Evaluation Of Secondary Elective Legal and Justice Course Teaching Program According to Teacher’s Vision

Eser İRŞİ, Ömer Faruk SÖNMEZ

Abstract


Law and Justice Curriculum Teaching Program from the 2013-2014 education year, the 6th and 7th secondary schools are an optional course. Within the scope of the curriculum, it is aimed to gain knowledge and skills such as the development of law and justice awareness and the development of legal literacy in the students. Within the scope of the study, secondary school elective law and justice curriculum items were evaluated according to teacher opinions. The survey model was used in the study. Qualitative and quantitative research methods were utilized in the study. The social studies teachers who teach the law and justice course around the country constitute the research universe. In our research sample, 268 social studies teachers working in 55 countries constitute teachers. The research data were obtained from the Teacher Opinion Survey of Law and Justice Teaching Program developed by the researcher. The quantitative data in the questionnaire were transformed into tables and graphs by analyzing the SPSS 22.0 statistical analysis program and the responses related to qualitative items by content analysis theme and category. These tables and graphics are interpreted. According to the results obtained within the scope of the research, it was seen that the general attitude scores of the social studies teachers towards Law and Justice course were high and the attitude scores related to the content and measurement dimension were realized at the level of medium and unstable. According to the teachers, law and justice lessons contributed to the settlement of the law and justice in the students, increasing the students’ behavior in compliance with the rules and increasing awareness about the legal conceptions. Teachers have expressed opinions that the content and some concepts are not appropriate for the availability of students.


Keywords


Law; justice; rule; curriculum

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Alıcı (2013). Ortaokullarda Okutulan “Hukuk ve Adalet” Dersinin Öğrenciler Üzerinde Hukuka Yönelik Duyuşsal Eğilimler Algısına Etkisi. The Journal Of Europe-Middle East Social Science Studies, s:107-131

Anayurt, Ö. (2011). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları. Ankara: Seçkin.

Andaç, F. (2008). Hukukun Temel Kavramları. Ankara: Detay.

Ay, E. (2014). Karakter Eğitiminde Vatandaşlık Eğitiminin Yeri ve Önemi. R. Turan, & K. Ulusoy içinde, Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi (s. 212-222). Ankara: Pegem Akademi.

Aral, V. (1985). Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine. İstanbul: Filiz.

Bilge, N. (2010). Hukuk Başlangıcı: Hukukun Temel Kavram ve Kurumları. Ankara: Turhan Kitabevi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cansel, E., & Özel, Ç. (2012). Hukuk Başlangıcı. Ankara: Tuna Matbaacılık.

Çengelci Köse, T. (2017, Ağustos). Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı ve Öğretim Materyelinde Değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, s. 656-664.

Güriz, A. (2003). Hukuk Başlangıcı. Ankara: Siyasal Yayınevi.

Gülener, S. (2013). Türkiye’de Hukuk ve Adalet Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Önemli Bir Adım: Hukuk ve Adalet Dersi. Güncel Hukuk.

Ildır, G. (2006). Hukuka Giriş. Ankara: Nobel.

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel.

Kara ve Tangülü (2017). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Hukuk ve Politik Okuryazarlığı Üzerine Bir Durum İncelemesi. Araş-tırma ve Deneyim Dergisi, 2 (1), 1-28. Retrieved from

MEB. (2013 a). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2013 b). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Materyali. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB, (2017). 17.09.2017 tarih ve 1701351279 sayılı BİMER başvurusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İstatistik ve Performans Daire Başkanlığı'nın 06.10.2017 tarihli cevabi yazısı.

Patil, S., & Lavanya, C. (2012, Ağustos). A Study On Legal Literacy Among Secondary School Students. Indian Streams Research Journal.

Oğuz, S (2013 a). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi Çerçevesinde Hukuk Okur-yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Oğuz, S. (2013 b). Hukuk Okuryazarlığı. E. Gençtürk, & K. Karatekin içinde, Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar (s. 160-175). Ankara: Pegem Akademi.

Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2014). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Ünlütepe, M. (2016). Temel ve Ortaöğretim Okullarında Hukuk Eğitimi Üzerine. Legal Hukuk Dergisi.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Zariski, A. (2017, 8 20). Legal LıteracyAn Introduction to Legal Studies. www.aupress.ca: http://www.aupress.ca/index.php/books/120240 10.08.2018 tarihinde adresinden alınmıştır
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2928

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.