Teachers’ Opinions Regarding Professional Ethics Who Work At Anatolian High Schools

Semra Kıranlı Güngör, Berrin Atalay

Abstract


The purpose of this study is to put forth teachers’ opinions regarding professional ethics who work at Anatolian Hıgh Schools. It was thought that qualitative researches related to the result of the literature search were both few on the field and that the qualitative research method could be suitable for the research on ethics.  Qualitative research method has been used in this study. Interviews have been conducted with 40 teachers in Eskisehir at Anatolian high schools, including 19 males and 21 females. Note taking method was used in the interviews. Data has been coded according to content analysis and theme and sub-theme have been created using this reached data. The data analyses have been stated with frequencies in the tables. Opinions of the interviewers about sub-themes are presented with sentence citations As a result of the research; teachers reported their opinions on 18 sub-themes. Teachers have the knowledge of ethical principles and they behave suitable ethical principles. Teachers in their responsibilities students, parents, colleague subthemes, put students in number one place Teachers have expressed their views on multi-faceted ethical decision-making, ethical principles, experience support and golden rule sub-themes. Female teachers are generally more susceptible  than male teachers regarding ethics according to results.

Keywords


teacher professional ethics;qualitative research;interview technique;content analysis;educational administration

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Acar, A. G. (2000). Etik değerlerin kurumsallaştırılması üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Akarsu, B. (1979). Felsefe sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Akdoğan, H. (2003). Meslek etiğinin kamuoyunu aydınlatmadaki önemine muhasebe meslek mensuplarının yaklaşımları ve çorum ilinde uygulanan bir anket çalışması, I. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongre Bildirisi (308-321). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Altun, A. (1995). Türkiye’de gazeteciler ve gazetecilik. Ankara: Çağdaş Gazeteciler.

Arends, R. (1991). Learning to teach. Newyork: MacGraw-Hill Company.

Banks, R. S. and Thompson, C. L. (1995). Educational psychology: For teachers in training. USA: West Publishing Company.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.

Campbell, E. (2003). Moral lessons: The ethical role of teachers. Educational Research and Evaluation, 9(1), 25-50.

Carney-Hall, K. C. (2008). Understanding current trends in family involvement. New Directions for student services. 122, 3-14. Web:http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/fulltext/119815735/PDFSTAR adresinden edinilmiştir.

Catacutan, M. R. G. ve de Guzman, A. B. (2015). Ethical decision-making in academic administration: A qualitative study of college deans' ethical frameworks, Australian Educational Researcher, 42(4), 483-514.

Cevizci, A. (2002). Etiğe giriş. İstanbul: Engin.

Committee on Standars in Public Life (2014). Kamu yaşam standartları kurulu. www.public-standards.gov.uk/ adresinden erişilmiştir.

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (Çev Edt.: M. Bütün ve S. B. Demir), Ankara: Siyasal.

Çam, E. ve Üstün, A. (2016). Öğretmenlerin mesleki tutumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 459–475. Doi: 10.17218/Husbed.58800

Demirci, Ö. (2000). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem A.

Durkheim, E. (1986). Meslek ahlakı. (Üçüncü Basım) (Çev: Mehmet Karasan) İstanbul: Milli Eğitim.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı.

Erden, M. (2001). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım.

Ergin, Y. (2014). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ile ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin algılamaları, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.

Friend, M. and Cook, L. (2010). Interactions: Collaboration skills for school professionals. Columbus, OH: Merrill.

Güngör Kıranlı, S. and Yıldırım, Y. (2014). Views of school directors related to in-service training activities. Universal Journal of Educational Research, 4(3), 516-523. DOI: 10.13189/ujer.2016.040307

Husu, J. and Tirri, K. (2003). A case study approach to study one teachers’ moral reflection. Teaching and Teacher Education, 19, 345-357.

Işık, H. (2007). Okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen okul-aile işbirliği çalışmalarının anne-baba görüşlerine dayalı olarak incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Johnston, B. (2003). Values in English language teaching. Mahwah, N. J. :Lawrence Erlbaum Associates.

Karakelle, S. (2005). Öğretmenlerin etkili öğretmen tanımlarının etkili öğretmenlik boyutlarına göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 30(135), 1–10.

Kirk, J. ve Miller, M. L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. United States of America: Sage.

Kuçuradi, I. (1988). Uludağ konuşmaları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Kuçuradi, I. (1999). Etik. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Mayring, P. (2000). Nitel sosyal araştırmaya giriş. (Çev.: A. Gümüş ve M. S. Durgun). Adana: Baki.

Mcbridge B. A, Bae J. H. and Wright M. S. (2002). An examination of family-school partnership initiatives in rural pre-kindergarden programs. Early Education and Development, 13(1), 107–128.

Mengüşoğlu, T. (1965). Değişmez değerler ve değişen davranışlar. İstanbul: İstanbul.

Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. California: Sage Publications, Inc.

Noddings, N. (1993). Caring: A feminist perspective, Strike, K.A., Ternasky, P. L. Ethics for professionals in Education. London: Teachers College Press.

Obuz, P. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin görüşleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Özbek, O. (2003). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkeleri ve Bu İlkelere Uyma Düzeyleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.

Özdemir, Ç. (2007). Toplumsal değişme karsısında aile ve okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 185–198.

Öztürk, Ş. (2010). “The opinions of preschool teachers about ethical principles”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 393–418.

Patton, Q. M. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. London: Sage.

Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörle ilişkin algılamaları. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 95-119.

Prachagool, V., Nuangchalerm, P., Subramaniam, G. and Dostál, J. (2016). Pedagogical decision making through the lens of teacher preparation program. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 4(1), 41-52. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/JEGYS.2016116351.

Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş/nicel ve nitel yaklaşımlar. (Çev.: Z.Etöz). Ankara: Siyasal.

Stout, A. (2009). Comparing rural parent and teacher perspectives of parental involvement: A mixed methods study. (Unpublished Doctoral Dissertation). Walden University College Of Education, USA.

Şakar, M. C. (2010). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin etik görüşlerinin değerlendirilmes.i Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi, Van.

Tepe, H. (1999); Bir Felsefe Dalı Olarak Etik, Doğu Batı 3 Aylık Düşünce Dergisi, 1 (4), s. 9–24.

Thompson, M. (1997). Professional ethics and the teacher: Toward a general teaching council. England: Trentham Books Limited.

Torlak, Ö. (2001). Pazarlama ahlakı: Sosyal sorumluluklar ekseninde pazarlama kararları ve tüketici davranışları analizi. İstanbul: Beta.

Yıldırım, C. M. ve Dönmez, B. (2008). Okul-aile işbirliğine ilişkin bir araştırma (İstiklal İlköğretim Okulu örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 98–115.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. İş Ahlakı Dergisi, 2(2), 71–88.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3055

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.