Determination of Pre-service Classroom Teachers’ Pedagogical Awareness of Reading and Mathematical Difficulties and Instructional Perspectives

Hayriye Gül KURUYER, Ahmet ÇAKIROĞLU, Gökhan ÖZSOY

Abstract


The purpose of the current study is to determine pre-service classroom teachers’ pedagogical awareness of reading and mathematical difficulties and pedagogical perspectivess. The study was conducted according to the embedded multiple-case design. The study group for the current research comprised 73 third- and fourth year pre-service classroom teachers. Considering the findings of the current study, it can be argued that pre-service teachers have an awareness of reading and mathematical difficulties. However, when pre-service teachers’ responses were examined, some shortcomings and fallacies in their knowledge about reading and mathematical difficulties were discovered. In addition, it was also found that they did not have knowledge about how to detect and eliminate reading and mathematical difficulties.


Keywords


reading difficulties, mathematical difficulties, primary school teacher, teacher candidate

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akyol, H. (2005). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem.

Akyol, H., Çakıroğlu, A., & Kuruyer, H. G. (2014).A study on the development of reading skills of the students having difficulty in reading: Enrichment reading program. International Electronic Journal of Elementary Education, 6(2), 199-212.

Akyol, H., & Yıldız, M. (2013). Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesine yönelik bir program önerisi. Oku-ma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 1-8.

Altındağ-Kumaş, Ö. (2014). Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin toplama ve çıkarma işlemlerindeki per-formansları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Altun, M. (2014). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. Ankara: Pegem.

Altun, T., Ekiz, D., & Odabaşı, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları okuma güçlüklerine ilişkin nitel bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 80-101. http://www.zgefdergi.com/Makaleler/718148595_17_06_Altun-Ekiz-Odabasi.pdf adresinden 31.08.2015 adresinden edinilmiştir.

Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerin okudu-ğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 301-319. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/1354/330 adresinden edinilmiştir.

Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Pegem.

Bintaş, J. (2007). Matematikte öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için matematik eğitimi. e-Journal of New World Scien-ces Academy, 2(4), 439-450. http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-53-146-3.pdf adresinden 31.08.2015 adresinden edinilmiştir.

Bender, W. N. (2012). Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler ve Eğitimleri. Hakan Sarı (Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Butterworth, B., Varma, S., & Laurillard, D. (2011). Dyscalculia: From Brain to Education. Science, 332, 1049-1053. doi: 10.1126/science.1201536

Calhoon, B., M. (2005). Effects of a peer-mediatedphonologicalskillandreadingcomprehension program on reading skill acquisition for middle school students with reading disabilities. Journal of Learning Disabilities. 38(5), 424-433.

Cohen, L., Manion , L., & Marison, K. (2007). Research methods in education. Newyork: Routhledge.

Çakıroğlu, A., & Kuruyer, H. G. (2012, February). First grade elementary school student’s family involvement in the process of reading and writing skills acquisition.World Congress Education Sciences, Barcelona, Spain.

Dirks, E., Spyer, G., van Lieshout, E. C., & de Sonneville, L. (2008). Prevalence of combined reading and arithmetic disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41, 460−473.

Durmuş, S. (2007). Matematikte öğrenme güçlüğü gösteren öğrencilere yönelik öğretim yaklaşımları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 76-83. http://efd.mehmetakif.edu.tr/arsiv/haziran2007/sonsayi/76-83.pdf adresinden edinilmiştir.

DSM-IV (2000). Diagnosticand Statistical Manual of MentalDisorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR). American Psychiatric Association.

Dündar, H. & Akyol, H. (2014). Okuma ve anlama problemlerinin tespiti ve giderilmesine ilişkin örnek olay çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 361-377. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/1991/633 adresinden edinilmiştir.

Garner, B. D. (2008). Postsecondary education success: Stories of three students with learning disabilities. TEACHING Exceptional Children Plus, 4(4), 2-10. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ967484.pdf adresinden edinilmiştir.

Geary, D. C. (1993). Mathematical disabilities: Cognitive, neuropsychological and genetic components. Psychological Bulletin, 114, 345−362.

Gifford, S., & Rockliffe, F. (2008). In search of dyscalculia. In M. Joubert (Ed.). Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 28(1), 21–27.

Glenberg, A. M. (2011). How reading comprehension is embodiedand why that matters. International Electronic Jour-nal of Elementary Education, 4(1), 5-18.

