Investigation of Academician Nurses Organizational Citizenship Behaviours in Turkey

Fatma ORGUN, Nilay ÖZKÜTÜK, Hale SEZER

Abstract


Organizational citizenship behavior improves the sharing of information within the organization by increasing the tendency of employees to cooperate. This behavior increases the success of organizations. Academician nurses who are working at nursing education institutions in Turkey is a descriptive study in order to examine level of organizational citizenship. The research was included in the School of Nursing in Turkey (n = 6), School of Health (n = 54), the Faculty of Health Sciences (n = 25), the School of Health Sciences (n = 3) and the Nursing Faculty (n = 5) served a total of 95 institutions and academic nurses (n = 676) who accepted to participate in the research. Data collection forms were Individual Identification Form and Organizational Citizenship Level Scale which was made reliability and validity by Altuntaş and Baykal (2010). According to findings, academician nurses' level of organizational citizenship (X=3.45±1,54) were found. Academician nurses' education status, total working years, academic staff and cadre statuses were found to affect organizational behavior. In this context, it is proposed that organizational leaders should make arrangements to increase the level of organizational behavior within the organization

Keywords


organizational citizenship level, nurse, academician

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Acquaah, M. (2004). Human Factor Theory, Organizational Citizenship Behaviors and Human Resources Management Practic-es: An Integration of Theoretical Constructs and Suggestions for Measuring the Human Factor. Review of Human Factor Stud-ies Special Edition, 10(1), 118-151.

Aktan C. C. (2009). Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler Ve Yeni Paradigmalar. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi,1(2), 39-97

Alim, A.M.M., & El-Sayed, R. (2017). Organizational Attributes And Its Relation To Organizational Citizenship Behavior Among Academic Nursing Staff. Egyptian Nursing Journal, 14, 25–30.

Aktay, A. (2008). Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri Ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki Ilişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Altuntaş, S., & Baykal, Ü. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeğinin Hemşirelikte Geçerlik Güvenirliği. Anadolu Hemşire-lik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(3), 7-16.

Arı, M., Gülova, A.A., & Köse, S. (2017). Örgütsel Adalet Algısı İle Örgütsel Bağlılık Davranışının İlişkisi: Bir Sağlık Ku-ruluşunda Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(1): 43-51.

Avcı, A. (2015). Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Gelişimi ve Eğitim Örgütleri Açısından Etkileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2 (24), 11-26.

Baykal, Ü., Altuntaş, S., Öztürk, H., Sökmen, S., İntepeler, S.Ş., & Kantek, F. (2011). Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarını ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 8 (3), 52-58.

Bolat, O. İ., Bolat, T., Aytem, O., & Seymen, Z. (2009). Güçlendirici Lider Davranışları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 215-239.

Çalık, T., Özbay, Y., Erkan, S., Kurt, T., & Kandemir, M. (2009).İlköğretim Okullarında Okul İklimi, Zorbalık ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(60), 555-576.

Dirican, A., & Erdil, O. (2016). An Exploration of Academic Staff’s Organizational Citizenship Behavior and Counterproductive Work Behavior in Relation to Demographic Characteristics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 351- 360.

Doğrul, M. A. (2013). Örgütsel Bağlilik Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Afyon Meslek Yüksek Okulu’nda Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayın-lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon.

Feather, N.T., & Rauter, A.K. (2004). Organizational Citizenship Behaviours In Relation To Job Status, Job Insecurity, Organi-zational Commitment And Identification, Job Satisfaction And Work Values. Journal of Occupational and Organizational Psy-chology, 77, 81–94.

İşsever, H., Söyük, S., & Şengün, H. (2016). Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. No-belMed, 12(3), 29-38.

Karakuş, M. (2008). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin Duygusal Zeka Yeterli-Liklerinin, Öğretmenlerin Duy-gusal Adanmışlık, Örgütsel Vatandaşlık Ve Iş Doyumu Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

McDonald, P. R. (1993). Individual-Organizational Value Congruence: Operationalization and Consequents. Unpublished Doc-toral Dissertation. London, Ontario: The University of Western Ontario.

Ornstein, S., Cron, W. L., & Slocum, J. W. J. (1989). Life Stage Versus Career Stage: A Comparative Test Of The Theories Of Levinson And Super. Journal of Organizational Behavior, 10, 117-133.

Öz, M., & Özyürek, P. (2018). Cerrahi Hemşirelerinin Profesyonel Değer Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasında-ki İlişkinin Belirlenmesi. Journal of Health and Nursing Management; 5(2), 113-122.

Özer, S. (2009). Eğitim Örgütlerinde Lider Davranış Biçimleri Ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki Ilişki (Nevşehir İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özkütük, N., Orgun, F., Sezer, H., & Çakan Güneysu, A. (2012). Hastanede Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28 (3), 1-12.

Öztürk, E. Y., & Özata, M. (2013). Hemşirelerde Örgütsel Vatandaşlik Davranışı ile Tıbbi Hataya Eğilim Arasindaki Ilişkinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 365-381.

Pirecioğlu, F. M. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelere Yönelik bir Araştırma. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yöne-timi Bilim dalı, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Sezgin, F. (2005). Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Bir Çözümleme ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 317-339

Titrek, O., Bayrakçı, M., & Zafer, D. (2009). Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 17, 1-12.

Thomas, S. P. (2002). Age Differences in Anger Frequency, Intensity, and Expression. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 8(2), 44-50.

Pohlman, R. A., & Gardiner, G. S. (2000). Value Driven Management. How to Create and Maximize Value Over Time for Or-ganizational Success. New York: AMACOM Press.

Schnake, M. E., & Dumler, M. P. (2003). Levels of Measurement and Analysis Issues in Organizational Citizenship Behaviour Research. Journal of Occupational and Organizational Psychology, (76), 283-301.

Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its’ nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653–663.

Somech, A. , & Drach-Zahavy, A. (2004). Exploring Organizational Citizenship Behaviour from an Organizational Perspective: The Relationship Between Organizational Learning and Organizational Citizenship Behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, (77), 281-298.

Wagner, S. L., & Rush, M. C. (2000). Altruistic Organizational Citizenship Behavior: Context, Disposition, and Age. The Jour-nal of Social Psychology, 140(3), 379-391.

Yıldırım, E. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin İstihdam Biçimlerine Göre Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Algıları. Sakarya Üniversi-tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı

Yıldırım, S., & Çam O. (2011). Akademisyen Hemşirelerin Çalışma Yaşamına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(1), 1-8.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3154

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.