Pre-service Teachers’ Expected and Feared Possible Selves Related to Teaching Profession

Sevinç ÖLÇER

Abstract


The aim of this study is to analyze possible teacher selves among prospective teachers attending different departments of the faculty of educational sciences in terms of different variables. Research is a descriptive study in screening model. In this study conducted with 884 students, data was collected using personal information form and Possible Teacher Selves Scale adapted by Tatli Dalioglu (2015) from Hamman Wang & Burley (2013). As a result of the study, it was determined that prospective teachers’ expected possible teacher-selves were higher and they had moderate level of feared possible teacher selves. It was determined that girls’ average scores from insufficient classroom management sub-dimension in expected possible teacher selves and feared possible teacher selves scales were greater than those of boys; a significant difference was found among bachelor’s degree programs in scores from insufficient classroom management sub-dimension of expected possible teacher selves scales, but this difference was not found statistically significant in multiple comparisons. It was determined that first grader prospective teachers’ average scores obtained from expected possible teacher selves were higher than those of four grader prospective teachers, and there were no significant differences found between their scores from feared possible teacher selves. Research results were discussed in terms of teacher roles varying in traditional, modern and post-modern periods.


Keywords


Pre-service teacher, possible teacher selves, teacher professional identity

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akkerman, S. F., & Meijer, P. C. (2011). A dialogical approach to conceptualizing teacher identity. Teaching and Teacher

Education, 27(2), 308-319. doi:10.1016/j.tate.2010.08.013

Akpınar, B., Çakmak, Z., ve Kara, C. (2010). Postmodernizmin ilköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına yan-sımaları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, 20 (2), 137-160. Erişim tarihi: 13.07.2017. Erişim adresi:

[http://dergipark.ulakbim.gov.tr/firatsbed/article/view/5000175339]

Aksu, M., Engin Demir, C., Daloğlu, A., Yıldırım, S., & Kiraz, E. (2010) Who are the future teachers in Turkey? Characteristics of entering student teachers. International Journal of Educational Development, 30 (1), 91-101. Erişim tarihi: 13.05.2016. Eri-şim adresi: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059309000789]

Allen, B.P. (2003). Personality Theories. USA: Pearson Education.

Arıcak, O.T. (1999). “Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik ve Mesleki Benlik Saygısının Geliştirilmesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Arıcak, O.T., ve Dilmaç, B. (2003). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bir takım değişkenler açısından benlik say gısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 1-8.

Arpacı, D. (2015). “Meslek Öncesi Öğretmen Kimliği ve Düşünme İhtiyacı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Aslan, N. (2015). Öğretmenliğin meslek olarak seçilmesinde etkili olan temel unsurlar. The Journal of Social Science, 37, 53- 64. Erişim tarihi: 16.08.2017. Erişim adresi: [https://www.jasstudies.com]

Aslan, D. ve Köksal Akyol, A. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tu¬tumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 51-60. Erişim tarihi: 17.07.2016. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001124/5000001815]

Atmaca, H. (2013). Almanca, fransızca ve ingilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Turkish Studies-International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(10), 67-76. Erişim tarihi: 13.05.2017. Erişim adresi: [http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1102867921_atmaca %20hasan%20fr.pdf]

Aydın, H. (2006). Eleştirel aklın ışığında postmodernizm, temel dayanakları ve eğitim felsefesi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 27-48. Erişim tarihi: 13.06.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.gov.tr/]

Bacanlı, F. (2003). Mesleki grup rehberliğinin benlik ve meslek kavramlarının bağdaşımına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 35, 336-359. Erişim tarihi: 18.08.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.gov.tr/]

Bakırcıoğlu, R. (2005). İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.

Baykara Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyokültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 151-168. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000000756]

Baymur, F. (1993). Genel Psikoloji. İstanbul: Anka Ofset.

Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: an overview of issues in the literature and implications for teacher education. Cambridge Journal of Education, 39 (2), 175-189. Erişim tarihi: 11.05.2017. Erişim adresi: [http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03057640902902252?needAccess=true]

Beijaard, D., Meijer, P. C. & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teacher’s professional identity. Teaching and

Teacher Education, 20, 107-128. Erişim tarihi: 13.05.2017. Erişim adresi: [https://www.sciencedirect.com/]

Beijaard, D., Verloop, N., & Vermunt, J. D. (2000). Teacher’ perceptions of professional identity: An exploratory study from a

personal knowledge perspective. Teaching and Teacher Education, 16(7), 749-764. Erişim tarihi: 07.08.2018. Erişim adresi:

[https://ac.els-cdn.com/]

Beijaard, D. (1995). Teacher’ prior experiences and actual perceptions of professional identity, Teachers and Teaching, 1(2), 281-

doi:10.1080/1354060950010209

Benwell, B., & Stokoe, E. (2006). Discourse and Identity. Edinburg: Edinburg University Press.

Berk, L. E. (2003). Child Development (6th edition). Pearson Education, Inc.

Brown, E. & Diekman, A. (2010). What will I be? Exploring gender differences in near and distant possible selves. Sex Roles, 63 (7/8), 568-579. Erişim tarihi: 13.01.2018. Erişim adresi: [https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-010-9827-x]

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Calderhead, J., & Shorrock, S. B. (1997). Understanding Teacher Education: Case Studies in the Professional Development of Beginning Teachers. London: Falmer Press.

Carver, C., Lawrence, J., & Scheier, M. (1999). Self-Discrepancies and affect: Incorporating the role of feared selves. Personality and Social Psychology Bulletin. 25, 783-792. Erişim tarihi: 13.05.2017. Erişim adresi: [http://journals.sagepub]

Cattley, G. (2007). Emergence of Professional identity for the pre-service teacher. International Education Journal, 8(2), 337-347. Erişim tarihi: 06.08.2018. Erişim adresi: [https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ834271.pdf]

Cesur, D. (2007). “Sınıf Öğretmenlerinin Benimsedikleri Sorumluluğa Dayalı Sınıf Yönetimi Yaklaşımları İle Mesleki Benlik Algıla-rı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Silivri İlçesi Örneği)”,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Chalk, L. M., Meara, N. M., Day, J. D., & Davis, K. L. (2005). Occupational possible selves: Fears and aspirations of college women. Journal of Career Assessment, 13 (2), 188–203. DOI: 10.1177/1069072704273127

Chong, S., Ling, L. E., & Chuan, G. K. (2011). Developing student teachers’ Professional identities-an exploratory study. Inter-national Education Studies, 4(1), 30-38. Erişim tarihi: 07.08.2018. Erişim adresi: [https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1066392.pdf]

Cooper, K., & Olson, M. R. (1996). The multiple I’s of teacher identity. In M. Kompf, W. R. Bond, D. Dworet, & R. T. Boak (Eds.), Changing Research and Practice: Teachers’ Professionalism, Identities and Knowledge (pp.78-89). London/Washington, DC: The Falmer Press. Erişim tarihi: 04.08.2018. Erişim adresi: [https://books.google.com.tr/]

Craig, C. J., Meijer, P. C., & Broeckmans, J. (Eds.). (2013). From Teacher Thinking to Teachers and Teaching: The Evolution of a Research Community. London: Emerald Group Publishing.

