Öğretmenlerin Yaratıcılıkları İle Empatik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Yozgat İli Örneği)

Güneş SALI

Abstract


Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin yaratıcılığını bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada tanımlayıcı yöntemlerden biri olan korelasyonel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu 65 sınıf öğretmeni ve 65 okul öncesi öğretmeni olmak üzere toplam 130 kadın öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin analizinde Genel Bilgi Formu ve Yaratıcı Düşüncenin Torrance Testi Şekil A Testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov Smirnov (KS) Testi, Tek Değişkenli Kovaryans Analizi (ANCOVA) ve regresyon analizi yapılmıştır. ANCOVA sonuçları, akıcılık, özgünlük, başlıkların soyutlanması ve yaratıcılık alt ölçekleri arasında erken kapanma direnci dallarından elde edilen yaşa göre düzeltilmiş puanlarda anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, zenginleştirme alt ölçeğinde şubeye göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p <.001). Zenginleştirme ( D : 13.06)okul öncesi öğretmenlerinin puanlarının sınıf öğretmenlerinin zenginleştirme ( D : 10.85)  puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu . Çoklu regresyon analizi, bu yaratıcı alt ölçekleri tüm eşduyumsal yeteneği tahmin görülmüştür (F (5,124) = 69.01, p <001, burada R = 0,858, R 2 = 0,736, R ' 2 adj = 0,725) .  Verilerin test edilmesinde .05'in anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır.

 


Keywords


Okulöncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, yaratıcılık, empati.

Full Text:

PDF

References


Abra, J. (1989). Changes in creativity with age: Data, explanations, and further predictions. The International Journal of Aging and Human Development, 28(2), 105–126. doi:10.2190/E0YT-K1YQ-3T2T-Y3EQ

Alpaugh, P. K., Parham, I. A., Cole, K. D. & Birren, J. E. (1982). Creativity in adulthood and old age: An exploratory study. Educational Gerontology, 8(2), 101–116. doi:10.1080/0380127820080202

Altın, B. (2010). İlköğretimde görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarıyla yaratıcılıkları ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi. İstanbul.

Aslan, E. (2001). Torrance Yaratıcı Düşünce Testi'nin Türkçe versiyonu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 19-40.

Aslan, A. E., & Puccio, G. J. (2006). Developing and testing a Turkish version of Torrance’s Tests of Creative Thinking: A study of adults. The Journal of Creative Behavior, 40, 163-178.

Broinowski, I. (2002). Creative childcare practice: Program design in early childhood. Pearson Education Australia: Pty Ltd.

Bronson, J., & Schaub, N. (1996). Poetry as a healing experience for teams. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 416 051), 54-57

Butcher, J. L., & Niec, L. N. (2005). Disruptive behaviors and creativity in childhood: The importance of affect regulation. Creativity Research Journal, 17, 181-193.

Carlozzi, A. F., Bull, K. S., Eells, G. T., & Hurlburt, J. D. (1995). Empathy as related to creativity, dogmatism, and expressiveness. The Journal of Psychology: Interdisciplinary And Applied, 129(4), 365-373.

Cengizhan, S. (1997). Üniversite öğretim elemanlarının yaratıcılık kapasitelerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Çetingöz, D. (2002). Okul öncesi eğitimi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişiminin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Dökmen, Ü. (1996). İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1-2), 155-190.

Erlendsson, J. (1999). The role of creativity, University of Iceland, http://www.hi.is/~joner/eaps/cq_cr04.htm

Field, A. P. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: and sex and drugs and rock “n” roll (4. bs.). Los Angeles: Sage.

Fishkin, A. S., Cramond, B., & Olszewski-Kubilius, P. (1999). Investigating creativity in youth: Research and methods. Cresskill, N.J: Hampton Press.

Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2006). How to design ant evaluate research in education. (6. Baskı). New York: McGraw-Hill International Edition.

Genç, E. (2000). Öğretmenlerde denetim odağının problem çözmeye yönelik yaratıcılıklarıyla ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Gültekin, M. (2004). Öğretme-öğrenme sürecinde yeni yaklaşımlar. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 25–31.

Halpin, D. (2003) Hope and Education; The role of the utopian imagination. Routledge: London.

Hamza, M. K., & Farrow, V. (fall, 2000). Yes, you can foster creativity and problem solving in your classroom. Kappa Delta Pi- Recor. 37(1), 33-35.

