Differences Encountered by Classroom Teachers Who Worked at Private and State Schools in the Implementation of the Teaching Programs

Serkan ÜNSAL, Abdullah ÇETİN

Abstract


This research concentrates on the differences in implementing teaching programs in private and state schools within the context of the experiences of private school classroom teachers who worked at state schools. This qualitative research has a phenomenological design. Content analysis was used during data analysis. Research results have revealed that classroom teachers working at private schools stick to the content of the program, support the use of resource books and attach much more significance to some of the lessons. Due to the support of the management in private schools, the readiness of the students and physical equipment of the school, a difference has been determined in terms of the methods and techniques used in the implementation process of the teaching program. There has been no difference across measurement and evaluation except for testing students with pilot tests.


Keywords


classroom teacher; private school; teaching program

Full Text:

PDF

References


Acar, H. (2007). Yeni ilköğretim programlarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayımlanma-mış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Açıkalın, A. (1989). Özel ve devlet liselerinde veli beklentilerinin örgütsel ve yönetsel boyutları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 85-91

Akın, F., Şimşek, O., Erdem ve F. (2007). Toplumsal aktörlere göre eğitim sorunlarına bakış, Ankara:Türk Eğitim Sen Yayınları

Alkan, C.,Deryakulu, D. ve Şimşek, N. (1995). Eğitim teknolojisine giriş: disiplin, süreç, ürün. Ankara: Önder Matba-acılık.

Anıl, D.,Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(11), 44- 66

Aydemir, H. (2011). İlköğretim 7. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programı etkinliklerinin uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ

Aykaç, N. (2007). İlköğretim programında yer alan etkinliklerin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (sinop ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2):19-35

Aykaç, N. ve Ulubey, Ö. (2012). Öğretmen adaylarının ilköğretim programının uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences. 45(1) 63-82.

Bal, A.P., (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 53-68.

Bay, E., Kahramanoğlu, R., Döş, B. ve Özpolat, E.T. (2017). Programa bağlılığı etkileyen faktörlerin analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 43. 110-137.

Berberoğlu, G.,Kalender, İ. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: öss ve pısa analizi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4 (7), 21-35.

Bümen, N. T., Çakar, E., Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 203-228.

Bütün, M.,Gültepe T., (2016). Ortaokul matematik dersi öğretim programının uygulamaya yansıtılması ile ilgili öğret-men görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 80-89.

Cansız Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik öğretim programının ölçme ve değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.) (2. bs.). Ankara: Siyasal Kitabevi. [Orijinal baskı 2013].

Çelikten, B. (2010). Özel okul velilerinin okul tercihlerini etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (Genişletilmiş 3. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çobanoğlu, A. (2011). Resmi ve özel ilköğretim okullarının okul imajının öğretmen ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul

Dağdeler, İ. ve Arseven A. (2015). İlkokul öğretim programlarının uygulanmasında okul yöneticilerinin görev ve so-rumluluklarına ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri, International Journal of Social Science, 33, 185-205

Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme. Ankara:Pegem akademi

Dikbaş İ (2008).Veli beklentileri ve karşılanma düzeyleri, özel vakıf okulları örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Dinler, A., ve Subaşı, B. (2003). Dünyada ve Türkiye’de özel okullar. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniver-sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 86-106.

Ensari, H. (2002). Eğitimde kalite arayışları ve özel okullar paneli. Özel Okullar ve Eğitimde Kalite. (Ed: İ. Erdoğan) İstanbul: Özel Okullar Derneği Yayını.

Ercan, O.(2011). Kimya dersi yeni öğretim programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri, TÜRK Fen Eğitimi Dergisi 8(4)), 193-209.

Erdoğan, İ. (2005). Yeni bir binyıla doğru türk eğitim sistemi. 4.Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık

Eyüpoğlu, R. (2002). Genel değerlendirme. Özel okullar ve eğitimde kalite (Ed: İ. Erdoğan) İstanbul: Özel Okullar Derneği Yayını.

Fettahoğlu, B. (2011). 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi-nitel bir çalışma (Gümüşhane İli Örneği).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzincan Üniversitesi, Erzincan

Geçer, A.,Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1-26.

Gelbal, S.,Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hakkında yeterlilik algıları ve karşı-laştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

Görgen İ (2012). Program geliştirmede temel kavramlar. Hasan Şeker (Ed.), Eğitimde Program Geliştirme İçinde (s.1-18). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gürbüz, E. (2005). Devlet ve özel ilköğretim okullarında hizmet kalitesinin karşılaştırılmasına ilişkin bir araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 97-119

Gwimbi, E. M.,Monk, M. (2003). Study of classroom practice and classroom contexts amongst senior high school biology teachers in harare, zimbabwe. Science Education, 87, 207-223.

