The Relationship Between Preservice Teachers’ Beliefs Of Educational Philisophy and Their Democratic Attitudes

Işıl SÖNMEZ EKTEM

Abstract


The purpose of this study is to determine preservice teachers’ beliefs concerning philosophy of education and reveal the relationship between their educational beliefs and democratic attitudes. This study, which was designed according to the quantitative research method, is of a descriptive nature. The sample group of the study consists of a total of 263 students attending Necmettin Erbakan University Education Faculty. “Educational Beliefs Scale” developed by Yılmaz, Altınkurt, Çokluk (2011) and “Democratic Attitude Scale” developed by Gözütok (1995) were used to collect the research data. Descriptive statistics, Mann Whitney U and Spearman’s Rank Correlation Coefficient were used to analyze the data. According to the research findings, the preservice teachers adopted the existentialist and progressivist  education philosophies most and it was found that their education philosophies exhibited variation on the basis of gender and the teaching program. Significant relationships were found between preservice teachers’ education philosophies and their democratic attitudes.


Keywords


beliefs of educational philosophy; demo-cratic attitudes; preservice teachers

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbaşlı, S., Yanpar-Yelken, T. & Sünbül, A.M. (2010). Öğretmen Adayı Demokratik Eğilim Ölçeği Geliştirme Çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 94-108

Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Eğitim İnançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 1-19

Arslanoğlu, İ. (2012). Eğitim Felsefesi. Ankara: Nobel Yayınları

Aslan, Ö.M. (2014). Eğitim Felsefesi Dersinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Felsefi Tercihlerine ve Eleştirel Pedagojiye Yönelik Olan Görüşlerine Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (48), 1-14

Aslan, S. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1453-1468

Aybek, B.&Aslan, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (2), 373-385.

Baş, G. (2015). Öğretmenlerin Eğitim Felsefesi İnançları ile Öğretme-Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişki. Eğitim ve Bilim, 40 (182), 111-126

Başaran, İ.E. (1977). Eğitime Giriş. Ankara: Bilim Matbaası

Bayrakdar, N. (2016). Sınıf Disiplini Problemine Varoluşçu Felsefe Perspektifinden Genel Bir Bakış. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1397-1404

Beytekin, O. F. & Kadı,A. (2015). Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ve Değerleri Üzerine Bir Çalışma. JASSS, 31 , 327-341

Biçer, B. , Er, H. & Özel, A. (2013). Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri Arasındaki İlişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242

Bilgin, S. (2007). Branş Öğretmenlerinin Felsefi Yaklaşımlarına Dönük Bir İnceleme. Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Cevizci A.(1999). Felsefe Sözlügü. İstanbul: Paradigma Yayınları

Cevizci, A. (2011). Eğitim Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları

Çalışkan İ. (2013). Fen Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Yaklaşımları İle Planlama Süreçleri Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 68-83

Çetin, B., İlhan, M. & Arslan, S. (2012). Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(5), 149-170.

Çiftçi, S., Sünbül, A. M. & Köksal, O. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Düzenlenmiş Mevcut Programa İlişkin Yaklaşımlarının ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 281-295.

Dal, S. (2016). Eğitimin Felsefi Temelleri. İçinde, Susar-Kırmızı, F. & Duban, N. (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık

Demirel, Ö. (2003), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem Akademi

Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik inançlar. Kuzgun, Y. & Deryakulu, D. (Eds.), Eğitimde Bireysel Farklılıklar (ss. 259-287). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Doğanay, A. (2011). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Felsefi Bakış Açılarına Etkisi. Eğitim ve Bilim, 36 (161)

Doğanay, A. & Sarı, M. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algıların Değerlen-dirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-337.

Duman, B. (2008). Öğrencilerin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleriyle Kullanıldıkları Öğrenme Strateji ve Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 203–224.

Ekiz, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımları Hakkında Görüşlerinin Farklı Programlar Açısından İnce-lenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12

Ergün, M. (2009). Eğitim Felsefesi (2. Baskı).Ankara: Pegem A Yayınları

Ersözlü, Z.N. (2009). Eğitimin Felsefi Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş içinde. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık

Ertürk, S. (1988). Türkiye’de Eğitim Felsefesi Sorunu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 11-16

Fidan, N. ve Erden, M. (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım Eğitim Yayınları

Gömleksiz, M. (1994). Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Uygulanan Kubaşık Öğrenme Yönteminin Demokratik Tutumlara ve Benlik Saygısına Etkisi. I. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı. 476-493. Adana.

