncelenmesi, 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16-18 Mayıs 2016 , p.78-89, Rize, Türkiye.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2213

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.