An Investigation on Educational Beliefs and Self-Efficacy Beliefs of Preschool Teachers and Candidate Teachers

Aslı Balcı, Adnan Küçükoğlu

Abstract


This study was conducted to investigate education and selfefficacy beliefs of teachers and candidate teachers in the respect of different variables. Totally 165 preschool teachers serving at official nursery schools in the centre of Erzurum city and 106 last grade students attending at Atatürk University Kâzım Karabekir Education Faculty Preschool Teaching Department participated in the study, conducted in common and relative scanning model. “Education Beliefs Scale” developed by Yılmaz, Altınkurt and Çokluk 2011) and “Self Efficacy Scale Of Preschool Teachers” (Tepe and Demir 2012) were employed to determine education and self-efficacy beliefs of preschool teachers and candidate preschool teachers, respectively. In the analysis of data obtained in the study, for the variables in normal distribution, t test was used for independent samplings, Pearson moments multiplication, correlation analysis and structural change model were also used in the study. As a result of the research, it was determined that pre-service teachers and teachers who are close to the belief in progressivism and existentialism have higher self-efficacy beliefs.


Keywords


Education belief; preschool teacher; preschool teacher candidate; self efficacy belief

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Abu-Jaber, M., Al-Shawareb, A., & Gheith, E. (2010). Kindergarten teachers’ beliefs toward developmentally appropriate practice in jordan. Early Childhood Education Journal, 38(1), 65-74. doi:10.1007/s10643-010-0379-z

Alkın-Şahin, S., Tunca, N. ve Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 13(4), 1473-1492.

Almog, O., & Shechtman, Z. (2007). Teachers' democratic and efficacy beliefs and styles of coping with behavioural problems of pupils with special needs. European Journal of Special Needs Education, 22(2), 115-129.

Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve ortaokulu öğretmenlerinin eğitim inançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-19.

Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu İli örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 93-102.

Anderson, R., Greene, M., & Loewen, P. (1988). Relationships among teachers’ and students’ thinking skills, sense of efficacy, and student achievement. Alberta Journal of Educational Research, 34(2), 148-165.

Arslan, A. (2007). Felsefeye giriş. (10. baskı). Ankara: Adres Yayınları.

Aslan, O. ve Sağır, Ş. U. (2008). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilimsel tutumlarının, özyeterlik inanç düzeylerinin ve etki eden faktörlerin belirlenmesi. Erişim Tarihi: 17.12.2017, http://www.iet-c.net/publication_folder/ietc/ietc2008.pdf

Aslan, Ö. M. (2014). Eğitim felsefesi dersinin okul öncesi öğretmen adaylarının felsefi tercihlerine ve eleştirel pedagojiye yönelik görüşlerine olan etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 1-14.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. Erişim Tarihi: 21.11.2017, https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32507115/Self_Efficacy.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1518905310&Signature=HTvwlXU5KYWgqE01bTjAbLViLS8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSelf-Efficacy_I._Sources_of_Self-Efficac.pdf

Bicer, B. (2013). Philosophy group teacher candidates' preferences with regard to educational philosophies of teaching and learning activities. Anthropologıst, 16(3), 427-434.

Biçer, B., Er, H. ve Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242.

Bilgin, S. (2007). Branş öğretmenlerinin felsefi yaklaşımlarına dönük bir inceleme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Cevizci, A. (2012). Eğitim felsefesi. (2. baskı). İstanbul: Say Yayınları.

Chan, D. W. (2008). General, collective, and domain-specific teacher self-efficacy among Chinese prospective and inservice teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 24(4), 1057-1069.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5. baskı). London: Routledge Falmer.

Collier, M. D. (2005). An ethic of caring: The fuel for high teacher efficacy. The Urban Review, 37(4), 351-359.

Crano, W. D., & Brewer, M. B. (2002). Principles and methods of social research. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Çağlayan, S. (2007). Türk eğitim sistemi üzerinde etkili olan felsefi akımlar (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Çetin, B., İlhan, M. ve Arslan, S. (2012). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(5), 149-170.

Çoban, A. (2002). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının, eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerinin değerlendirilmesi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 311-318.

Çoban, A. (2007). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme. Üniversite ve Toplum, 7(4). Erişim tarihi: 25.12.2017, http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=331

Çulha-Özbaş, B. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adayların felsefi bakış açılarının öğretmenlik eğitimi sürecinde incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 117-138.

Çüçen, A. K. (2005). Felsefeye giriş. (4. baskı). Bursa: Asa Kitabevi.

Demirel, Ö. (2010). Öğretme sanatı. (16. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Dewey, J. (2004). Demokrasi ve eğitim. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.

Dewey, J. (2011). Deneyim ve eğitim. (2.baskı). Ankara: Odtu Yayıncılık.