Cross, S., & Markus, H. (1991). Possible selves across the life span. Human Development, 34 (4), 230-255. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://dx.doi.org/10.1159/000277058]

Çağlar, Ç. (2013). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1497-1513. Erişim tarihi: 13.06.2017. Erişim adresi: [http://www.kuyeb.com/pdf/tr/b9ec27cec57a3de640441a 7566987dfalartr.pdf]

Çakmak, (2008). Concerns about teaching process: Student teacher’s perspective. Education Research Quarterly, 31 (3), 57-77. Erişim tarihi: 19.06.2017. Erişim adresi: [https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ788430.pdf]

Çakmak, M. (2011). Changing roles of teachers: Prospective teachers’ thoughts. Education and Science, 36 (159), 14-24. Erişim tarihi: 19.06.2017. Erişim adresi: [http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/173/235]

Çelen, A., ve Bulut, D. (2015). Beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleğe yönelik kaygılarının belirlenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (18), 247-261. Erişim tarihi: 03.06.2016. Erişim adresi:[http://www.asosjournal.com/Makaleler]

Çelik, H. (2017). “Senior Pre-Service English Language Teachers’ Perceptions of Preparedness to Teach: Sources and Changes”, Unpublished Dissertation Thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University Graduate School of Educational Sciences Department of Foreign Language Education, Çanakkale.

Çetin, G. (2017). “Öğretmen Adaylarının Mesleki Amaçlara Ulaşma Arzularıyla Bunların Ulaşılabilirliğine İlişkin İnançları”, yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Çetinkaya Uslusoy, E., Paslı Gürdoğan, E., Kurt, D. (2016). Hemşirelerde mesleki benlik saygısı ve meslektaş dayanışması. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1). Erişim tarihi: 05.08.2018. Erişim adresi: [http://dergipark.gov.tr/download/ article-file/196093]

Dastgoshadeh, A. & Ghafar Samar, R. (2013). Possible selves theory: A new framework for language teacher self and identity research. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW), 5 (1),144-155. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://ijllalw.org/finalversion5112.pdf]

Davey, R. (2013). The Professional Identity of Teacher Educators: Career on the Cusp? England: Routledge.

Day, C., & Kington, A. (2008). Identity, well-being and effectiveness: The emotional contexts of teaching. Pedagogy, Culture & Society, 16 (1), 7-23. Erişim tarihi: 13.07.2017. Erişim adresi: [http://www.tandfonline.com/doi/pdf/]

Day, C., Sammons, P., & Stobart, G. (2007). Teachers Matter: Connecting Work, Lives and Effectiveness. Maidenhead: Open University Press.

Devlet Planlama Teşkilatı-DPT (2006). Dokuzuncu kalkınma planı eğitim (Okul öncesi, ilk ve orta öğretim) özel ihtisas komisyonu raporu, Ankara.

Demir, V., Gürsoy, F., ve Ada, Ş. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 597-614. Erişim tarihi: 18.05.2016. Erişim adresi: [http://sbe.gantep.edu.tr]

Eret Orhan, E., ve Ok, A. (2014). Öğretmenlik programlarını kimler tercih ediyor? Adayların giriş özellikleri ve öğretmenliğe yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (4), 75-92. Erişim tarihi: 13.12.2017. Erişim adresi: [http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/46-published.pdf]

Ericson, M.G. (2007). The meaning of the future: toward a more specific definition of possible selves. Review of General Psycho-logy, 11, 348-358. doi: 10.1037/1089-2680.11.4.348.

European Commission (2012). Supporting the teaching professions for better learning outcomes. Commission Staff Working Document. Strasburg. Erişim tarihi: 17.08.2017. Erişim adresi: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=SWD:2012:0374:FIN:EN: PDF]

Farrell, T. S. (2003). Learning to teach English language during the first year: Personal influences and challenges. Teaching and Teacher Education, 19(1), 95-111. Erişim tarihi: 20.07.2018. Erişim adresi: [https://ac.els-cdn.com/]

Feiman Nemser, S. (2008). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College Record, 103 (6), 1013,1055. Erişim tarihi: 15.05.2016. Erişim adresi: [http://www.geocities.ws/cne_magisterio/ 4/curricfomdocente.pdf]

Findlay, K. (2006). Context and learning factors in the development of teacher identity: a case study of newly qualified teachers during their induction year. Journal of In-service Education, 32 (4), 511-532. Erişim tarihi: 15.05.2016. Erişim adresi: [ http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13674580601025165]

Fletcher, S. (2000). A role of imagery in mentoring. Career Development International, 5 (4/5), 235-243. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://www.teacherresearch.net/role4vizsjf.pdf]

Frazier, L.D., Hooker, K., Johnson, P.M., & Kaus, C.R. (2000). Continuity and change in possible selves in later life: A 5-Year longitudinal study. Basic & Applied Social Psychology, 22 (3), pp.237-243. DOI: 10.1207/S15324834 BASP2203_10.

