Evaluation of The Secondary School Student’s Listening/Watching Self-Efficiency According to Various Factors

Uğur DEMİRCAN, İbrahim Seçkin AYDIN

Abstract


Problem Status: In this study, the self-efficiency perceptions of listening / watching skills of middle school students were examined according to the variables such as class level, gender, parental education status, and achievement score of Turkish lesson of the previous year.

Method: The research is a descriptive study on "Relational Screening Model". In the context of this model, the research was carried out in a correlational research method depending on the quantitative research. The "Listening Self- Efficiency Scale", which is valid and reliable, has been used to determine listening / watching self- efficiency levels of students. Confirmatory factor analysis was performed before the scale was used to obtain additional evidence of validity and reliability of the scale. The research was carried out on 748 middle school students in 6th, 7th and 8th grade in İzmir.

Findings: As a result of the research, listening according to sex was achieved as a result of the difference in meaningfulness in favor of female students. According to the class level the sixth grade has the highest listening self- efficiency, 8th grade has the lowest listening self- efficiency.According to parents' educational status it was concluded that the listening self-efficacy of the students with high learning status of their parents was also high. It was concluded that there was a positive relationship between the achievement scores of the previous year Turkish lesson and listening self- efficiency.

Results and Suggestions: The results obtained are compared with the other studies in the area and interpreted.Suggestions were made to the field with the considering results.


Keywords


Listening, Watching, Self Efficiency

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aktaş, Ş., & Gündüz, O. (Ed.). (2004). Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Ankara: Akçağ Yay.

Aydın, İ.S., Demircan, U., & İnnalı, Ö. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Öz Yeterlik Algılarına Yönelik Ölçek Geliş-tirme Çalışması. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 1420-1435. Doi: 10.18298/ijlet.313.

Aydın, İ.S., İnnalı, H. Ö., & Uyumaz, G., (2017). Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği’nin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. Turkish Studies. Volume 12/25, p. 169-192.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior. New York: Academic Press. Vol. 4. 71-81.

Bandura, A. (2004). Swimming Against The Mainstream: The Early Years From Chilly Tributary To Transformative Mainstream. Behaviour Research and Therapy. Vol. 42. 613–630.

Baxter, L. C., Saykin, A. J., Flashman, L. A., Johnson, S. C., Guerin, S. J., Babcock, D. R., & Wishart, H. A. (2003). Sex differences in semantic language processing: a functional MRI study. Brain and language, 84(2), 264-272.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınevi.

Coşkun, M. V. & Önkaş, N. A. (2004). İlk Öğretimden Orta Öğretime Geçişte Türkçenin Önemi. Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20-22.

Çelebi, H. M. (2008). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin olay ve düşünce yazılarına göre dinleme becerilerinin değerlendirilmesi (Muğla örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi.

Çiftçi, M. (2001). Dinleme Eğitimi ve Dinlemeyi Etkileyen Faktörler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 2, Sayı 2.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: Spss Ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: PegemA.

Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Dumanlı, M. (2014). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Öz Yeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ergenç, İ. (2012). Dil, Beyin ve Cinsiyet. Bilim ve Ütopya (212), Ankara.

Ergin, A. & Birol, C. (2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayınları.

Freud, S. (1977). Introductory Lectures On Psychoanalysis. WW Norton & Company.

Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

Gur, R. C., Alsop, D., Glahn, D., Petty, R., Swanson, C. L., Maldjian, J. A., ... & Gur, R. E. (2000). An fMRI study of sex differences in regional activation to a verbal and a spatial task. Brain and language, 74(2), 157-170.

Hall, G. S. (1916). Adolescence: Its Psychology And İts Relations To Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion And Education (Vol. 2). D. Appleton.

Hampleman, R. (1958). Comparison of Listening and Reading Comprehension Ability of 4th and 6th Grade Pupils. Elementary English. Vol. 31, 49-53.

Herlitz, A., & Rehnman, J. (2008). Sex differences in episodic memory. Current Directions in Psychological Science, 17(1), 52-56.

Horgan, D. M. D. (1975). Language Development: A Cross-methodological Study (Doctoral dissertation).

Huttenlocher, J., Haight, W., Bryk, A., Seltzer, M., & Lyons, T. (1991). Early vocabulary growth: Relation to language input and gender. Developmental psychology, 27(2), 236.

İnnalı, H. Ö. (2014). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okur Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Jalongo, M. R. (1995). Promoting Active Listening in the Clossroom. Childhood Education. Vol. 72, 13-18.

Jaeger, J. J., Lockwood, A. H., Van Valin Jr, R. D., Kemmerer, D. L., Murphy, B. W., & Wack, D. S. (1998). Sex differences in brain regions activated by grammatical and reading tasks. Neuroreport, 9(12), 2803-2807.

Johnson, K. O. (1951). The Effect of Classroom Training upon Listening Comprehension. The Journal of Communication. Vol. 1, 57-62.

Kaplan, H. (2004). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Lewin, K. (1951). Field theory in social science.

Mackay, I. (1997). Dinleme Becerisi. Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd. Şti.

Ozman, E., & Gürbüz, B. (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Işığında Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Örnek. Eğitimde Çağdaş Yönelimler III ‘Yapılandırmacılık ve Eğitimi Yansımaları Sempozyumu Bildiri Kitabı. 140-142.

Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.

Özbay, M. & Melanlioğlu, D. (2012). Türkçe Öğretim Programlarının Dinleme Becerisi Bakımından Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies. 7(1).

Pajares, F. (2002). Overview Of Social Cognitive Theory And Of Self-Efficacy.

Sever, S. (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayınları.

Sever, S., (2011). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme (5. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Shaywitz, B. A., Shaywltz, S. E., Pugh, K. R., Constable, R. T., Skudlarski, P., Fulbright, R. K., ... & Gore, J. C. (1995). Sex differences in the functional organization of the brain for language. Nature, 373(6515), 607.

Sidekli, S. (2005). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretici ve Öyküleyici Metinlere Göre Okuduğunu Anlama Becerilerinin Sınanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Snyder, C. R., & Lopez, S. (2002). Handbook of Positive Psychology, Oxford University Pres US.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk psikoloji yazıları, 3(6), 49-74.

Şahin, A. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(1), 178-188.

Taşgın, F. G. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Öz Yeterlikleri ile Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Umagan, S. K. A., & Akyol H. (2007). İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Dinleme Eğitimi. Ankara: Pegem A Yayınları.

Uzun, L. Ş. (1996). Anlamlandırma Sürecinde Kimi Eğilimler ve Cinsiyet Değişkeni. Dilbilim Araştırmaları Dergisi.

Ürün Karahan, B. (2015). Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İnce-lenmesi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Ek Sayı 1; 107-115.

Varlıoğlu, R. (2013). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe Ve Öğretmenliğe İlişkin Özyeterlilik Algıları. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yıldırım, H. (2007). İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yılmaz, V., & Çelik, H. E. (2009). Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-1. Ankara: PegemA.

Yüksel, H. (2008). Etkili İletişim. Ankara: Pegem Yayınları.

Zimmerman, B.J. (2000). Attainment of self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook Of Self-Regulation. 13-39.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3119

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.