Investıgatıon Of Nursing Students’ Views Of Hidden Currıculum İn Their Own Faculties

Fatma Orgün, Nilay Özkütük, Berna Akçakoca

Abstract


A descriptive study was conducted with 304 students in order to examine the opinions of the students in a nursing faculty, and raise awareness about the hidden curriculum in their faculty. The research data was collected using socio-demographic data form and " Hidden Curriculum Scale". Data analysis was done with various methods such as; percent distribution, t-test, variance and correlation analyzes and were computed using SPSS 20.0 program. According to research results, Cronbach's α coefficient was found .90 for the total of the scale. It was determined that the hidden curriculum perception was moderate in the faculty, and the perception of an hidden curriculum being implemented increased correspondingly as the students’ level of recognition of the institution being educated, and student perception and maturity increased.


Keywords


nursing education1, hidden curriculum2, nursing student3

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbulut E. (2011). İlköğretim Okullarında Örtük Program Faaliyetlerinin Saptanması. Yayımlanmamış Yüksek Tezi İnönü Üniversitesi, Malatya.

Akbulut, N., Aslan, S. (2016).Örtük Program Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 169-176.

Aksu B. M., Çivitçi A., Duy B. (2008).Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 17–42.

Allan H. T., Smith P., O’Driscoll M. (2011). Experiences Of Super Numerary Statusand The Hidden Curriculum İn Nursing: A Newtwist İn Thetheory–Practicegap? Journal Of Clinical Nursing, 20, 847–855.

Ay, F. (2007). Hemşirelik Eğitiminde Yeterliliğin Sağlanması İçin Yeni Bir Yaklaşım: Rehber Hemşire (Koçluk) Sistemi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(5).

Aydın M., Özen Bekar E., Yılmaz Gören Ş., Sungur M. A. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 223-242.

Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi. 3. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Başar M., Akan D., Çankaya İ. E. (2014). Örtük Program Çerçevesinde Okul Yöneticilerinin Yönetsel Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 239-263.

Bolat, Y. (2014). Öğrenci Gözüyle Sınıfın Örtük Programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18).

Brammer, J. D. (2006). RN as Gatekeeper: Student Understanding Of The RN Buddy Role İn Clinical Practice Experience. Nurse Education Today, 26, 697–704.

Demirel, Ö. (2015). Eğitimde Program Geliştirme kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ercan İ., Yüksel S., Özkaya G., Ocakoğlu G., Yükse A., Uncu, Y. (2009). Tıp Fakültesi Örtük Program Ölçeninin Geliştirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 40(3), 81-87.

Flinders, D. J. ve Thornton. S. J. (2004). The Curriculum Studies Reader. New York: Routledge.

Günüşen Partlak N., Üstün B. (2012). Araştırma Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Verilen Geribildirime Yönelik Görüşleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(3), 197-204.

Hemşirelik Eğitimi Derneği. (2014). Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) (2016, Kasım 03).

Jafree S. R., Zakar R., Fischer F., Zakar M. Z. (2015). Ethical Violations İn The Clinical Setting: The Hidden Curriculum Learning Experience Of Pakistani Nurses. Medical Ethics, 16(16).

Jaye C., Egan T., Parker, S. (2005). Learning to be a doctor: MedicalEducators Talk About The Hidden Curriculum İn MedicalEducation. Focus On Health Professional Education: A Multi-Disciplinaryjournal, 7, 1-11.

Johnson J. G., Hellıwell J., Nıcholson J., Reay D., Schwarz H., Wrıght, G. (1989). "The İnfant Years" Educationand Equality. (Ed. M. Cole) London: Routledge.

Kahraman A. B, Ozansoy Tunçdemir N., Özcan A. (2015). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Hemşirelik Bölümünde Öğrenim Gören Erkek Öğrencilerin Mesleğe Yönelik Algıları. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 18(2), 108-144.

Karagözoğlu Ş., Özden D., Tok Yıldız F. (2013). Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(2), 90-95.

Milli Eğitim Bakanlığı (1973). (2017, Ocak 10).

Murakami M., Kawabata H., Maezawa M. (2009). The Perception Of The Hidden Curriculum On Medical Education: An Exploratory Study. Asia Pacific Family Medicine, 8(9).

Murat M., Özgan H., Aslantaş H. (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Empatik Tutumlarına İlişkin Algıları İle Ders Başarıları Arasındaki İlişki. (2016, Ekim 31).

Ornstein, C. A. ve Hunkins, P. F. (2009). Curriculum Foundation, Principles, and Issues. USA: Pearson.

Parlak A., Küçükoğlu A. (2008). Hemşirelik Öğretiminde Sınıf İkliminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 59-71.

Sarı, M. (2007). Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: Düşük ve Yüksek ‘‘Okul Yaşam Kalitesi’’ ne Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Senemoğlu, N. (2013). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Yargı Yayınları.

Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya (23. Baskı). Ankara: Yargı Yayın evi.

Simpson, E., Courtney, M. (2002). Critical thinking in nursing education, literature review. International Journal of Nursing Practice, 8, 89-98.

Skelton, A. (1997). Studying Hidden Curricula: Developing A Perspective İn TheLight Of Post Modern İn Sights, Curriculumstudies, 5 (2), 177–193.

Sönmez V. (2014). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sönmez, V. (2012). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Takala M., Hawk D.,Yannis R. (2001). "On theOpening of Society: Towards a More Open andFlexibleEducationalSystem", SystemsResearchandBehavioralScience, Special issue on DesigningEducationalSystemsfortheTwenty-First Century, 18 (4), 291-306.

Tezcan, M. (2007). Gizli Müfredat Eğitim Sosyolojisi Açısından Bir Kavram Çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1).

Tresolini, C. (1994). Health professions education and relationship centered care: Report of thepew-fetzertask force on advancing psychosocial education. San Francisco: Pew Health Professions Commission.

Wilkinson, T. J. (2016). Stereotypes And The Hidden Curriculum Of Students. Medıcal Educatıon, 50, 798–806.

Yalçınkaya, M. (2002). Öğrencilerin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesi Araştırması: Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Örneği. (2016, Ekim 30).

Yıldırım İ. (2014). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı yayıncılık.

Yüksel, S. (2002a). Yükseköğretimde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ve Örtük Program. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1).

Yüksel, S.(2002b). Örtük Program. Eğitim ve Bilim, 27(126), 31-37.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3149

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.