Gee, J. P. (2001). Identity as an analytic lens for research in education. Review of Research in Education, 25, 99-125. DOI: 10.2307/1167322

Girgin, D. (2016). “Öğrenme ve Öğretme Dünyasını Oluşturan Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliği”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday. Erişim tarihi: 20.07.2018. Erişim adre-si:[https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life.pdf]

Gürsoy, C.G. (1989). “İlkokul Öğretmenlerinin Benlik Kavramları ile Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Bağdaşım Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Hamman, D., Wang. E., & Burley, H. (2013). What I expect and fear next year: Measuring new teacher’s possible selves. Jour-nal of Education for Teaching, 39(2), 222-234. DOI: 10.1080/02607476.2013.765194

Hamman, D., Gosselin, K., Romano, J., & Bunuan, R. (2010) . Using possible-selves theory to understand the identity deve-lopment of new teachers. Teaching and Teacher Education, 26 (7), 1349-1361. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X10000454]

Hamman, D., Coward, F., Johnson, L., Lambert, M., Zhou, L., & Indiatsi, J. (2013).Teacher possible selves: How thinking about the future contributes to the formation of professional identity. Self and Identity, 12 (3), 307–336. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://dx.doi.org/10.1080/15298868.2012.671955]

Haushildt, P., & Wesson, L. (1999). When postmodern thinking becomes pedagogical practice. Teaching Education, 123-130. Erişim tarihi: 01.08.2018. Erişim adresi: [https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1047621990100213]

Hogg, M. A. (2003). Social identity. In M. R. Leary and J. P. Tangney (Eds.), Handbook of Self and Identity (pp. 462-

. New York: The Guilford Press.

Hooker, K., & Kaus, C. (1992). Possible selves and healt behabiors in later life. Journal of Aging and Health. 4, 390-411. Erişim tarihi: 12.01.2017. Erişim adresi: [http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/089826439200400304]

Hong, J., Greene, B., & Lowery, J. (2017). Multiple dimensions of teacher identity development from pre-service to early years of teaching: a longitudinal study. Journal of Education for Teaching, 43(1),84-98. DOI:10.1080/02607476.2017.125 1111.

Hoyle, R. H., & Sherrill, M. R. (2006). Future orientation in the self-system: Possible selves, self-regulation, and behavior. Journal of Personality, 74, 1673-1696. Doi: 10.1111/j.1467-6494.2006.00424.x.

Işık, E. N. (2006). “Öğretmen Adaylarının Benlik Kavramları ile Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Bağdaşımın Bazı Değişken-lere Göre İncelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Izadinia, M. (2014). Teacher educators’ identity: a review of literature. European Journal of Teacher Education. 37 (4), 426–441. Erişim tarihi: 12.07.2017. Erişim adresi: [http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2014.947025]

İnanç, N. (1997). “Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Kalemoğlu Varol, Y., Erbaş, M. K. ve Ünlü, H. (2014). Beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin öğret-menlik mesleğine yönelik tutumlarını yordama gücü. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12 (2), 113-123. Erişim tarihi: 01.12.2017. Erişim adresi: [http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/1985/20743.pdf]

Karcıoğlu, F. (1994). “Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Benlik ve Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Bağdaşımın Karşı-laştırılması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kassin, S. (2004). Essentials of Psychology. Pearson Education. Erişim tarihi: 20.07.2018. Erişim adresi: [https://www.sciencedirect.com]

