Levels of Grade 4 Students to Solve Non-Routine Problems in Science Course

Zeki APAYDIN, Mehmet ALİ KANDEMİR

Abstract


The purpose of this study is to determine the level of solving non-routine problems of 4th grade students and the relationship between gender and problem-solving skills.This study was carried out with the participation of 140 students who were attending the 4th grades in a ta province of a medium district of a medium sized province in the Marmara Region. This study was organized according to the screening study, which is one of the quantitative research methods. Data were obtained from the students' answers given to 5 problems. The obtained data were analyzed using percentage, frequency and chi-squared test. As a result of this study, it was concluded that the level of problem solving of the students was not the desired level and that there was a meaningful difference between the problem solving skill and the gender in favor of the girls.

Keywords: problem solving, non-routine problems


Keywords


PROBLEM ÇÖZME

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Açıkgöz, K. Ü. (2014). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayınevi.

Ajai, J.T. & Imoko, I.I. (2015). Gender differences in mathematics achievement and retention scores: A case of problem-based learning method. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 1 (1), 45- 50.

Altun, M. (2008). Matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Akademi Yayınları.

Aykaç, N. (2005). Öğrenme ve öğretim sürecinde aktif öğrenme yöntemleri. Ankara: Naturel Yayıncılık.

Bayazıt, İ. (2013). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin gerçek-yaşam problemlerini çözerken sergiledikleri yaklaşımlar ve kullandıkları strateji ve modellerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1920 - 1927

Baydar, M. L., Gül, H. ve Akçil, A. (2007). Bilimsel araştırmanın temel ilkeleri. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Basıme-vi.

Bağçeci, B. ve Kinay, İ. (2013). Öğretmenlerin problem çözme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sos-yal Bilimler Dergisi, 12 (44), 335-347.

Bingham, A. (2004). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi (Çev: Ferhat OĞUZKAN). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Boonen, A. J. H, Reed, H., C., Schoonenboom J. & Jolles J. (2016). It’s not a math lesson - we’re learning to draw! Teac-hers’ use of visual representations in instructing word problem solving in sixth grade of elementary school. Frontline Learning Research, 4 (5), 34 – 61.

Büyüköztürk, Ş. (2016). Veri Analiz El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Csapó, B. & Funke, J. (2017). The nature of problem solving: Using research to ınspire 21st century learning. OECD Publishing, Paris. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264273955-en

Celebioğlu, B., Yazgan, Y. ve Ezentaş, R. (2010). Usage of non-routine problem solving strategies at first grade level. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2010) 2968–2974.

Çevik, B., D. ve Özmaden, B. (2013). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 270-275.

Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Yazarın Kendisi.

Çepni, S. (Ed.). (2014). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Doğanay, A. (Ed.). (2012). Öğretim ilke yöntem ve teknikleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Dostál J. (2015). Theory of problem solving. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 2798 – 2805.

Filiz, S., B. ve Abay, S. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının rutin olmayan problemlerdeki problemi anlama durumları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 97-118.

Genç, S. Z. ve Kalafat, T. (2010). Öğretmen adaylarının empatik becerileri ile problem çözme becerileri. Kuramsal Eğitim Bilim, 3 (2), 135-147.

Gökkurt, B., Örnek, T., Hayat, F.& Soylu, Y. (2015). Öğrencilerin problem çözme ve problem kurma becerilerinin değerlendi-rilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 751-774.

Gür,H. ve Hangül, T. (2015). Ortaokul öğrencilerinin problem çözme stratejileri üzerine bir çalışma .Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (1), 2015, 95-112.

Hsiao H., S. , Lin C., Y., , Chen J.,C., & Peng Y., F. (2018). The ınfluence of a mathematics problem-solving training system on first-year middle school students. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14 (1), 77-93.

Inoue, N. (2005). The realistic reasons behind unrealistic solutions: The role of interpretive activity in word problem solving. Learning and Instruction, 15, 69-83.

