In-Service Training Needs of Music Teachers (Tokat Sample)

Gökhan ÖZTÜRK, Özlem ÖZTÜRK

Abstract


The aim of this research is to determine the in-service training needs of music teachers in the context of teacher competencies and to determine how these needs differ according to gender, institution and professional experience. The study, structured according to the survey design, was conducted with 48 music teachers working in Tokat. The data were collected through a questionnaire developed by Çiftci (2008). To analysis of the data, means and standard deviations, independent t- test, one way analysis of variance and kruskal-wallis test were used. According to the results, in-service training needs of music teachers are concentrated in different subjects and intensities in the field of teacher competencies, and these needs do not differ according to gender, institutions and professional seniority. Teachers' needs of in-service training are concentrated in the content area knowledge, the general knowledge follows this need and professional teaching knowledge needs are relatively lower. Results show that the in-service training needs of the teachers in the content area knowledge are concentrated in harmony-counterpoint-accompaniment, school instruments, accompaniment playing, Turkish music polyphony, and knowledge of instrument maintenance-repair; in the general knowledge, computer and technology in music education; in the professional teaching knowledge, special teaching methods, instructional technologies and material design, principles and methods of teaching, guiding and educational psychology. At the end of the study, the possible reasons of music teachers’ needs were discussed.


Keywords


music teachers; teacher competencies; in-service training needs

Full Text:

PDF

References


Akdüz, A. (2006). İlk ve Orta Dereceli Okullarda Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Amadi, M. N. (2013). In-service training and professional development of teachers in Nigeria: through open and distance education. Popov, N. at al.(Ed.) Education in One World: Perspectives from Different Nations içinde (s.173-180), Bulgaria: Bulgarian Comparative Education Society.

Andırıcı, Ö. (2006). İlköğretimde Müzik Derslerinde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Bir İnceleme (İstanbul İli Örneği). Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Arslan, M. (2010). Öğretim hizmetinin niteliği ve öğretmen. Arslan, M. (Ed.). Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (s.239-248), Ankara: Anı Yayıncılık.

Austin, J. R., Isbell, D. S. ve Russell, J. A. (2010). A multi-institution exploration of secondary socialization and occupational identity among undergraduate music majors. Psychology of Music, 40(1), 66-83.

Ballantyne, J. (2005). Effectiveness of Preservice Music Teacher Education: Perceptions of Early-Career Music Teachers. Dissertation, Queensland University of Technology, Brisbane.

Ballantyne, J. (2006). What music teachers want: The emergence of a unified understanding of an ideal teacher education course. Australian Journal of Teacher Education, 31(1), 1-11.

Ballantyne, J. (2007). Documenting praxis shock in early-career Australian music teachers: The impact of pre-service teacher education. International Journal of Music Education: Practice, 25, ISSN 1744-795X (online).

Ballantyne, J. ve Packer, J. (2004). Effectiveness of preservice music teacher education programs: Perceptions of early-career music teachers. Music Education Research, 6(3), 299-312.

Batıbay, D. ve Aydınoğlu, O. (2006). Müzik öğretmenliği lisans programında yer alan “eșlik (korepetisyon)” dersinin öğrenci ve öğretmen görüșleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24, 1-26.

Baz, E. H. (2016). The stories of English teachers as learners in terms of teacher socialization. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(3), 279-311.

Budak, Y. ve Demirel, Ö. (2003). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 62-81.

Bush, J. E. (2007). Importance of various professional development opportunities and workshop topics as determined by in-service music teachers. Journal of Music Teacher Education, 16(2), 10-18.

Ceylan, M. ve Özdemir, S. M. (2016). Türkiye ve İngiltere’deki öğretmenlerin sürekli mesleki gelişime ilişkin görüşlerinin ve katılım durumlarının incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 397-417.

Çelen, Ü., Kösterelioğlu, İ. ve Kösterelioğlu, M. A. (2016). Öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılmaya yönelik tutum ve beklentilerine ilişkin durum değerlendirmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 3696-3710.

Çiftci, E. (2008). Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Müzik Öğretmenlerine Verilen Hizmet İçi Eğitimin İncelenmesi ve Müzik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Denemark, G. W. ve Macdonald, J. B. (1967). Preservice and in-service education of teachers. Review of Educational Research, 37(3), 233-247.

Depaepe, F. ve König, J. (2018). General pedagogical knowledge, self-efficacy and instructional. Teaching and Teacher Education, 69, 177-190.

Dewey, J. (2004). Demokrasi ve eğitim. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.

Erdem, A. R. ve Şimşek, S. (2013). Öğretmenlere ve okul yöneticilerine verilen hizmet içi eğitimlerin irdelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 94-108.