Katanalp Biroğlu, H., ve Deniz, M. E. (2017). Farklı bıranş öğretmenlerinin akademik iyimserlikleri ile mesleki benlik saygıları-nın incelenmesi. Elementary Education Online, 16 (2), 814-825. doi: 10.17051/ ilkonline.2017.304737

Kelchtermans, G. (2005). Teachers’ emotions in educational reforms: Self-understanding, vulnerable commitment and micropo-litical literacy. Teaching and Teacher Education, 21(8), 995-1006. doi:10.1016/j.tate.2005.06.009

Kırbaşoğlu Kılıç, L. & Bayram, B. (2014). Postmodernism and education. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 3 (1), 368-376. Erişim tarihi: 08.11.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/]

Kızılkaya, H. (2014). “Postmodern Felsefe Işığında Türk Eğitim Sistemi Sorunlarının Değerlendirilmesi”, Yayımlanmamış Yük-sek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Afyon.

Knox, M. (2014/2006). Gender and possible selves. In C. Dunkel and J. Kerpelman (Eds.), Possible Selves: Theory, research and applications (pp.61-77). USA: Nova Publishers. Erişim tarihi: 12.01.2018. Erişim adresi: [https://ebookcentral. proquest.com/lib/akif/reader.action?docID=3019063 &ppg=83]

Knowles, G.J. (1992). Models for understanding pre-service and beginning teachers’ biographies: Illustrations from case studies. In I.F. Goodson (Ed.), Studying Teachers’ Lives (pp.99-152). London: Routledge. [https://books.google.com.tr/]

Kocabaş Gedik, P. (2016). “Mesleğe Yeni Başlayan ve Ana Dili İngilizce Olan İngilizce Öğretmenlerinin Duygu ve Gerginliklerine İlişkin Profesyonel Öğretmen Kimlik Oluşumu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kompf, M., Bond, W. R., Dworet, D., & Boak, T. (Eds.). (1996). Changing Research and Practice: Teachers Professionalism, Identities and Knowledge. London: Falmer Press. Erişim tarihi: 20.07.2018. Erişim adresi:[https://books.google.com.tr/]

Körükçü, Ö, ve Oğuz, V. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 77-85. Erişim tarihi: 15.09.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.gov.tr /akukeg/ issue/29343/314005]

Kulaksızoğlu, A. (2015). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kutlu, M., ve Soğukpınar, E. (2015). Rehber öğretmenlerin benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin çeşitli değiş-kenler açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 84-101. Erişim tarihi: 12.09.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijer/article/view/1073000415]

Lakateb, P. (2014). Pre-service teachers’ professional identities in field experiences: a case study of Prince of Songkla University, Thailand. Erişim tarihi: 13.07.2017. Erişim adresi: [http://eds.b.ebscohost.com/]

La Voie, J.C. (1976). Ego identity formation in middle adolescence. Journal of Youth and Adolescence. 5 (4), 371-385. Doi: 10.1007/BF01577250

Lee, J.C.K., Huang, Y.X.H., Law, E.H.F., & Wang, M.H. (2013). Professional identities and emotions of teachers in the con-text of curriculum reform: a Chinese perspective. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41 (3), 271–287. Erişim tarihi: 13.07.2017. Erişim adresi: [http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2013.809052]

MacLure, M. (1993). Arguing for your self: Identity as an organising principle in teachers’ jobs and lives. British Educational Research Journal, 19(4), 311-322. Erişim tarihi: 22.07.2018. Erişim adresi: [https://onlinelibrary. wiley.com/doi/epdf/ 10.1080/0141192930190401]

Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41, 954-969. Doi: 10.1037/0003-066X.41.9.954.

Matterson, D.R. (1975). Adolesence Today: Sex Roles and the Search for Identity. Homewood, III: Dorsey Press.

Markus, H., & Ruvolo, A. (1989). Possible selves: Personalized representations of goals. In L. A. Pervin (ed.), Goal Concepts in Personality and Social Psychology. Mahwah, N.J.: Erlbaum.

