The Effect of Common Knowledge Construction Model on Seventh Graders Students’ Conceptual Understanding Related Electrical Energy Unit

Belkız CAYMAZ, Abdullah AYDIN

Abstract


The purpose of this study is to investigate the effect of science teaching based upon the Common Knowledge Con-struction Model (CKCM) on the conceptual understanding of 7th graders. The study was conducted with totally 42 7th graders, 22 of whom were included in the experiment group and 20 of whom were in the control group in 2016-2017 academic year. The electrical energy unit in the curriculum of 7th graders was selected in the study and it was conducted based on semi-experimental method. The Electrical Energy Unit Conceptual Understanding Test (EEUCUT) was used as the data collection tool. The data gathered in the study were analyzed via SPSS package program. A meaningful difference was revealed in favor of the post-test results between the pre-test and post-test results of the EEUCUT from the students in the experiment group where the les-sons were taught according to CKCM. It is recommended that research should be conducted to use the model in dif-ferent subjects of the science course in order to clarify the effect of CKCM on conceptual understanding of students. 


Keywords


Common knowledge structuring model, conceptual understanding, electrical energy, science teaching

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aydın, M. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin kullanımının kavram yanılgıları-nın giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. Yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üni-versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.

Bakırcı, H. (2014). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretim materyali tasarlama, uygulama ve modelin etkililiğini değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trab-zon.

Bakırcı, H., & Çepni, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretimi için yeni bir model: ortak bilgi yapılandırma modeli. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Biernacka, B. (2006). Developing scientific literacy of grade five students: a teacher-researcher collaborative effort. Unpublished Doctoral Dissertation, Manitoba University.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı. (15. Baskı), Ankara: Pegem Yayıncılık.

Chambers, S. K., & Andre, T. (1997). Gender, prior knowledge, interest and experience in electricity and conceptual change text manipulations in learning about direct current. Journal of Researching Science Teaching, 34(2), 107–123.

Çepni, S., Özmen, H., & Bakırcı, H. (2012). Ortak bilgi yapılandırma modeline uygun öğretim materyali geliştirilmesi: "ışığın madde ile etkileşimi ve yansıması örneği", Sözlü bildiri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Duit, R., & Treagust, D. F. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and lear-ning. International Journal of Science Education, 25, 671–688.

Ebenezer, J., Chacko, S., Kaya, O. N., Koya, S. K., & Ebenezer, D., L. (2010). The effects of common knowledge const-ruction model sequence of lessons on science achievement and relational conceptual change. Journal of Rese-arch in Science Teaching, 47(1), 25–46.

Ebenezer, J., & Connor, S. (1998). Lerning to teach science: a model for the 21st century. Prentice Hall: USA.

Gilbert, J. K., Osborne, R. J., & Fensham, P. (1982). Children's science and its consequences for teaching. Science Edu-cation, 66(4), 623–633.

Hewson, P. W., Hewson, M. G. A. B. (1988). An appropriate conception of teaching science: A view from studies of science learning. Science Education, 72(5), 597–614.

Hewson, P. W., Thorley, N. R. (1989). The conditions of conceptual change in the classroom. International Journal of Science Education, 11, 541–553.

Hewson, P.W. (1992). Conceptual change in science teaching and teacher education. Paper presented at a meeting on “Research and Curriculum Development in Science Teaching,” under the auspices of the National Center for Educational Research, Documentation, and Assessment, Ministry for Education and Science, Madrid, Spain.

İyibil, Ü. G. (2011). A new approach for teaching ‘energy’ concept: The common knowledge construction model. World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), 19-23 September 2011, Kuşadası, Turkey.

Kaya, O. N., Zorlu, M., & Aydemir, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ortak bilgi inşa modeli ve uygula-maları ile ilgili görüşleri. Uygulamalı Eğitim Kongresi: 52. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Anka-ra, Türkiye.

Kıryak, Z. (2013). Ortak bilgi yapılandırma modelinin 7. Sınıf öğrencilerinin su kirliliği konusundaki kavramsal an-lamalarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Küçük, Z. (2011). Zenginleştirilmiş 5E modelinin 7. sınıf öğrencilerinin kavramsal değişimine etkisi: elektrik akımı örneği. Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

McKillup, S. (2012). Statistics explained: An introductory guide for life scientists (Second edition). United States: Cambridge University Press.

Osborne, R. (1983). Towards Modifying Children’s Ideas About Electric Current. Research in Science and Technologi-cal Education, 1(1), 73–83.

Özdemir-Benli, E. (2014). Fen öğretiminde ortak bilgi yapılandırma modelinin ilköğretim öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenmeleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Peşman, H., & Eryılmaz, A. (2010). Devolepment of a three-tier test to assess misconception about simple electric cir-cuits. The Journal of Educational Research, 103, 208–222.

Pintrich, P. R., Marx, R. W., & Boyle, R. A. (1993). Beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change. Review of Educational Research, 63(2), 167–199.

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211–227.

Sencar, S., Yılmaz, E. E., & Eryılmaz, A. (2001). Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ile ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 113–120.

Sencar, S., & Eryılmaz, A. (2002). Cinsiyetin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin elektrik devreleri konusunda sahip oldukla-rı kavram yanılgılarının farklı alt kategorilerine etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Tam Metin Kitabı, Ankara.

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi experimental designs for generalized causal inference. New York: Houghton Mifflin.

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (Complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591–611.

Vural, S., Demircioğlu, H., & Demircioğlu, G. (2012). Genel bilgi yapılandırma modeline uygun geliştirilen bir öğretim materyalinin üstün yetenekli öğrencilerin asit baz kavramlarını anlamaları üzerine etkisi. IV. Uluslararası Tür-kiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 4-7 Mayıs 2012, İstanbul.

Wang, T., & Andre, T. (1991). Conceptual change text versus traditional text and application question versus no ques-tions in learning about electricity. Contemporary Educational Psychology, 16, 103–116.

Wood, L. C. (2012). Conceptual change and science achievement related to a lesson sequence on acids and bases among African American alternative high school students: A teacher’s practical arguments and the voice of the “other”. Unpublished Ph.D. dissertation, Wayne State University, Michigan.

Wood, L., Ebenezer, J., & Boone, R. (2013). Effects of an intellectually caring model on urban African American al-ternative high school students’ conceptual change and achievement in chemistry. The Royal Society of Che-mistry, Chemistry Education Reaerch and Practice.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, H. İ., Yalçın, N., Şensoy, Ö., & Akçay, S. (2008). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin elektrik akımı ko-nusunda sahip oldukları kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 67–82.

Yürümezoğlu, K., & Çökelez, A. (2010). Akım geçiren basit bir elektrik devresinde neler olduğu konusunda öğrenci görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(3), 147–166.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3196

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.