Eurydice Raporu (2013). Avrupa’da öğretmenler ve okul liderlerine ilişkin temel veriler. Avrupa Komisyonu Eurydice Raporu, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurydice Raporu (2015). Avrupa'da öğretmenlik mesleği: Uygulamalar, algılar ve politikalar. Avrupa Komisyonu Eurydice Raporu, Lüksemburg: Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi.

Garnett, J. (2014). Musician and teacher: Employability and identity. Music Education Research, 16(2), 127-143.

George, D. ve Mallery, P. (2019). IBM SPSS statistics 25 step by step: A simple guide and reference. New York: Roudledge.

Goddard, J. T. ve Foster, R. Y. (2001). The experiences of neophyte teachers: A critical constructivist assessment. Teaching and Teacher Education, 17, 349-365.

Gönen, S. ve Kocakaya, S. (2006). Fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimler üzerine görüşlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 37-44.

Guskey, T. R. (1991). Enhancing the effectiveness of professional development programs. Journal of Educational and Psychological Consultation, 2(3), 239-247.

Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8(3/4), 381-391.

Günel, M. ve Tanrıverdi, K. (2014). Dünya’da ve Türkiye’de hizmetiçi eğitimler: Kurumsal ve akademik hafıza(kayıpları)mız. Eğitim ve Bilim, 39(175), 73-94.

Hammond, L. D. (2000). How teacher education matters. Journal of Teacher Education, 51(3), 166-173.

Hookey, M. R. (2002). Professional development. Colwell, R. ve Richardson, C. (Ed.), New Handbook of Research on Music Teaching and Learning içinde (s.887-902), New York: Oxford University Press.

Hutt, E. L., Gottlieb, J. ve Cohen, J. J. (2018). Diffusion in a vacuum: edTPA, legitimacy, and the rhetoric of teacher professionalization. Teaching and Teacher Education, 69, 52-61.

Isbell, D. S. (2008). Musicians and teachers: The socialization and occupational identity of preservice music teachers. Journal of Research in Music Education, 56(2), 162-178.

İzci, E. ve Göktaş, Ö. (2017). Assessment of in-service training activities for junior high mathematics teachers. Educational Research and Reviews, 12(24), 1220-1229.

Joseph, D. (2011). Early career teaching: Learning to be a teacher and staying in the job. Australian Journal of Teacher Education,36(9), 75-87.

Kalyoncu, N. (2004). Müzik öğretmeni yeterlikleri ve güncel müzik öğretmenliği lisans programı. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu (Bildiri), 7-10 Nisan, Burdur Üniversitesi, Burdur, (s.510-525).

Kalyoncu, N. (2011). Müzik öğretmenliği eğitiminde mesleki sosyalizasyon. Orkestra, 419, 16-27.

Kanlı, U. ve Yağbasan, R. (2001). Fizik öğretmenleri için düzenlenen hizmetiçi eğitim yaz kursları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 39-46.

Kılıç, D. B. Ç. (2016). Elektronik org eğitimi dersine ilişkin müzik öğretmeni adayların düşünceleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 354-359.

Koç, E. M. (2016). A general investigation of the in-service training of English language teachers at elementary schools in Turkey. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(3), 455-466.

Korkmaz, İ. (2009). Orta Öğretim Okulları Yönetici ve Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime ve Personelin Geliştirilmesine İlişkin Görüşleri (Bolu İli Örneği). Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Kösreli, S. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Dersine İlişkin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları Üzerine Bir İnceleme (Erzincan İli Örneği). Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Legette, R. M. (2013). Perceptions of early-career school music teachers regarding their preservice preparation. Update, 32(1), 12-17.

Legette, R. M. ve McCord, D. H. (2015). Pre-service music teachers perceptions of teaching and teacher training. Contributions to Music Education, 40, 163-176.

Maggioli, G. D. (2004). Teacher-centered professional development. USA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).

MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (1973). 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Tertip:5, Cilt:12, Sayfa:2342.

MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2008a). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan yeterlikleri. Ankara: MEB Yayınları.

MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2008b). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacının belirlenmesi. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Ankara: MEB Yayınları.

MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2012). Mesleki Gelişimi Destekleme ve İzleme Dairesi Başkanlığı, Tanıtım. . (Erişim:28.12.2017).

MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 stratejik planı. Ankara: MEB Yayınları.

MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2016a). PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: MEB Yayınları.

MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2016b). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu - 4. ve 8. sınıflar. Ankara: MEB Yayınları.

MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: MEB Yayınları.

Miller, E. L. (1983). Teacher education: Pre-service and in-service. The Clearing House, 56(8), 364-367.

Ming, L. K. (2014). Teacher education & teaching profession in Singapore. International Conference on the Teaching Profession in ASEAN (Bildiri), Bangkok, Thailand, (s.1-12).

Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Özbek, O. ve Ercan, Ö. (2014). Beden eğitimi öğretmenleri için mesleki sosyalleşme düzeyini ölçme aracının geliştirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 80-93.

Özden, Y. (2010). Eğitimde yeni değerler (8. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Özen, R. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarının etkilerine ilişkin görüşleri (Düzce ili örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 141-160.

Öztürk, Ö. (2018). Türkiye’de müzik öğretmenlerine yönelik düzenlenen hizmetiçi eğitim programlarının analizi. 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Bildiri), 20-22 Eylül, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, (s.531-540).

Öztürk, Ö. ve Öztürk, G. (2019). Music teachers’ status of participation in in-service training programs and their expectations. Bartın University Journal of Faculty of Education, 8(1), 245-257.

Parmaksız, R. Ş. (2010). Türkiye’de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Öğretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programları ve Uygulamaları. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Propst, T. G. (2003). The Relationship between the undergraduate music methods class curriculum and the use of music in the classrooms of in-service elementary teachers. Journal of Research in Music Education, 51(4), 316-329.

Russell, J. A. (2012). The occupational identity of in-service secondary music educators: Formative interpersonal interactions and activities. Journal of Research in Music Education, 60(2), 145-165.

Saban, A. (2000). Hizmet içi eğitimde yeni yaklaşımlar. Milli Eğitim Dergisi, 145, 25-30.

Schmidt, C. (1989). An investigation of undergraduate music education curriculum content. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 99, 42-56.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Skaar, H., Elvebakk, L. ve Nilssen, J. H. (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences. Teaching and Teacher Education, 69, 312-323.

Slingerland, M., Borghouts, L., Jans, L., Weeldenburg, G., Dokkum, G., Vos, S. ve Haerens, L. (2017). Development and optimisation of an in-service teacher training programme on motivational assessment in physical education. European Physical Education Review, 23(1), 91-109.

Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (3. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Şahin, K. ve Aksüt, M. (2002). I. Kademede müzik derslerine ilişkin öğretmen görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 105-118.

Şahin, Ü. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi. Doktora tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Şen, B. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Doyumları ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları Üzerine Bir Araştırma (Uşak İli Örneği). Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Şişman, M. (2009). Teacher’s competencies: A modern discourse and the rhetoric. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı, 10(3), 63-82.

Taetle, L. ve Cutietta, R. (2002). Learning theories as roots of current musical practice and research. Colwell, R. ve Richardson, C. (Ed.), New Handbook of Research on Music Teaching and Learning içinde (s.279-298), New York: Oxford University Press.

Taymaz, H. (1981). Hizmet içi eğitim: Kavramlar ilkeler yöntemler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları (No.94).

Tebiş, C. (2006). Türkiye’de müzik öğretmenliğine yönelme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 52-64.

Teweleit, R. ve Harris, D. (2015). Avoiding praxis shock: Optimizing preservice music education and mentoring for early-career music teacher success. Praxis, 1(2), ISSN 2374-5452 (online).

Thompson, K. P. (1989). A new perspective on graduate study and continued professional development for music teachers. Southeastern Journal of Music Education, 1, 175-188.

Uçan, A. (2006). Müzik öğretmenliği yeterlikleri. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu (Bildiri), 26-28 Nisan, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, (s.68-91).

Yıldırım, A. (2018). Prof. Dr. Ali Yıldırım ile Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Süreci Üzerine, https://tedmem.org/dosya-konusu/prof-dr-ali-yildirim-ile-turkiyede-ogretmen-yetistirme-sureci-uzerine. (Erişim: 22 Eylül 2018).

Yolcu, H. ve Kartal, S. (2017). Evaluating of in-service training activities for teachers in Turkey: A critical analysis. Universal Journal of Educational Research, 5(6), 918-926.

YÖK [Yükseköğretim Kurulu]. (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Ankara: YÖK Yayınları.

YÖK [Yükseköğretim Kurulu]. (2006). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları: Müzik Öğretmenliği Lisans Programı. Ankara: YÖK Yayınları.

Yöndem, S. ve Öztosun, Ö. (2003). YÖK/Dünya Bankası işbirliği ile gerçekleştirilen müzik öğretmeni yetiştirme programı kapsamında öğrenim gören müzik öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin değerlendirilmesi. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Eğitimi Sempozyumu (Bildiri), 30-31 Ekim, İnönü Üniversitesi, Malatya, (s.143-147).

Yurdakul, S., Gür, B. S., Çelik, Z. ve Kurt, T. (2016). Öğretmenlik mesleği ve mesleğin statüsü. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3001

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.