Mead, G. H. (1934). Mind, Self, and Society. Chicago: The University of Chicago Press. Erişim tarihi: 22.07.2018. Erişim adre-si:[http://livros01.livrosgratis.com.br/bu000001.pdf]

Miller, K., & Shifflet, R. (2016). How memories of school inform preservice teacher’s feared and desired selves as teachers. Teaching and Teacher Education, 53, 20-29. Erişim tarihi: 08.12.2017. Erişim adresi: [http://dx.doi.org/10.1016/j.tate. 2015.10.002]

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atamaları (2017). Erişim tarihi: 12.01.2018. Erişim adresi: [www.kamupersoneli.net/ ogret-men/meb-20-bin-ogretmen-ataması-brans-ve-kontenjan-dagilimi-ile-atama-h23199.html]

Milli Eğitim Bakanlığı. (1994). Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi

Milli Eğitim Bakanlığı. (2002). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Mischler, E. G. (1999). Storylines: Craft artists’ narratives of identity. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Mockler, N., & Sachs, J. (2006, November). More than identity: Tools for the teaching profession in teaching in troubled times.

Paper Presented to the Australian Association for Research in Education Annual Conference, Sydney, Australia. Erişim tarihi: 20.07.2018. Erişim adresi: [https://www.aare.edu.au/data/publications/2006/moc06579.pdf]

Nias, J. (1989). Teaching and the self. In M. Holly & C. McLoughlin (Eds.), Perspectives on Teachers’ Professional Develop-ment (pp.155-172).

Ogilvie, D., & Clark, M. (1992). The best and worst of it: Age and sex differences in self-discrepancy research. In R.Lipka and T.

Brinthaupt (eds.), Self Perspectives Across the Lifespan. Albany, N.Y. : SUNY Press.

Ok, A., ve Önkol, P. (2007). Öğretmen yetiştirme programlarındaki öğretmen adaylarının profili. Eğitim ve Bilim, 32 (143), 13-25. Erişim tarihi: 12.01.2018. Erişim adresi: [http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/826/179]

Okçabol, R., Akpınar, Y., Caner, A., Erktin, E., Gök, F., ve Ünlühisarcıklı, Ö. (2003). Öğretmen Yetiştirme Araştırması. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları.

Okman Fişek, G., ve Maktav Yıldırım, S. (1993). Çocuk Gelişimi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Olsen, B. (2008). Reasons for entry into the profession illuminate teacher identity development. Teacher Education Quarterly, 35 (3), 23-40. Erişim tarihi: 15.12.2017. Erişim adresi: [https://eric.ed.gov/?id=EJ831706]

Oyserman, D., & Harrison, K. (1998). Implications of cultural context: African American identity and possible selves. In J. Swim and C. Stangor (Eds.), Prejudice: The Target’s Perspective (pp. 281-300). San Diego, CA: Academic Press. Erişim tarihi: 14.09.2017. Erişim adresi: [www.sciencedirect.com]

Oyserman, D. (2004). Self-concept and identity. In B. M. Brewer and M. Hewstone (Eds.), Self and Social Identity (pp. 5-24). Oxford: Blackwell Publishing.

Özder, H., Konedralı, G., ve Zeki, C.P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değiş-kenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (2), 253-275. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/article/view/5000050561]

Öz Kılınç, M. (2009). “Küreselleşme Sürecinin Eğitim Üzerine Etkileri ve Öğretmen Kimliği”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye’de cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın analizi. Ege Akademik Bakış, 10 (4), 1217-1230. Erişim tarihi: 09.10.2017. Erişim adresi: [http://www.onlinedergi.com/makaledosyalari/51/pdf2010_4_10.pdf]