Görmez, S. (2015). Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Eğitim Felsefelerinin Belirlenmesi ve Eğitim Ortamı Açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Gözütok, D. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları

Gutek, L. Gerald (2001). Eğitimde Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. Çev: N. Kale, Ankara: Ütopya Yayınevi

Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi

Karadağ, E., Baloğlu, N. & Kaya, S. (2009). Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Kaygı-Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181-200.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara

Karatekin, K. Merey, Z. & Kuş, Z. (2013). Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2)

Kaya, S. (2007). İlk ve Orta Öğretim Okulu Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarına Karşı Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Kaygısız, İ. (1997). Eğitim felsefesi ve Türk Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri. Erişim tari-hi:10.02.2018http://felsefe.kku.edu.tr/belgeler/ders/egitim_felsefesi/egitim_felsefesi_akimlari.pdf.

Kıncal, R. Y. (2006). Eğitim Bilimine Giriş (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kodan Çetinkaya, S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumla-rının İncelenmesi. Nesne, 1 (2), 21-43.

Kumral, O (2015a). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefeleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 59-68

Kumral, O. (2015b). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefeleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 73-80.

Meral, Y.D. (2014). Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Görüşleri ve Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleme Becerilerine Etkisi. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ya-yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Özüdoğru, S.M. (2010). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimine İlişkin Felsefi Görüşlerinin Dağılımı. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Sönmez, V. (2005). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık

Şişman, M. & Turan, S. (2004). Dünyada Eğitim ve Yöneticilerinin Yetiştirilmesie İlişkin Başlıca Yönelimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Sonuçlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-26

Tahiroğlu, M. (2014). Hoşgörülü ve Demokratik Bir Sınıf Toplumu Uygulaması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Der-gisi, 5 (17), 87-110

Terzi, A. R. (2010). Eğitim Bilimine Giriş (2.baskı). Ankara: Detay Yayıncılık

Toprakçı, E. (2005). Eğitim Üzerine. Ankara: Ütopya Yayınevi

Topses, G. (2012). Davranışçı ve Varoluşçu-Hümanistik Psikolojik Danışma Kuramlarının Ayırtedici ve Örtüşen Nitelikleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports&Science Education, 1(3), 67-75.

Tozlu, N. & Yayla, A. (2006). Eğitimin Felsefi Temelleri. İçinde, Erçetin, Ş. & Tozlu, N. (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Hegem Yayınları

Tunca, N., Alkın-Şahin, S., & Oğuz, A. (2015). Öğretmenlerin eğitim inançları ile meslekî değerleri arasındaki ilişki. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1), 11-47.

Tuncel, G. (2004). Öğretmenlerin Kendi Eğitim Felsefelerini İnşa Etmeleri Üzerine. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 10

Turgut, İ. (1991). Eğitim Üzerine Felsefi Bir Deneme. İzmir: Bilgehan matbaası.

Türkoğlu, Adil. (1997). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Memleket

Uğurlu, C.T. & Çalmaşur, H. (2017). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarına İlişkin Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 230-273

Üredi, L. (2009). Eğitimin Felsefi Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş (Editör: L. Kıroğlu ve C. Elma) Ankara: Pegem Akademi.

Yanpar–Yelken., Üredi, L., Tanrıseven, I. & Kılıç, F. (2010). İlköğretim Müfettişlerinin Yapılandırmacı Program ile Öğret-menlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 31-46

Yazıcı T. (2017). Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Felsefesi İnançları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2)

Yılmaz, G. (2015). İsmet İnönü’nün Eğitim Felsefesi (Konuşmaları ve Yazdıkları Işığında Nitel Bir Analiz). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Yılmaz, K., & Tosun, M.F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 205-218.

Yılmaz, K., Altınkurt Y., Çokluk Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350

Yokuş, T. (2016). Müzik Öğretmeni Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İnce-lenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1)
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3142

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.