Kalliopuska, M. (1983) Relationship between moral judgment and empathy. Psychological Reports, 53; 575-578

Kalliopuska, M. (1992) Holistic empathy education among preschool and school children. Paper Present at the International Scientific Conference Comenius Heritage and Education of Man. March 23-27, (p. 1-20), Praque.

Kalliopuska, M. (1989). Empathy, self-esteem and other personality factors among junior ballet dancers. Perceptual and Motor Skills, 69, 1227-1234.

Karaçelik, S. (2009). Okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme beceri düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Muğla Üniversitesi, Muğla.

Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2013). In praise of Clark Kent: Creative metacognition and the importance of teaching kids when (not) to be creative. Roeper Review, 35, 155-165.

Kemple, K. M., & Nissenberg, S. A. (2000). Nurturing creativity in early childhood education: families are part of it. Early Childhood Education Journal, 28(1), 67-71.

Kolayiş, H. ve Yiğiter, K. (2010). The examination emphatic skills of the elementary and middle school physical education teachers in city of Kocaeli. http://www.iojes.net/userfiles/Article/IOJES_184.pdf adresinden erişildi.

Köksal Akyol, A. (2011). Yaratıcılık ve drama. A. Köksal-Akyol, (Ed.). İlköğretimde drama (1. bs., s. 99-116). İstanbul: Kriter Yayınları.

Kyzer, M.L. (2001). Empathy, creativity, and conflict resolution in adolescents. Unpublished doctoral dissertation, The University of Georgia, Athens.

McConnell, D. M., & LeCapitaine, J.E. (1988). The effects of group creativity training on teachers’ empathy and interactions with students. Reading Improvement, 25(4), 269-275.

Oğuzkan, Ş., Demiral, Ö., ve Tür, G. (1999). Okul öncesinde yaratıcı çocuk etkinlikleri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Öncü, T. (2003) Torrance Yaratıcı Düşünme Testleri-Şekil Testi aracılığıyla 12-14 yaşları arasındaki çocukların yaratıcılık düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 43(1), 221-237.

Özcan, H. (2012). Hemşirelerin empatik eğilim ve empatik becerileri: Gümüşhane örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 61–68.

Ruth, J.-E. & Birren, J. E. (1985). Creativity in adulthood and old age: Relations to Intelligence, Sex and Mode of Testing. International Journal of Behavioral Development, 8(1), 99–109. doi:10.1177/016502548500800107

San, İ. (1985). Sanat ve eğitim. Yaratıcılık, sanat sorunları, kuramları ve eleştirisi-eğitimle ilişkiler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 151. ss. 12-13. Ankara.

San, İ. (2004). Sanat ve eğitim. Ankara, Ütopya Yayınevi.

Schieman, S. & Gundy, K. V. (2000). The personal and social links between age and self-reported empathy. Social Psychology Quarterly, 63(2), 152–174. doi:10.2307/2695889

Schrader, L. A., & Remer, P. (1980). Statue building: Helping children sculpture their feelings. Elementary School Guidance and Counseling, 15(2), 127-162. (p127-35).

Shaughnessey, J. J., Zechmeister, E. B. & Zechmeister, J. S. (2012). Research Methods in Psychology (9th bs.). New York, NY, US: Mc-Graw Hill.

Rein, R. P. & Rein, R. , (2000). Çocuğunuzun beceri ve yeteneklerini nasıl geliştirebilirsiniz? (Çev. : S. Göktan). Ya-pa Yayınları, İstanbul.

Torrance, E. P. (1974). The Torrance Tests of Creative Thinking-Norms-Technical Manual Research Edition-Verbal Tests, Forms A and B- Figural Tests, Forms A and B. Princeton, NJ: Personnel Press.

Torrance, E. Paul & Goff, Kathy (1989). A quiet revolution. Journal of Creative Behavior 23(2), 136-145.

Torrance, E.P. (1987). Teaching for creativity. In S. Isaksen (Ed.), Frontiers of creativity research (pp. 15-21). New York: Bearly Limited.

Töremen, F. (2003). Creative school and administration. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(1), 248-253.

Wallace, R. R. (1998). The efects of arts education on emotional literacy. A Thesis presented to the faculty of the master of arts degre program Salem-Teikyo University, Japan.

Wu, C. H., Cheng, Y., Ip, H. M. & McBride-Chang, C. (2005). Age Differences in creativity: Task structure and knowledge base. Creativity Research Journal, 17(4), 321–326. doi:10.1207/s15326934crj1704_3

Yavuzer, H. (1996). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Altın Kitapları Yayınevi.

Zeytun, S. (2010). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2987

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.