Perry, J.C., & Vance, K.S. (2010). Possible selves among urban youts of color: An exploration of peer beliefs and gender diffe-rences. The Career Development Quarterly. 58, 257- 269. Erişim tarihi: 11.07.2016. Erişim adresi: [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 10.1002/j.2161-0045.2010.tb00191.x/epdf]

Pigge, F. L., & Marso, R. N. (1997). A seven-year longitudinal multi-factor assessment of teaching concerns development through preparation and early years of teaching. Teaching and Teacher Education, 13 (2), 225-235. Erişim tarihi: 06.05.2017. Erişim adresi: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X96000145]

Pillen, M. T., Den Brok, P. J., & Beijaard, D. (2013). Profiles and change in beginning teachers’ Professional identity tensions. Teaching and Teacher Education, 34, 86-97. Erişim tarihi: 21.07.2018. Erişim adresi: [https://ac.els-cdn.com/]

Reeves, C. K., & Kazelskis, R. (1985). Concerns of preservice and inservice teachers. Journal of Educational Research, 78 (5), 267-271. Erişim tarihi: 08.04.2016. Erişim adresi: [https://www.jstor.org/]

Reynolds, C. (1996). Cultural scripts for teachers: Identities and their relation to workplace landscapes. In M. Kompf, W.R. Bond, D. Dworet, & R.T. Boak (Eds.), Changing Research and Practice: Teachers’ Professionalism, Identities and Knowledge (pp. 69-77). London: The Falmer Press. Erişim tarihi: 08.04.2016. Erişim adresi: [https://books.google.com.tr/]

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2003). On assimilating identities to the self: A self-determination theory perspective on internaliza-tion and integrity within cultures. R. Leary and J. P. Tangney (Eds.), Handbook of Self and Identity (pp.253-272). New York: The Guilford Press.

Sabancıoğulları, S., & Doğan, S. (2014). Effects of the professional identity development programme on the professional iden-tity, job satisfaction and burnout levels of nurses: A pilot study. International Journal of Nursing Practice. 21, 847–857. Erişim tarihi: 08.04.2016. Erişim adresi: [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijn.12330/pdf]

Sachs, J. (2001). Teacher professional identity: Competing discourses, competing outcomes. Journal of Education Policy, 16(2), 149-161. DOI: 10.1080/02680930010025347

Samuel, M., & Stephens, D. (2000). Critical dialogues with self: Developing teacher identities and roles-a case study of South African student teachers. International Journal of Educational Research, 33(5), 475-491. Erişim tarihi: 30.07.2018. Erişim adre-si: [https://ac.els-cdn.com/]

Sayar, E. (2014). “Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğreten Öğretmenlerin ve Öğrencilerinin Mesleki Öğretmen Kimliği Kavramına İlişkin İmgelerinin Metafor Analizi Yöntemi İle İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversi-tesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Sing, G., & Richards, J.C. (2006). Teaching and learning in the language teacher teacher education course room: a critical sociocultural perspective. Journal of Language Teaching and Research, 37, 149-175. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0033688206067426]

Smith, D. J., & Sanche, R. P. (1992). Saskathewan interns’ concerns at three stages of a four-month practicum. The Alberta Journal of Educational Research, 38 (2), 121-132. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [https://eric.ed.gov]

Smith, P.B., & Schwartz, S. (1997). Values. In J.W. Berry, M.H. Segal, & Ç. Kağıtçıbaşı (eds.), Handbook of Cross-Cultural Psychology (Vol.3, 2nd ed., pp. 77-118). Boston: Allyn & Bacon. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [https://books. goog-le.com.tr/]

Stets, J. E.,& Burke, P. J. (2003). A social approach to self and identity. In M. R. Leary and J. P. Tangney (Eds.), Handbook of Self and Identity (p.128-152). New York: The Guilford Press.