Han, Ç. (2013). Öğretmenlerin işlevsel paradigmaları ve eğitim reformu. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1):59-79.

Kara, K., Karakoç, B., Yıldırım, İ. ve Bay E. (2017). Sekizinci sınıf matematik öğretiminde teori ve uygulama bağ-lamında program uyumluluğunun incelenmesi, Harran Education Journal, 2(1), 26-40.

Karaman, P.,Karaman, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri. Journal of Education Faculty, 18(1), 243-269.

Kızıltepe Z. (2015). İçerik analizi, Seggie, N.F ve Bayyurt (Ed.) Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları; Ankara: Anı yayıncılık.

Küçükahmet, Leyla. (1997). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi

Lincoln, Y.S. &Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. California: SAGE

MEB (2016a). Milli Eğitim Bakanlığı, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/ Mevzuat Metin/1.5.5580. pdf, erişim tarihi: 18.12.2017.

Memduhoğlu, H. B. (2008). Türk eğitim sisteminin genel yapısı (Amaçlar, Temel İlkeler ve Okul Sistemi). Türk Eğtim Sistemi ve Okul Yönetimi (Ed: H.B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz), Ankara: Pegem A.

Mermertaş, M. F. (2014). Özel eğitim kurumlarının tercih nedenleri ile öğrencilerin memnuniyeti arasındaki ilişki: Şırnak örneği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Miles, B. M. ve Huberman A. M., (1994). Qualitative data analysis: an expanded source book. 2nd ed. California, USA: Sage Publications, p:27.

Nartgün, Ş., & Kaya, A. (2016). Özel okul velilerinin beklentileri doğrultusunda okul imajı oluşturma. Journal of Research in Education and Teaching, 5(2), 154–167.

Okur, M., Azar, A. (2011). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme tekniklerine ilişkin öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 387- 400

Özdemir A. ve Tüysüz F.(2017) Özel okul yatırımları için türkiye’deki 81 ilin çok kriterli karar verme yöntemleri ile stratejik analizi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 45, 93-114

Öztürk, E.,Demircioğlu, H. (2002). Lise biyoloji öğretim programı uygulanmasında öğretmen rolü. V. Ulusal Fen Bi-limleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16-18 Eylül), Ankara, Bildiriler, I, 122-128

Öztürk, İ. H. (2012). Öğretimin planlanmasında öğretmenin rolü ve özerkliği: ortaöğretim tarih öğretmenlerinin yıllık plan hazırlama ve uygulama örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 271-299

Öztürk Akar, E. (2005). Lise biyoloji dersi öğretim programının uygulanmasında okul düzeyinde görülen farklılıklar. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 51-67.

Parlar, H. (2006). Velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörler ve özel okulların durumu: Kahramanmaraş örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.

Pehlivan, K. B. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve okul tutumları arasın-daki ilişki. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 211-218.

Sağlam, Arslan, A. , Devecioğlu, Kaymakçı, Y.,Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinde karşıla-şılan problemler: fen ve teknoloji öğretmeleri örneği. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-12.

Tan, Ş., Kayabaşı, Y., Erdoğan, A. (2003). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Anı yayıncılık.

Tavşancıl, E. & Aslan E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul.

Tekbıyık, A., Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulama-ya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2):23-37.

Titiz, O. (2005). Yeni öğretim sistemi. İstanbul: Zambak yayınları

Uygun, S. (2003). Türkiye’de dünden bugüne özel okullara bir bakış (Gelişim ve Etkileri). Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 36. 1-2.

Uysal, B.S., (2017). Velilerin özel okul tercih nedenlerinin incelenmesi (İstanbul Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul

Yangın, S.,Dindar, H. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji programındaki değişimin öğretmenlere yansımaları. Hacet-tepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).

Yaman, H. (2009). İlköğretim türkçe dersi programının kalabalık sınıflarda uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (1), 329-359.

Yaşaroğlu, C. Manav F .(2015.) Öğretim programına bağlılık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2, (4), 247-258

Yayla, G. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin tecrübeleriyle alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öz yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Conference on New Trends in Education and TheirImplications, Siyasal Kitabevi, 879-883.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, V. (2000). İlköğretim okulu 5. sınıf öğretmenlerinin öğretim yöntemleri konusundaki görüşleri. Yayınlanma-mış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3131

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.