Views of the Senior High School Students on the Department of Social Work

Melahat Demirbilek, Tanış Şenol, Melike Tutak, Enes Hoşca, Adem Yıldırım, Özlem Şahin

Abstract


Purpose: The aim of this study is to find out the views of the senior high school students on the profession of social work. Method: The study was conducted on six different high schools in Ankara with 301 female and 149 male students, in total 450 volunteers. The data were analyzed by utilizing fre-quency distribution and chi-square (χ2) techniques. Findings: More than the half of the students (62,4%) have no information on the profession of social work. In their schools, this profes-sion has not been introduced to the vast majority of the students (94,7%). More than half thinks (59,6%) the image of the pro-fession is quite low. An overwhelming number of students (69,8%)do not consider to choose social work at the university admission exam. Among the reasons, of that is the fact that the social value of the profession is not understood by the society. Result: Students who are introduced in their schools with the profession and those who think the image of the profession is rather high in the society are tending to choose social work at the university admissions exam. Suggestion: It seems to be important to organize career days in high schools and perform works in order to increase the value of this profession in the eyes of the society.


Keywords


View, High school, Choice of Profession, Students, Social Work

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akıntuğ, Y. & Birol, C. (2011). Lise öğrencilerinin mesleki olgunluk ve karar verme stratejilerine yönelik karşılaştırmalı analiz. Comporative analysis of vocational maturity and decision making staregies of high school students. Hacettepe Üniversitesi Eğitin Fakültesi Dergis. 41:01-12.

Bacanlı, F. (2012). Kariyer karar verme güçlükleri ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların ilişkisi. Relationships between career decision making difficulties and ırrational beliefs about career choice. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 4 (37): 86-95.

Başkal, S. (2009). Anadolu, fen ve genel liselerde eğitim alan son sınıf öğrencilerinin bir üst öğrenime geçişte meslek seçimi ile ilgili yaşadıkları kaygıların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Muğla ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Yüksek Lisans Programı. İstanbul.

Çınar, Ç. (2011). Lise son sınıf öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında benlik algısının önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Endüstri Psikolojisi Programı.

Çiftçi, G.E., Bülbül, S.F., Bayar Muluk, N., Çamur Duyan, G., & Yılmaz A. (2011) Sağlık Bilimleri Fakültesini tercih eden öğrencilerin üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitsi Örneği). Factors in Selecting a University and Career among Students Studying in the Faculty of Health Sciences (Kirikkale University). J Kartal TR 22(3):151-160. Doi: 0.5505/jkartaltr.2011.98704.

Duyan, V. (2012). Sosyal Hizmet:Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayın No:16.

Eskimez, Z., Öztunç, G., Alparslan, N. (2008). Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri Opinions of Last Year High School Girls About Nursing, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 58-67.

Hamamcı,Z., Bacanlı, F., & Doğan, H. (2013). İlköğretim ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve eğitsel kararlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. The ınvestıgatıon of factors ınfluencıng on students’ career and educatıonal decısıons of students. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Electronic Journal of Social Sciences. 12(44):284-299.

Hanson, J.G. & McCukkagh, J.G. (1995). career choice factors for BSW students: A 10-year perspective.Journal of Social Work Education, 31(1), 28-37.

Kıyak, S. (2006). Genel lise öğrencilerinin meslek seçimi yaparken temel aldığı kriterler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Koç, Z.& Sağlam, Z. (2008). Lise son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri ve mesleği seçme durumlarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 12(3):1-11.

Korkut Owen, F., Kepir, D., Özdemir S., Ulaş, Ö., ve Yılmaz, O., (2012),Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenleri .Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,8(3), 135-151.

Köroğlu, Ö. (2014). Meslek seçimi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Turizm Rehberliği öğrencileri üzerine bir araştırma. Determination of the relationship between occupational choice and personality traits: An investigation on Tourism Guiding Students. Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Journal of Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences 19(2): 137-157.

Kulaksızoğlu, A. (2015). Ergenlik Psikolojisi. 17. Basım, Ankara: Remzi Kitabevi.

Kuzgun, Y. (1994). Çağdaş insanın en önemli kararı: meslek seçimi. Bilim Teknik Dergisi. 325:50-54.

Malakcıoğlu, C. (2009). Affectıve temperament and other factors as ınfluences on vocatıonal choıce ın a group of senıor year hıgh school adolescents ın Turkey: a descriptive, cross-sectional field study. Duyuşsal mizaç ve diğer faktörlerin

Türkiye’deki bir grup lise son sınıf öğrencisi ergenin meslek seçimine etkileri: bir betimleyici, kesitsel alan çalısması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Olcay, A. ve Düzgün M. (2016). Turizm eğitimi gören öğrencilerin meslek seçimlerinin kariyer çapaları ile uygunluğunun değerlendirilmesi (Assessment of compatibility of occupation choices of students receiving tourism training and their career anchors). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3):1127-1148.

Özyürek, R. ve Kılıç-Atıcı, M. (2002). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında kendilerine yardım eden kaynakların belirlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2(17):33-42.

Sarıkaya, T., & Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2):393-423.

Seçer, B. & Çınar, E. (2011). Bireycilik ve Yeni kariyer yönelimleri. Yönetim ve Ekonomi.18(2): 49-62.

Ulaş, Ö., Demirtaş-Zorbaz, S., Dinçel, E.F., Çiffiliz-Kınay,G. & Coştur, R. (2017). Özel okullarda öğrenim görmekte olan lise öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 441-456.

Vurucu, F. (2010). Meslek Lisesi öğrencilerinin meslek seçimi yeterliliği ve meslek seçimini etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Yıldız, S. (2001). Kişilik ve meslek seçimi arasındaki ilişki ve bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Anabilim Dalı. Bursa.

Zastrow, C. (2014). Sosyal Hizmete giriş. 2. Baskı. Yay. Yönt. Bülent Özçelik. Ankara:Nika.

Zeng, S., Cheung, M., Leung, P. & He, E. (2015). Voices from Social Work Graduates in China: Reasons for Not Choosing Social Work as a Career. Social Work. 61(1):69-78. doi: 10.1093/sw/swv051.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2281

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.