The Effects of The Mathematics Literacy Education of The 6th Grade Students to Mathematics Literacy Achievement

Esra Taşkın, Rıdvan Ezentaş, Murat Altun

Abstract


The purpose of this study is to investigate the effects of mathematics literacy education on secondary school sixth graders on the success of mathematics literacy and to examine the changes in attitudes and motivations towards mathematics. The study was on the 56 sixth grade students who goes to the of a state secondary school in Bursa. In this study, a mixed method is used which is a combination of qualitative and quantitative research. In this research, mathematical literacy training was given to the experimental group for 12 weeks, while the control group continued teaching according to the principles in the mathematics teaching program. Mathematics Literacy Test was applied to the students as pre-test and post-test. The mathematical motivation scale was applied to the experimental and control groups in order to investigate whether the application was effective on the motivation of the students. Finally, at the end of the training, the students were asked to write a letter to explain their feelings and thoughts about the educational process and these letters were subjected to content analysis.As a result of the findings, it has been observed that mathematics literacy training significantly increased the mathematical literacy achievements of sixth grade students. Moreover, as a result of the application, it has been detected that the attitudes of the sixth grade students towards mathematics change positively and increased motivation. The letter content from the students showed that they are positive developments in motivation towards emotional and learning.


Keywords


Mathematical Literacy, Mathematical Education, Motivation

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akarsu, S. (2009). Öz-Yeterlik, Motivasyon ve PISA 2003 Matematik Okuryazarlığı Üzerine Uluslararası Bir Karşılaştırma: Türkiye ve Finlandiya. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Akkaya, R., Sezgin Memnun, D. (2012). Öğretmen Adaylarının Matematiksel Okuryazarlığa İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 96-111.

Akyüz, G., Pala, N. M. (2010). PISA 2003 Sonuçlarına Göre Öğrenci ve Sınıf Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. İlköğretim Online, 9 (2), 668-678.

Altun, M. (2010). İlköğretim 2. Kademe Matematik Öğretimi. Bursa; Aktüel Yayıncılık.

Altun, M. (2015). Efemat 5-6. Bursa; Aktüel Yayıncılık.

Altun M., Bozkurt I. (2017). Matematik Okuryazarlığı Problemleri İçin Yeni Bir Sınıflama Önerisi, Eğitim ve Bilim, 42(190), 171-188.

De Lange, J.,(2003). “Mathematics for literacy”, Quantitative Literacy: Why Numeracy Matters for Schools and Colleges, Editors: Madison, B.L. And Steen, L.A., National Council on Edu-cation and the Disciplines, New Jersey, 75-89.

Demir, İ., Kılıç, S., Ünal, H. (2010). Effects of students’ and schools’ characteristics on mathe-matics achievement: Findings from PISA 2006. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3099-3103.

Duran, M. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeter-lik Algıları ile Görsel Matematik Başarıları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.

EARGED, (2005). PISA 2003 Projesi Ulusal Nihai Rapor. Ankara: MEB-Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

EARGED, (2007). PISA 2006 Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı Ulusal Ön Rapor. Ankara: MEB-Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

EARGED,(2009).PISA 2009 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı Ulusal Ön Rapor. Ankara: MEB-Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

EARGED, (2010). PISA 2009 Projesi Ulusal Ön Raporu. Ankara: MEB-Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Gellert, U. (2004). Didactic Material Confronted with The Concept of Mathematical Literacy. Educational Studies in Mathematics, 55, 163-179.

Gürbüz, M. (2014). PISA Matematik Okuryazarlık Öğretiminin PISA Sorusu Yazma ve Okur-yazarlık Düzeyleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi,Bursa.

İş, Ç. (2003). Uluslararası Öğrenci Başarı Belirleme Programına Göre (PISA) Matematik Okuryazarlığını Belirleyen Faktörlerin Kültürler Arası Karşılaştırılması. Yayımlanmamış yük-sek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Kabaca, T. (2006). Limit Kavramının Öğretiminde Bilgisayar Cebiri Sistemlerine Etkisi, Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi.

Korkmaz, D. (2016). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Öz-Yeterlikleri İle Geometrik Düşünme Düzeyleri Arasındaki ilişki. Eskişehir Osmangazi Üni-versitesi, Eskişehir.

Kurtoğlu Çolak, S. (2006). Materyal Kullanımının Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Geometri Kav-ramları Bağlamında Matematiksel Okuryazarlığına Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Ya-yımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

MEB, (2007). PISA 2006 Projesi Ulusal Nihai Raporu (EARGED).

MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara.

MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.

Özgen, K. ve Pesen, C. (2008). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı ve Öğrencilerin Matema-tiğe Yönelik Tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69-83.

Yenilmez, K. ve Ata, A. (2013). Matematik Okuryazarlığı Dersinin Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterliğine Etkisi. The Journal of Academic Social Science Stu-dies, 6 (2), 1803-1816.

Yıldırım, K. (2006). Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı, Benlik Algısı ve Kalıcılığa Etki-si. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Ziya, E. (2008). Uluslararası öğrenci başarı değerlendirme programına (PISA 2006) göre Tür-kiye’deki öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen bazı faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2418

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.