Information Technologies and Software Courses Through the Perspectives of Students and Teachers

Ayşegül SARIKOZ, Gülgün BANGİR ALPAN

Abstract


This study aims to determine the opinions of students and teachers on Information Technologies and Software courses (ITS). Secondary school students (691) in the central districts of Ankara and Information Technologies teachers (28) employed in the districts participated in this survey study. The data have been collected through a questionnaire developed by researchers and open-ended questions. In the analysis of quantitative data frequency and percentage, as for qualitative data content analysis have been employed. The results suggest that in the ITS lesson, students regard themselves as less competent in the standard of “problem solving, programming and original product development”. The subject students like most is “multi-media applications” and the subject they like least is “hardware”. Students do not like the lessons based on instructions but implementation. As the means of assessment, written exams and performance evaluations are used most.


Keywords


: information technologies and software course, curriculum, opinions of students, opinions of teachers

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. S. (2012). İlköğretim bilişim teknolojileri dersinin işlenişi: Öğretmen görüş ve uygulamaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 405-424. Erişim adresi: http://www.kuyeb.com/pdf/tr/6e0ad076078f15467 69dab52c248f87e22a.pdf

Alkan, A. (2009). Bilişim teknolojileri dersinde istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen görüşleri (İlköğretim II. ka-deme Samsun ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Aslan, N. (2014). Ortaokul bilişim teknolojileri ve yazılım dersi programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Aydın, Ş. (2009). İlköğretim okullarında bilişim teknolojileri dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlen-dirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Banoğlu, C. (2009). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerine yönelik yeterlik düzeyleri (Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Baran, B., Akpınar, E., Karakoyun, A., Koca, Z. (2016). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programına ait öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 3. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı’nda sunulan bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir.

Bozkurt, Ş. B. ve Çakır, H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme beceri düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 69-82. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler /665243276_05.pdf sayfasından erişilmiştir.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F., (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem yayıncılık.

Çelebi Uzgur, B. (2014). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ege bölgesi örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

EBA (2018, 10 Mart). Erişim adresi: http://www.eba.gov.tr/hakkimizda

Elçi, A. C. (2015). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programına yönelik öğrenci görüşlerinin dijital vatandaşlık bağla-mında incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Eyidoğan, B. (2009). Bilişim teknolojileri dersinin ilköğretimde seçmeli ders olmasına ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Karal, H., Reisoğlu, İ., & Günaydın, E. (2010). İlköğretim bilişim teknolojileri dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(38), 46-64. Erişim adresi: http://asosindex.com/journal-article-fulltext?id=12943∂=1

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara. Nobel yayıncılık.

Kır, H. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bilişim teknolojileri eğitiminin sorunlarına yaklaşımları: İstanbul örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö., Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45).

Kuvan, Ö. (2009). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve tükenmişlik düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. Sage Publica-tions.

Sayın, Z. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: Eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar. Eura-sian Journal of Educational Research, 29, 99-111. Erişim adresi: http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/3298/course/section /1180/Seferoglu.pdf

Seferoğlu, S. S. (2009, Şubat). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

Seferoğlu, S. S., & Akbıyık, C. (2009). Bilgisayar öğretmenlerinin bakış açısıyla yönetici ve öğretmen beklentileri. Uludağ Üni-versitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(2), 497-514. Erişim adresi: http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/egitim/htmpdf/2009-22(2)/M11.pdf

Solmaz, S. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde öğrendikleri bilgileri diğer derslerde kullana-bilme becerileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Şahna, S. (2012). İlköğretim bilişim teknolojileri dersinde karşılaşılan sorunlar (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üni-versitesi, İzmir.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). 192 sayılı İlköğretim okulları haftalık ders çizelgesi. Tebliğler Dergisi, 2575(68), 539-541. Erişim adresi: http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/69-2005

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006). İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1–8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı. Erişim adresi: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2010). 75 sayılı İlköğretim okulları haftalık ders çizelgesi. Tebliğler Dergisi, 2635(73), 1539-1545. Erişim adresi: http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/74-2010

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2012). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Erişim adresi: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017a). 78 sayılı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (5 ve 6. Sınıflar) Öğretim Programı. Tebliğler Dergisi, 2718, 1616. Erişim adresi: http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/finish/85-2017/5272-temmuz-ek-2718-2017

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017b). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 5 ve 6. Sınıflar). Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=374

Tazıcı, K. (2015). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yönelik öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Timur, B., Yılmaz, Ş. ve İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemini kullanmalarına yöne-lik görüşleri. Asya Öğretim Dergisi, 5(1), 44-54. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/aji/issue/31255/340400

Tomei, L. A. (2005). Taxonomy for the technology domain. USA. Information Science Publishing.

Topu, F. B. (2010). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarındaki rolleri, beklentiler ve karşılaşılan problemler: Erzurum ili örneği. (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Türker, A. & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254. Erişim adresi: http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/27a.abdullah_turker_.pdf

Tüysüz, C. & Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Dergisi, 9(3), 278-296. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/228043

Yaprak, M. (2009). İlköğretim okullarında çalışan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin dersin öğretiminde karşılaştıkları sorunlar: Şanlıurfa ili örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Yecan, E., Özçınar, H. ve Tanyeri, T. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görsel programlama öğretimi deneyimleri. İlköğretim Online, 16(1), 377-393. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.80833

Yeşiltepe, G. M. (2012). İlköğretim bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mesleğe yönelik sorunları, bu sorunların nedenleri ve çözüm önerileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Yılmaz Tanataş, D. (2010). İlköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi öğretim programının uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri (Malatya ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3159

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.