Güneş, F. (2003). Okuma-yazma öğretiminde cümlenin önemi. TÜBAR, 13, 38-48. http://www.tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2003BAHAR/4firdevs%20gunes.pdf adresinden edinilmiş-tir.

Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşım ve modeller. Ankara: Pegem.

Hacisalioğlu-Karadeniz, M. (2013). Diskalkuli yaşayan öğrencilere ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 8(2). 193-208. http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-7132-3138-10.pdf adresinden 31.08.2015 adresinden edinilmiştir.

Haylock, D. & Cockburn, A. (2014). Küçük çocuklar için matematiği anlama. Zuhal Yılmaz (Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

İşeri, E. & Akın-Sarı, B. (2011). Çocukta bilişsel gelişim ve bozukluklar: Zeka geriliği ve öğrenme bozuklukları. S. Karakaş. (Ed.). Kognitif nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp Kitap Sarayı.

Jaya, N., & Geetha, T. (2009). Primary school teachers’ skills to help dyscalculic children. Delhi: G. Print Process.

Kamhi, A. & Catts, H. (2008). The language basis of reading: Implications of classification and treatment of children with reading disabilities. In Bulter, K. & Silliman, E. (Eds.) Speaking, reading, and writing in children with language and learning disabilities: New paradigms in research and practice (pp. 45-72) . Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Kuruyer, H., G. (2014). Zenginleştirilmiş okuma programının okuma güçlüğü olan öğrencilerin bilişsel süreç ve nöral yapılarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Landerl, K., Fussenegger, B., Moll, K., & Willburger, E. (2009). Dyslexia and dyscalculia: Two learning disorders with different cognitive profiles. Journal of Experimental Child Psychology, 103, 309−324.

Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB.

Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlkögretim Matematik Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB.

National Joint Committee on Learning Disabilities. (2000). Professional development for teachers. Learning Disability Quarterly, 23, 2-6.

Olkun, S., Akkurt-Denizli, Z. & Göçer-Şahin, S. (2015). Öğrencilerin diskalkuliye yatkınlıklarının belirlenmesinde nokta sayılama ve sayısal karşılaştırma becerileri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 3(2), 62-71. http://www.iojpe.org/ojs/index.php/IJSEG/article/viewFile/400/477 ad-resinden edinilmiştir.

Özdemir, M., S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306. https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/9899-20110603103235-06.-ozdemir.pdf adresinden 28.28.2015 adresinden edinilmiştir.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Seçme Sınavı. (2015). An-kara: MEB.

Özkut, Ç. (2011). İlköğretimdeki öğrencilerin sınıflara göre matematik beceri düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sezer, S. & Akın, A. (2011). 6–14 yaş arası öğrencilerde görülen matematik öğrenme bozukluğuna ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 10(2), 757-775.

Singh, P., Y., & Agarwal, A. (2011). Teaching addition to children with dyscalculia through cai. Indian Streams Rese-arch Journal, 1(1), 1-7.

Snowling, M. (2012). Early identification and interventions for dyslexia: A contemporary view. Journal of Research in Special Educational Needs, 13(1), 7-14. doi: 10.1111/j.1471-3802.2012.01262.x

Schunk, D. H., (2010). Learning Theories: an Educational Perspective. M. Şahin, (Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Tatar, E. & Dikici, R. (2008). Matematik eğitiminde öğrenme güçlükleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 183-193.

Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Torgessen, K., J. (2002). The Prevention of reading difficulties. Journal of School Psychology, 40(1), 7-26. doi:10.1016/S0022-4405(01)00092-9

Turgut, S. (2008). Özgül öğrenme güçlüğünde nöropsikolojik profil. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Van de Walle, Karp, & Bay-Williams, (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim. Soner Durmuş (Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Williams, A. (2013). A teacher'sperspective of dyscalculia: Who counts? An interdisciplinary overview. Australian Journal of Learning Difficulties, 18(1), 1-16. doi:10.1080/19404158.2012.727840

Yıldırım, K. (2010). İş birlikli öğrenme yönteminin okumaya ilişkin bazı değişkenler üzerindeki etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci-veli görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

YÖK. (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: YÖK.

Yurdakal, H., İ. (2014). İlkokullarda okuma güçlüğünde yaşanan sorunlar ile eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Pamukkale.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3229

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.