Doğanay A. ve Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algıların değerlendirilmesi, öğretmenlerin eğitim felsefeleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-337.

Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-358.

Duman, B. (2008). Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullanıldıkları öğrenme strateji ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 203-224.

Duman, B. (2010). Correlation between the graduate-students’ perception of educational philosophies and their democratic attitudes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5830-5834.

Duman, B. ve Ulubey, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğretim teknolojilerini ve interneti kullanma düzeylerine etkisi ile ilgili görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 20, 95-114.

Düz, İ. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrenmeye yönelik inançları ile eğitme öğretme özyeterlikleri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Ekiz, D. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim felsefesi akımlarına ilişkin eğilimlerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-11.

Ergün, M. (1999). Eğitim felsefesi. Ankara: Ocak Yayınları.

Ertürk, H. G., Özen-Altınkaynak, Ş., Veziroğlu, M. ve Erkan, S. (2014). Okul öncesi öğretmenlerin üniversite deneyimlerinin mesleki yaşantılarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 897-908.

Evrekli, E., İnel, D., Balım, A. G. ve Kesercioğlu, T. (2009). Fen öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım tutum ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(2), 134-148.

Fives, H., & Alexander, P. A. (2004). Modeling teachers’ efficacy, knowledge, and pedagogical beliefs. Paper presented at the annual meeting of the American Psychological Association, Honolulu: HI.

Florıoruane, S., & Lensmıre, T. (1990). Transforming future teachers ideas about writing instruction. Journal of Curriculum Studies, 22(3), 277-289. doi:10.1080/0022027900220305

Gaith, G., & Yaghi, H. (1997). Relationship among experience, teacher efficacy, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 13, 451-458.

Garberoglio, C. L., Gobble, M. E., & Cawthon, S. W. (2012). A national perspective on teachers‟ efficacy beliefs in deaf education. Journal of Deaf Studies sand Deaf Education, 17(3), 367-383.

Giallo, R., & Little, E. (2003). Classroom behaviour problems: The relationship between preparedness, classroom experiences, and self-efficacy in graduate and student teachers. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 3(1), 21-34.

Guskey, T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 4(1), 63–69.

Gutek, G. L. (2006). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. (3. baskı). (N. Kale, Çev.). Ankara: Ütopya Yayınevi.

Henson, R. K. (2001). The effects of participation in teacher research on teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 17(7), 819-836. doi:10.1016/S0742-051X(01)00033-6

Hoy, W. K., & Woolfolk, A. E. (1993). Teachers’ sense of efficacy and the organizational health of schools. The Elementary School Journal, 93, 356-372.

Ilgaz, G., Bülbül, T. ve Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.

Kagan, D. (1992). İmplications of research on teacher belief. Educational Psychologist, 27(1), 65-90.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (20. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, S. (2001). Öğretmen adaylarının eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Kesgin, E. (2006). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin öz-yeterlilik düzeyleri ile problem çözme yaklaşımlarını kullanma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Denizli İli Örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Kesicioğlu, O. S. ve Güven, G. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının özyeterlik düzeyleri ile problem çözme, empati ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(5), 1371-1383.

Kıldan, O. (2012). Yapılandırmacı yaklaşım. F.Temel. (Ed.), Erken çocukluk eğitiminde yaklaşımlar ve programlar (ss. 13-47). Ankara: Vize Basın Yayın.

Kiremit, H. Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili özyeterlik inançlarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kline, R. B. (2011). An easy guide to factor analysis. Newyork: The Guilford Press.

Koç, C. (2013). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ve yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 240-255.

Koçak, C., Ulusoy, F. M. ve Önen, A. S (2012). Öğretmen adaylarının kimlik işlevlerinin ve eğitim inançlarının incelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde. Erişim Tarihi: 21.09.2017, http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2428-30_05_2012-18_24_47.pdf

Kotaman, H. (2010). Turkish early childhood educators' sense of teacher efficacy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(2), 603-616.

Lin, Q. C. (1992). Correlation research on primary school teachers’ educational beliefs in Taiwan (Unpublished Doctoral Thesis). Taiwan Political Normal University, Taiwan.

Livingston, M. J., McClain, B. R., & DeSpain, B. C. (1995). Assessing the consistency between teachers' philosophies and educational goals. Education, 116(1), 124-130.

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: evidence-based inquiry. (7th ed.). Boston: Pearson.

MEB. (1994). Anasınıfı programı (61-72). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

MEB. (2002). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. İstanbul: Ya-Pa.

MEB. (2006). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İstanbul: Ya-Pa.

MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Erişim tarihi: 01.02.2018 http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf

MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Erişim tarihi: 08.02.2018 http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf

Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.

Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Hatipoğlu, S. (2014). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 37-78.

