Views of the Music Teacher Candidates Oriented Towards ‘Scientific Research’ and ‘Scientific Research Methods’

Cahit Aksu

Abstract


This study aims to determine the mentalities of the candidates oriented towards the scientific research, their views concerning the content of the lesson and their knowledge, skills and thoughts concerning this field’s relationship with the teaching profession, in line with their views oriented towards the “Scientific Research” and “Scientific Research Methods Course” which they have, in the undergraduate program.   From the research, findings - such as the music teacher candidates presented opinion in ‘indecisive’(Mean.2.92) intensity in the scale of the score interval of the survey, in these views; the candidates did not correlate the teaching profession with the scientific research processes and the academicians and the researchers  saw this scientific research business as a field of activity,  and the undergraduate program courses which were given in line with this field, should be taken by the ones who wanted to be an academician rather than the ones who wanted to be a teacher, have been reached

Keywords


Vocational Music Education, Music Teacher Candidate, Scientific Research, Scientific Research Methods Course, View

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ağgül, Y. F. ve Bayrakçeken, S. (2010). 5E Öğrenme Modelinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Konusu Başarılarına Etkisi, International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 508-531.

Aslim, S.T. (2013). Yapılandırmacı Yaklaşım, S. B. Filiz, (Ed.), Öğrenme- Öğretme Kuram ve Yaklaşımları içinde, (s. 336-351). Ankara: Pegem Yayınları.

Biçer, N., Bozkırlı, K. Ç. ve Er, O. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü dergisi, TAED, 50, 327-342.

Büyüköztürk, Ş. (1999). Araştırmaya Yönelik Kaygı ile Cinsiyet, Araştırma Deneyimi ve Araştırma Başarısı Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim, 23 (112), 29-34.

Çetin, F. (2013). Proje Temelli Öğrenme, S. B. Filiz, (Ed.), Öğrenme- Öğretme Kuram ve Yaklaşımları içinde, (s. 256-370). Ankara: Pegem Yayınları.

Doğan, N. (2011). Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcılık, Ö. Demirel, (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde, (s. 167-196). Ankara: Pegem Yayınları.

Doymuş, K. ve Doğan, A. (2013). İşbirlikli Öğrenme Yöntemi, S. B. Filiz, (Ed.), Öğrenme- Öğretme Kuram ve Yaklaşımları içinde, (s. 147-169). Ankara: Pegem Yayınları.

Ekiz, D. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumları, KUYEB-Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 373-402.

Ekiz, D. ve Yiğit, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarının Amaç ve Çeşitleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 3-21.

Erdem, E. ve Demirel, Ö. (2002). Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.

Gürlen, E. E. (2011). Probleme Dayalı Öğrenme, Ö. Demirel, (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde, (s. 81-91). Ankara: Pegem Yayınları.

Hargreaves, D. (2000). Teaching as a research-based profession: possibilities and prospects. In B. Moon, J. Butcher, & E. Bird (Eds.), Leading professional development in education (pp.200-210). Londun & New York: Routledge & Falmer Press.

Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, A. Tanrıöğen, (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde, (s.57-83). Ankara: Anı Yayıncılık

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011). Öğretmenlerin Bilimsel Araştırmalara ve Araştırmacılara İlişkin Düşünceleri, Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 109-127. Kurt, A. A., İzmirli, Ö. Ş., Fırat, M. ve İzmirli, S. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine İlişkin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 19-28.

Kurtuldu, M. K. ve Ayaydın, A. (2010). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine İlişkin Tutumları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 2-8.

Küçükoğlu, A., Taşgın, A. ve Çelik, N. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Sürecine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme (Eğitim Bilimleri Bölümü Örneği), TSA-Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 11-24.

M.E.B. (2008). Öğretmen Yeterlikleri - Öğretmenlik mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

M.E.B. (2017). Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,Ankara.http://oygm.meb.gov.trmeb_iys_dosyalar2017_0609140719_Strateji_Belgesi_Resmi_Gazete_sonrasY_ilan.pdf Erişim: 22.06.2017.

Ornstein, A. C. & Hopkins, F. B. (1988). Curriculum: Foundations, Principles and İssues, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Polat, M. (2014). Eğitim fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 77-90.

Sarı, M. (2006). Araştırmacı Öğretmen: Öğretmenlerin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, KUYEB-Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (3), 447-487.

Şahin, B. (2009). Metodoloji, A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde, (s. 111-130). Ankara: Anı Yayıncılık.

Uzuner, Y. (2005). Baş Makale: Özel Eğitimden Örneklerle Eylem Araştırmaları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 6 (2), 1-12.

Watts, H. (1985). When teachers are researchers, teaching improves. Journal of Staff Development, 6(2), 118-127.

Webster, P. (2002). Creative thinking in music: Advancing a model. In: T. Sullivan, & L. Willingham, (Eds.), Creativity and music education (pp. 16-33). Edmonton, AB: Canadian Music Educators’ Association.

Yavuz Konakman, G., Tanrıseven, I. ve Karasolak, K. (2013). Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (1), 141-158.

Yurdakul, B. (2011). ‘Yapılandırmacılık’, Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde, (s. 39-61). Ankara: Pegem Yayınları.

http://www.bilimsenligi.com/arastirmaci-ogretmen-bilim-danismanligi-semineri.html. Erişim:23.10.2015
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2583

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.