Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement In 7th Grade Math & Science

Mustafa Altındağ, Nuray Senemoğlu

Abstract


In this study, the relation between synthesizing mind behaviors and academic achievement levels; the difference of synthesizing mind behaviors levels in different achievement levels were investigated. The study group consisted of 208 7th grade students in three schools (59 from below average, 75 from average and 74 from above average school) located in the central district of Ankara. The data was gathered by synthesizing mind scale and math & science examinations, developed by the researchers. For data analysis; the mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient were calculated and explanatory factor analysis, one way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe Test were performed.  In the end, there were significant relations between the levels of students’ synthesizing mind behaviors and academic achievements in math & science and the significant differences between the students’ synthesizing mind behaviors in favor of above average students.


Keywords


Synthesizing Mind Skills Scale; Synthesizing Mind and Academic Achievement In 7th Grade Math & Science

Full Text:

PDF

References


Allen, C.D. and Gerras, G.S. (2009). Developing creative and critical thinkers. Military Review, November-December 2009.

Altındağ, M. and Senemoğlu, N. (2013). Metacognitive skills scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(1), 15-26.

Altındağ, M. (2015). Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri derslerinde sen-tezleyen zihin özelliklerinin incelenmesi [An investigation of 7th grade students’ synthesizing mind in math & science]. Unpublished doctoral thesis, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aktamış, H. ve Ergin, Ö.(2006). Fen eğitimi ve yaratıcılık [Science and creativity]. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 77-83.

Bloom, B. S., Englehart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H. and Krathwohl, D. R. (1956). The taxonomy of educational objectives, handbook I: The cognitive domain. New York: David McKay Co., Inc.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı [Factor analysis: Basic concepts and using to development scale]. Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470–483.

Gardner, H. (2004). Discipline, understanding and community. Journal of Curriculum Studies, 36 (2), 233–236.

Gardner, H. (2006). Five minds for the future. USA: Harvard Business School Press.

Gardner, H. (2008). The five minds for the future. Schools: Studies in Education, 5, ½ Spring/Fall, 17–24.

Gardner, H. (2009). The five minds for the future. School Administrator, 66, (2), 16–21.

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. Ankara: Nobel Yayınevi.

Koray, Ö. (2004). Fen eğitiminde yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenmenin öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerine etkisi [The influence of science education based on creative thinking on creativity of preservice teachers]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 40, 580-599.

Özçelik, D.,A. (1981). Okullarda ölçme ve değerlendirme [Measurement and evaluation in schools]. Ankara: ÜSYM-Eğitim Yayınları3.

Özerbaş M.A.(2011). Yaratıcı düşünme öğrenme ortamının akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığa etkisi [The effect of creative thinking teaching environment on academic achievement and retention of knowledge]. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, (3), 675-705.

Senemoğlu, N.(2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya [Development, learning and teaching: From theory to practice]. Ankara: Yargı Yayınevi.

Tanujaya, B., Mumu, J. and Margono, G. (2017). The relationship between higher order thinking skills and academic performance of student in mathematics ınstruction. International Education Studies, 10, (11), 78–85.

Teemant, A., Hausman C.S. and Kigamwa, J.C. (2016). The effects of higher order thinking on student achievement and english proficiency. INTESOL Journal, 13, (1), 1–22.

Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu [Guide for developing likert scale]. Ankara :Türk Psikologlar Derneği.

Tonta, Y. (2007). Faktör analizi [Factor analysis]. Retrieved from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2007/sb5002/sb5002-12-faktor-analizi.pdf. on April 28, 2008.

Yeşilyurt, S. (2004). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin terazi dengesi ve çözünmeyi hatırlayarak analiz ve sentez yapmada deney ve oyunun etkisi [A study on the effects of ex-periment and game in remembering, analyzing, and synthesizing balance and dissolution concepts at 4th and 5th grades]. İlköğretim-Online, 3 (1), 11-19.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.409569

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.