Investigating The Study Approaches of Pre-Service Teachers According to Their Learning Styles

Muzaffer Okur, Hüseyin Hüsnü Bahar, Ali Sülün

Abstract


The aim of this research is to determine the learning styles and study approaches of the students in faculty of education, and find out whether there is a meaningful difference between the deep and surface average scores according to the learning styles of the participants. The Kolb Learning Style Inventory and Study approaches Scale were applied as the data collection tool. It was found out that 35.5 % of the participants had the converger learning style, 31,3 % accomodator,  17.2% diverger and 16.0 % dominant learning style. The deep aver-age approaching scores of the participants was found out higher (30.65) than the surface approaching average scores (26.96). It was found out that the learning style partially af-fected the deep approach scores as  2.6 %. As the deep ap-proach scores showed meaningful difference for the variable of learning style, surface approach scores demonstrated no meaningful difference.

Keywords


learning style, study approaches, Kolb learning style, pre-service teachers

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87(17), 37-47.

Atabay, M. M., ve Kurtman, E. (2013). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğretmenlerin öğretme stilleri arasındaki uyumu ile akademik başarı arasındaki farklar. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 140-156.

Aydemir, H., Koçoğlu, E., & Karalı, Y. (2016). Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarinin öğrenme stillerinin değer-lendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1881-1896.

Bahar, H. H., Özen, Y., & Gülaçtı, F. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (1), 69-86.

Bahar, H. H., Polat, R., & Özbaş, M. (2016). Resim, müzik ve beden eğitimi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri. Erzincan Üniversi-tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 409-424.

Bahar, H. H., & Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.

Bahar, H. H., & Yıldırım, S. (2017). İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ile başarılarının cinsiyet, program ve sınıf düzeyine göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38, 14-27.

Başıbüyük, A., Sülün, A., Bahar, H. H., & Kışoğlu, M. (2011). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının baskın öğrenme stillerinin tespiti üzerine bir araştırma. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 83-97.

Beyaztaş, D. İ., & Senemoğlu, N. (2015). Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktör-ler. Eğitim ve Bilim, 40(179), 193-216.

Can, A. (2016). Bilimsel araştırma sürecinde SPSS ile nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Biggs, J. (1987). The study process questionnaire SPQ: Manual. Hawthorn, Vic.: Australian Council for Educational Research.

Biggs, J., Kember, D., & Leung, D. Y. (2001). The revised two-factor study process questionnaire: R-SPQ-2F. The British Journal of Educational Psychology, 71, 133-149.

Bodur, Ş., & Şahin, Ç. (2017). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile fen konularını günlük yaşamla ilişkilendirme becer-ileri arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(Özel Sayı), 65-79.

Byrne, M., Flood, B., & Willis, P. (2002). The relationship between learning approaches andlearning outcomes: a study of Irish ac-counting students. Accounting Education , 11(1), 27-42.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2004). A guide to teaching practice (5. Edition). Taylor and Francis.

Çelik, S., Yıldırım, D., Batur, Ö., Elif, Ç. İ. M. E., Çapraz, F., & Kubat, N. (2014). Öğrenci hemşirelerin öğrenme stratejileri ve still-erinin belirlenmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 13(1), 13-27.

Çuhadar, C., Gündüz, Ş., & Tanyeri, T. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımlarının ve akademik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251-259.

Dunn, R. (1984) Learning style: state of the science. Theory into Practice, 23(1), 10-19.

Eker, C. (2016). İlkokul öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik başarilari arasindaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(26), 145-164.

Ekici, G. (2013). Gregorc ve Kolb ögrenme stili modellerine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin cinsiyet ve genel akademik basari açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(167), 211-225

Ekinci, N. (2009). Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları. Eğitim ve Bilim, 34(151), 74-88.

Ekinci, N. (2015). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ve öğretmen özyeterlik inançları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 62-76.

Ekinci, N., & Ekinci, C. E. (2013). Bazı eğitim fakültelerinde ilköğretim programları öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 26, 227-247.

Entwistle, N. (2000, June). Promoting deep learning through teaching and assessment. In Assessment to Promote Deep Learning: Insights from AAHF’s 2000 and 1999 Assessment Conferences (pp. 9-20).

Erdamar, G. K. (2015). Öğrenme stratejileri ve öğrenme stilleri. Y. Budak (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s. 285-328). Ankara: Pegem Akademi.

Erdamar, G. K., & Alpan, G. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerinin öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin karşılaştırıl-ması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 93-118.

Ergür, D. O. (2010). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin kişisel özelliklerinin öğrenme stillerine etkisi ve öğretim sürecine yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 173-184.

Gow, L., Kember, D., & Cooper, B. (1994). The teaching context and approaches to study of accountancy students. Issues in Account-ing Education, 9(1), 118-141.

