Investigation of Individual Instrument Performance Achievement of Music Students by Personal and Psychological Characteristics

Sadık Yöndem, Zeynep Deniz Yöndem, Seda Eden Ünlü, Zekeriya Nartgün

Abstract


The study aims to test predictive power and relationship between musical instrument performance achievement and some psychological characteristics such as academic motivation, anxiety, and locus of control and some individual characteristics such as instrument background and daily practice time in music students. A total of 80 music students participated in the study. For the data collection; the Beck Anxiety Inventory, Academic Motivation Scale, Rotter Internal-External Locus of Control Scale and Personal Information Form were used. Pearson correlation tecnics and stepwise regression analysis were used for the analysis of the research data. The results of study showed that there were negative relation with anxiety and positive relation with academic motivation, and daily practice time with the instrument performance achievement.The regression analysis results showed that the individual instrument performance scores predicted by anxiety and academic motivation. However, it was found that the relations with the instrument backround and locus of control were not significant.


Keywords


Performance success, music, audit focus, anxiety, academic motivation

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbulut, E. (2006). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Denetim Odaklarına İlişkin Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3).

Azar, A. (2010). Ortaöğretim Fen Bilimleri Ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlilik İnançları. ZKU Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12): 235-252.

Biggs, J.B. (1988). Assessing students'approaches to learning, Australian Psychologist, 202-206.

Bozanoğlu, İ. (2004). Akademik Güdülenme Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği, güvenirliği (Academic motivation scale: Development, reliability, validity). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 83-98.

Brandt, J .0. (1975). Internal versus extemallocus of control and performance in controlied and motivated reading-rate improvement instruction. Journal of Counceling Psychology, 22(5), 377- 383.

Crıbb,C., Gregory,A.H.(1999) Streotypes and Personalities of Musicians, The journal of Phychology, 133(1), 104-114.

Dağ, İ. (1991). Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), 10-16.

Demir, M. K. ve Arı, E. (2013) Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 265-279.

Deryakulu, D. (2002). Denetim odağı ve epistemolojik inançların öğretim materyalini kavramayı denetleme türü ve düzeyi ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).

Doğan, T., Çoban, A.E.(2009) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Eğitim ve Bilim 34(153).

Dönmez, A. (1985). Denetim Odağı, Kendine Saygı ve Üç Değişken “Çevre Büyüklüğü, Yaş, Aile Ortamı”. Eğitim ve Bilim, 10(55).

Güleç, K. S.(2009) Müziğin Kişisel İşlevleri Açısından Müzik Eğitiminde Güdülenmenin Önemi, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Müzik Kültürü ve Eğitimi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 1(1), 365-375.

Jonassen, D.H. ve Grabowski, BL (1993). Handbook of Individual Differences, Leaming, and Instruction. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Kapıkıran, Ş. ve Özgüngör, S. 2009. Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkisi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,16(1):21-30.

Kelecioğlu, H. (1992). Güdülenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7: 175-181.

Küçük, D. P. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı, benlik saygısı ve çalgı başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 37-50.

Main, J.D. ve Rowe, M.B. (1993). The relation of locus of control orientation and task structure to problem solving performance of sixth grade student pairs. Journal of Research in Science Teaching, 30(4), 401-420.

Modırı, I. G. (2012). Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Piyano Dersi Motivasyonları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1).

Nacakcı, Z., ve Dalkıran, E. (2011). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Sınavına Yönelik Kaygıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 46-56.

Onuk, Ö. (2007). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenliğe Güdülenmeleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Orhan, Ş. (2010). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Çalgı Eğitiminde Motivasyon. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (20).

Özmenteş, S.(2013) Çalgı Eğitiminde Öğrenci Motivasyonu Ve Performans, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2 Sayı:2 Makale No:35 ISSN: 2146-9199

Rose, R. J., Hall, C.W., Bolen, L.M., ve Webster, R. E. (1996). Locus of control and college student's approaches to learning. Psychological Reports, 79, 163-171.

Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinfürcement. Psychological Monographs, 80, 1-28.

Saracaloğlu, A. S. ve Kumral, O. (2007). Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterlik Algıları, Kaygıları ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları ve Tutumları ile Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 179-208.

Saracaloğlu, A. S., Kumral, O. ve Kanmaz, A. (2008). Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterlikleri, Kaygıları ve Akademik Güdülenme Düzeyleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Çanakkale.

Savaşır, I ve Şahin N. H. (1997). Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Sherris, J. D. ve Kahle, J. B. (1984). The effects of instructional organization and locus of control orientation on meaningful leaming in high school biology students. Journal of Research in ScienceTeaching, 21(1), 83-94.

Şahin, H. ve Çakar, E. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 519-540.

Ulusoy, M., Sahin, N. H., & Erkmen, H. (1998). the Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. Journal of Cognitive Psychotherapy, 12, 2.

Uslu, M.(2006). Türkiye’de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaştırılmasında ve Geliştirilmesinde Çoksesli Müzik Eğitimi Görüşü, Müzik ve Bilim Dergisi, 6. http://www.muzikbilim.com/ 5m_2006/uslu_m.html.2006

Ünlü, M. (2013). Lise Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Yordanması. Yüksek lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

Yağışan, N., Sünbül A. M. ve Yücalan Ö. B. (2007). Müzik Bölümü Öğrencilerinin Benlik İmgeleri Ve Denetim Odaklarının İncelenmesi.

Yöndem, Z. D. (2012). Müzik Öğrencilerinde Algılanan Performans Kaygısının Fiziksel, Davranışsal Ve Bilişsel Özellikleri: Nitel Bir Çalışma. Eğitim Ve Bilim, 37(166).

Yöndem, S. (2016) Müzik Eğitiminde Çalgı Topluluklarının Önemi Ve İşleyişi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(İpekyolu Özel Sayısı), 2568-2579.

Yöndem, S., Yöndem, D. Z., ve Per, M. (2017) Personality Traits and Psychological Symptoms of Music and Art Students Journal of Education and Training Studies vol:5, No:7,
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2541

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.