Okut, L. (2011). İlköğretim fen ve teknoloji, matematik öğretmenlerinin eğitime ve sınıf yönetimine ilişkin inançları arasındaki ilişki. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 39-51.

Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2014). Eğitim programı: temeller, ilkeler ve sorunlar. (A. Arı, Çev.). Konya: Eğitim Kitabevi.

Özüdoğru, S. M. (2010). Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimine ilişkin felsefi görüşlerinin dağılımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332. doi:10.2307/1170741

Palenzuela, S. M. (2004). Measuring pre-kindergarten teachers' perceptions: Compliance with the High/Scope program. Journal of Research in Childhood Education, 18(4), 321-333.

Petko, D. (2012). Teachers’ pedagogical beliefs and their use of digital media in classrooms: Sharpening the focus of the ‘will, skill, tool’ model and integrating teachers’ constructivist orientations. Computers & Education, 58(4), 1351-1359. doi:10.1016/j.compedu.2011.12.013

Saçıcı, S. (2013). The ınterrelatıon between pre-servıce scıence teachers’ conceptıons of teachıng and learnıng, learnıng approaches and self-effıcacy belıefs (Unpublished Master’s Thesis). Mıddle East Technıcal Unıversıty, Ankara.

Saklofske, D., Michayluk, J., Randhawa, B., & Ross, G. (2001). Teachers’ efficacy and teaching behaviors. Psychological Reports, (63), 407-414.

Sang, G., Valcke, M., van Braak, J., & Tondeur, J. (2009). Investigating teachers' educational beliefs in Chinese primary schools: socioeconomic and geographical perspectives. AsiaPacific Journal of Teacher Education, 37(4), 363-377.

Schunk, D. H. (1985). Self-efficacy and classroom learning. Psychology in the School, 22, 208-223.

Shechtman, Z. (2002). Validation of the democratic teacher belief scale (DTBS). Assessment in Education, 9, 363-377.

Sönmez, V. (2005). Eğitim felsefesi. (7. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Şenol-Ulu, F. B. (2012). Okul öncesi öğretmen adayları ile okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik özyeterlik inançlarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon Karahisar.

Tekin, S. ve Üstün, A. (2008). Amasya Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının eğitim süreci hakkındaki felsefi tercihlerinin tespiti. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145 -158.

Temiz, T. ve Topcu, M. (2013). Preservice teachers' teacher efficacy beliefs and constructivist-based teaching practice. European Journal of Psychology of Education, 28(4), 1435-1452. doi:10.1007/s10212-013-0174-5

Tepe, D. ve Demir, K. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 137-158.

Topkaya, E. Z. ve Yavuz, A. (2011). Democratic values and teacher self-efficacy perceptions: a case of pre-service English language teachers in turkey. Australian Journal of Teacher Education, 36(8), 32-49.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and teacher education, 17(7), 783-805.

Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., & Hoy, K. W. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68, 202-248.

Tuckman, B. W., & Sexton, T. L. (1990). The relationship between self- beliefs and self- regulated performance. Journal of Social Behavior and Personality, 5, 465-472.

Tunca, N., Alkın-Şahin, S. ve Oğuz, A. (2015). Öğretmenlerin eğitim inançları ile mesleki değerleri arasındaki ilişki. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 11-47.

Türkeli, A. (2011). Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitim felsefeleri ve teknolojiye karşı tutumları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Üstüner, M. (2008). The Comparison of the educational philosophies of Turkish primary school superintendents and teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 33, 177-192.

Wax, A. S., & Dutton, M. M. (1991). The relationship between teacher use of cooperative learning and teacher efficacy. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. Chicago, IL.

Welch, A. (1995). The self-efficacy of primary teachers in art education. Issues in Educational Research, 5(1), 71-84.

Woolfolk, A. E., & Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82(1), 81-91.

Woolfolk-Hoy, A., & Burke-Spero, R. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343-356.

Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri. Electronic Turkish Studies, 8(8), 1431-1452.

Yenice, N. (2012). Öğretmen adaylarının özyeterlik düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 36-58.

Yılmaz, D. (2010). Investıgatıng the relatıonshıp between teachers’ sense of effıcacy and perceıved openness to change at prımary and secondary level publıc schools (Unpublished Master’s Thesis). Mıddle East Technıcal Unıversıty, Ankara.

Yılmaz, K. ve Tosun, M. F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 205-218.

Yılmaz, K., Altınkurt, Y. ve Çokluk, Ö. (2011). Eğitim inançları ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 343- 350.

Yılmaz, M. (2014). İlköğretim fen bilgisi öğretmenliği anabilimdalı öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin öğrenme öğretme anlayışları ve fen öğretimine yönelik özyeterlik inançları ile ilişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2712

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.