Gökmen, A., & Ekici, G. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji öz-yeterlik algı düzeyleriyle öğrenme stilleri ilişkisinin değer-lendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 843-866.

Güngör, F., Sofracı, G., Çelik, D., & Yaylı, D., (2016). Learning styles of English preparatory school students and the relationship of their proficiency with learning styles and gender. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1055-1070.

Gürcüm, B. H., & Kılıç, Ö. (2017). Tekstil tasarımı eğitiminde öğrenme stilleri: Gazi Üniversitesi örneği. Journal of International Social Research, 10(49), 442-451.

Katranci, Y., & Bozkuş, F. (2014). Learning styles of prospective mathematics teachers: Kocaeli University case. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 328-332.

Keefe, J. W. (1990). Learning style profile handbook: volume II, developing cognitive skills. Reston: National Association of Secondary School Principals.

Koç, H. (2013). Harita beceri düzeyleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine bir inceleme. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 17-32.

Kolb, D. A. (1981). Experiential learning theory and the learning style inventory-a reply to Freedman and Stumpf. Academy of Man-agement Review, 6(2), 289-296.

Kolb, D. (1984). Experiential learning- experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.

Kolb, D. A. (1985). Learning style inventory: Self-scoring inventory and interpretation booklet. Boston: McBer and Company.

Kurt, H., Ekici, G., Gökmen, A., Aktaş, M., & Aksu, Ö. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji laboratuvarı sınıf çevresine ilişkin algılarına öğrenme stillerinin etkisi. Turkish Studies, 8(6), 157-177.

Marton, F., & Säljö, R. (1976). On qualitative differences in learning: I – outcome and process. British Journal of Educational Psychol-ogy, 46, 4–11.

Mutlu, İ., & Okur, M. (2012). Bazı geometrik kavramların öğrenilmesine 4 MAT öğretim yöntemi ve öğrenme stilinin etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 25-48.

Okur, M., & Bahar, H. H. (2010). Learning styles of primary education prospective mathematics teachers; states of trait-anxiety and academic success. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3632-3637.

Okur, M., Bahar, H. H., Akgün, L., & Bekdemir, M. (2011). Matematik bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ile sürekli kaygı ve akademik başarı durumları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011, 153.153.

Olpak, Y. Z., & Korucu, A. T. (2014). Öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 337-347.

Ozan, C., Köse, E., & Gündoğdu, K. (2012). Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının incelen-mesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 75-92.

Özdemir, M., & Kaptan, F. (2017). Analyzing the learning styles of pre-service primary school teachers. Journal of Education and Practice, 8(11), 11-19.

Özgen, K. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ve matematiksel problem çözmeye yönelik inançlarının incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 9(4), 1171 -1188.

Özgen, K., & Alkan, H. (2014). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkin-liklerinin akademik başarı ve tutuma etkileri: Fonksiyon ve türev kavramı örneklemesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(1), 1-38.

Özgen, K., Ay, M., Kılıç, Z., Özsoy, G., & Alpay, F. N. (2017). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri ve matematiksel problem çözmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 215-244.

Özgür, H. (2013). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri: Trakya Üniversitesi örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 85-91.

Selçuk, G. S., Çalışkan, S., & Erol, M. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 25-41.

Taşpınar, M. (2017). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamali nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Phan, H. P. (2011). Interrelations between self-efficacy and learning approaches: a developmental approach. Educational Psychology, 31(2), 225–246.

Saraç, H. (2017). Fene yönelik motivasyona ve öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrencilerde fen bilimleri dersine olan tutuma etkisi. Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 163-181.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim (21. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.

Sır, N. Ş., Karataş, H., & Çeliköz, N. (2015). Öğretmen adaylarının öğrenme stili tercihlerine ilişkin bir inceleme. Education Scienc-es, 10(4), 237-252.

Turan, İ. (2015). Sınıf öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarına ve akademik başarıları üzerine etkileri. Education Sciences, 9(5), 1-16.

Ural, O., & Esmer, E. (2017). Yetişkin öğrenenlerin stillerine yönelik bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-18.

Uzun, A., Şentürk, A., Yılmaz, N. P., Göktalay, Ş. B., Şengel, E., Öncü, S., Erses, N., & Balay, M. (2013). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Uludağ Üniversitesi örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 295-319.

Ünal, K., Alkan, G. D., Özdemir, F. B., & Çakır, Ö. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stil ve stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Mersin Üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 56-76.

Ünal, M. (2017). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretme stillerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 932-947.

Yılmaz, M. B., & Orhan, F. (2011). Ders çalışma yaklaşımı ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(159), 69-83.

Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2006). The nature of intellectual styles. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2972

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.