Sugrue, C. (1997). Student teachers’ lay theories and teaching identities: Their implications for professional development. European Journal of Teacher Education, 20(3), 213-225. DOI: 10.1080/0261976970200302

Sutherland, L., Howard, S., & Markauskaite, L. (2010). Professional identity creation: Examining the development of beginning preservice teachers’ understanding of their work as teachers. Teaching and Teacher Education, 26(3), 455-465. doi:10.1016/j.tate.2009.06.006

Sutton, R. E. (2000). The emotional experiences of teachers. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educatio-nal Research Association, New Orleans.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.

Şahin, A. (1992). “Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Benlik Algısı ile Mesleki Benlik Algısı Arasındaki Bağdaşım”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Şahin Sak, İ.T., Sak, R., ve Tuncer, N. (2017). “Okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları”. 5. Ulus-lararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.

Şişman, M., ve Acat, B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13 (1), 235-250. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://web.firat.edu.tr/ sosyal-bil/dergi/arsiv/cilt13/sayi1/235-250.pdf]

Tatlı Dalioğlu, S. (2016). “Öğretmen Adaylarının Meslekteki İlk Yıllarına Yönelik Olası Benlikleri ile Öz-Yeterlik İnançları ve Öğretmenliğe İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ensti-tüsü, Eskişehir.

Tatlı Dalioğlu, S., ve Adıgüzel, O.C. (2015). Öğretmen adayları olası benlikler ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (53), 173-185. Erişim tarihi: 03.01.2016. Erişim adresi: [http://dergipark.gov.tr/]

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (2015). Milli eğitim istatistikleri:Örgün eğitim 2014-2015. Erişim tarihi: 11.12.2017. Erişim adresi: [http://sgb.meb.gov.tr/www/mill-egitim-istatistikleri-orgun-egitim-2014-2015/icerik/153]

Thomas, L., & Beauchamp, C. (2011). Understanding new teachers’ professional identities through metaphor. Teaching and Teacher Education, 27(4), 762-769. doi:10.1016/j.tate.2010.12.007

Uslu, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının demografik değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 141-160. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://79.123.169.199/ojs/index.php /Kefdergi/article/ view/400/143]

Uz, F. (1984). “Hemşire Öğrencilerinin Benlik Kavramları ile Meslek Kavramları Arasındaki İlişki”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

Ülgen, G. (1997). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınları.

Vatandaş, C. (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 35. Erişim tarihi: 06.10.2017. Erişim adresi: [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iusoskon/article/view/1023006015/10230055]

Ward, G. (2014). Postmodernizmi Anlamak. Tufan Göbekçin (Çeviren). İstanbul: Optimist Yayınları.

Watzke, J. L. (2003). Longitudinal study of stages of beginning teacher development in a field-based teacher education prog-ram. The Teacher Educator, 38 (3), 209-229. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [http://www.tandfonline.com/]

Watzke, J. L. (2007). Longitudinal research on beginning teacher development: Complexity as a challenge to concerns-based stage theory. Teaching and Teacher Education, 23, 106-122. Erişim tarihi: 13.05.2016. Erişim adresi: [https://www.sciencedirect.com/science/journal/ 0742051X/23/1]

Yazgan İnanç, B., Bilgin, M., ve Kılıç Atıcı, M. (2011). Gelişim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Yeşilyaprak, B. (Editör). (2011). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Yeşilyaprak, B., Güngör, F.A., ve Kurç, G. (2000). Eğitsel ve Mesleki Rehberlik. 6. Baskı. Ankara: Varan Matbaacılık.

Yılmaz, S. (2015). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadın Öğretmen Kimliği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yirmibeş, A. (2017). “Öğretmenlerin Aktivist ve Teknisyen Mesleki Kimliklerinin Psikolojik İyi Oluşları ile İlişkisi, Yayımlan mamış Yüksek Lisans Tezi”, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yuan, R., Lee, I. (2016). ‘I need to be strong and competent’: a narrative inquiry of a student-teacher’s emotions and identities in teaching practicum. Teachers & Teaching, 22 (7), 819-841. DOI: 10.1080/13540602.2016. 1185819.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2777

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.