Development of a Scale of Attitudes toward Geometry in Middle School Level

Selda ÖZDİŞÇİ, Yasemin KATRANCI

Abstract


The aim of this study was to develop a scale to determine middle school students’ attitudes towards geometry. The study was designed as a screening model. The study group was designed according to convenience sampling. Therefore, the study was conducted in a middle school which is located in İzmir. 640 middle school students who were studying at this school participated in this study. In order to determine a factor structure of the scale, exploratory factor analysis was used and to verify this structure confirmatory factor analysis was used. Item analyses were performed. Cronbach Alpha was also calculated to determine internal consistency reliability. It was found that the scale has three sub-factors according to exploratory factor analysis. These sub-factors are positive attitudes, negative attitudes, and technology. It was seen that the scale showed perfect agreement according to confirmatory factor analysis. As a result of the item analyses, it was revealed that the items in the scale were sufficiently distinguishable, had high validity, and measured the same structure with the scale. The reliability analyses showed that the scale and the scale’s sub-factors were reliable. As a result, it was found that the scale which could be used in order to determine middle school students’ attitudes towards geometry was a valid and reliable instrument. 


Keywords


geometry, middle school, attitude, scale development

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Abdullah, A. H., & Zakaria, E. (2011). An exploratory factor analysis of an attitude towards geometry survey in a Malaysian context. International Journal of Academic Research, 3(6), 190-193.

Aiken L R (1979). Attitudes toward mathematics and science in Iranian middle schools. School Science and Mathematics, 79, 229-234.

Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi. Ankara: Asıl Yayın Dağıtım.

Avcı, E., Coşkuntuncel, O., & İnandı, Y. (2011). Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 50-58.

Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (Genişletilmiş 4. Baskı). Trabzon: Harf Eğitim Yayıncılık.

Bal, A. P. (2014). Predictor variables for primary school students related to Van Hiele geometric thinking. Journal of Theory and Practice in Education, 10(1), 259-278.

Bayram, C. (2004). The effect of instruction with concrete models on eighth-grade students’ geometry achievement and attitudes toward geometry. Unpublished master thesis, Middle East Technical University, Ankara.

Bindak, R. (2004). Geometri tutum ölçeği güvenirlik geçerlik çalışması ve bir uygulama. Doktora tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. NY: Guilford Publications, Inc.

Bulut, S., Ekici, C., İşeri, A. İ., & Helvacı, E. (2002). Geometriye yönelik bir tutum ölçeği. Eğitim ve Bilim, 125, 3-7.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş., & Atar, H.Y. (2014a). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu-4. sınıflar. Ankara: İşkur Matbaacılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş., & Atar, H.Y. (2014b). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu-8. sınıflar. Ankara: İşkur Matbaacılık.

Cansız-Aktaş, M, & Aktaş, D. Y. (2013). Geometriye yönelik güncel bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 225-247.

Comrey, A., & Lee, H. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Duatepe-Paksu, A., & Ubuz, B. (2007). The development of a geometry attitude scale. Academic Exchange Quarterly, 11(2), 205.

Fennema, E., & Sherman, J. A. (1976). Fennema-Sherman mathematics attitudes scale: Instruments designed to measure attitudes toward the learning of mathematics by females and males. Journal for Research in Mathematics Education, 7(5), 324-326.

Gürefe, N., & Kan, A. (2013). The study of validity and reliability of the attitude scale on the subject of geometric objects for the prospective teachers. Elementary Education Online, 2(12), 356-366.

Güven, Y. (2006). Farklı geometrik çizim yöntemleri kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Kaba, Y., Boğazlıyan, D., & Daymaz, B. (2016). Ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutumları ve öz-yeterlikleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 52(Winter-I), 335-350. doi: 10.9761/JASSS3727

Kalaycı, Ş. (2005). Faktör analizi. İçinde Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (ss. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. NY: Guilford Publications, Inc.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Mogari, D. (2004). Attitudinal scale measures in Euclidean geometry: What do they measure? South African Journal of Education, 24(1), 1-4.

Napitupulu, B. (2001). An exploration of students’ understanding and Van Hieles of thinking on geometric constructions. Unpublished master dissertation, Simon Fraser University, Canada.

Ravid, R. (1994). Practical statistics for educators. New York: University Press in America.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayınları.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn & Bacon.

Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington: American Psychological Association.

Utley, J. (2007). Construction and validity of geometry attitude scales. School Science and Mathematics, 107(3), 89-93.

Ünlü, M., & Ertekin, E. (2018). Ortaokul öğrencileri için geometriye yönelik inanç ölçeği geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 39-48. doi:10.24106/kefdergi.346334

Van de Walle, J. A. (2001). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. Boston: Allyn and Bacon.

Yenilmez, K., & Uygan, C. (2010). Yaratıcı drama yönteminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öz-yeterlik inançlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 3(18), 931-942.

Sunzuma, G., Masocha, M., & Zezekwa, N. (2013). Secondary school students’ attitudes towards their learning of geometry: A survey of bindura urban secondary schools. Greener Journal of Educational Research, 3(8), 402-410.

Struchens, M. E., Harris, K. A., & Martin, W. G. (2001). Assessing geometric and measurement understanding using manipulatives. Mathematics Teaching in Middle School, 6(7), 402-405.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.

Taşdemir, C. (2008). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre belirlenmesi: Bitlis ili örneği. KKEFD, 17, 185-201.

TDK (2018). Geometri. Retrieved from http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b1451e77ca4e9.37566042 on 03.06.2018

Tutak, T. (2008). Somut nesneler ve dinamik geometri yazılımı kullanımın öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine, tutumla-rına ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Ens-titüsü, Trabzon.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3152

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.