Ilgın, H. ve Arslan, D. (2012). Türkçe dersinde metinlerle problem çözme öğretiminin öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 157-176.

Işık, C. ve Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1) , 57-72.

İncebacak, B., B. ve Ersoy, E. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Problem Çözme Becerileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (1), 1-24.

Jiban, C. L., & Deno, S. L. (2007). Using math and reading curriculum-based measurements to predicts state mathematics test performance: Are simple one-minute measures technically adequate?. Assessment of Effective Intervention, 32(2), 78-89.

Karataş, İ. ve Güven, B. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin günlük yaşam problemlerini çözebilme becerilerinin belirlenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 201-2017.

Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

Kaya, S., Kablan, Z., & Rice, D. (2014). Examining question type and the timing of IRE pattern in elementary science classro-oms. Journal of Human Sciences, 11(1), 621-641.

Kaya, S. ve Kablan, Z. (2018). Rutin Olmayan Problemlerle İlgili Yapılan Araştırmaların Analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (1), 25-44.

Koç, C. (2014). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları ve öğrenme sürecinde yardım istemeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 659-678.

Lamb, J. H. (2010). Reading gread levels and mathematics assessment: an analysis of Texas mathematics assessment items and their reading difficulty. The mathematics Educator, 20(1), 22-34.

Marchiş, I. (2013). Primary school pupıls’ problem solving competency and reasoning skills. Pedacta, 3 (1), 25-32.

Mwei, P., K. (2017). Problem solving: how do ın-service secondary school teachers of mathematics make sense of a non-routine problem context? International Journal of Research in Education and Science, 3 (1), 31-41.

Mataka, L.M., Cobern, W.W., Grunert, M., Mutambuki J., & Akom, G. (2014). The effect of using an explicit general problem solving teaching approach on elementary preservice teachers’ ability to solve heat transfer problems. International Jo-urnal of Education in Mathematics, Science and Technology, 2 (3), 164-174.

MEB(2015).2015 PISA ulusal raporu. Erişim adresi: http://pisa.meb.gov.tr/wp con-tent/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf

MEB (2017). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.

MEB (2018). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.

Mafakheri, S., Rostamy M., M, Shahvarani, A., Behzadi, M., H. (2013). The study of effect of the main factors on problem solving self-confidence using cooperative learning. Mathematics Education Trends and Research, 1-7.

Nasriah, L. (2017). Problem solving methods to improve understanding of learning social subject matter for students of vıı of smp negerıi 2 tigaraksa, Indonesia. European Journal of Education Studies, 3 (4), 216-222.

Phonapichat, P., Wongwanich S. & Sujiva, S. ( 2014). An analysis of elementary school students’ difficulties in mathematical problem solving. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 3169 – 3174.

Petersen, B., McAuliffe, S. & Vermeulen, C.. (2017). Writing and mathematical problem solving in Grade 3‘, South African Journal of Childhood Education, 7 (1), 2223-7674.

Polat, H. R. ve Tümkaya, S. (2010). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacına göre problem çözme becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9 (1), 346-360.

Polya, G. (1997). Nasıl çözmeli ? (Çev. Feryal Halatçı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Rohmah M. & Sutiarso S. (2018). Analysis problem solving in mathematical using theory newman. EURASIA Journal of Mat-hematics, Science and Technology Education, 14 (2), 671-681.

Saracaloğlu, A., S., Serin, O. ve Bozkurt, N. (2001). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Prob-lem Çözme Becerileri ile Başarıları Arasındaki ilişki. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 121-134.

Saygılı, S. (2017). Examining the problem solving skills and the strategies used by high school students in solving non-routine problems ,E-International Journal of Educational Research, 8 (2), 91-114.

Sezen, G. ve Paliç, G. (2011). Lise öğrencilerin problem çözme becerisi algılarının belirlenmesi. 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, Antalya-Turkey.

Şahin, S., İbili, E. ve Uluyol, Ç. (2016). Öğretmen adaylarında problem çözme eğilimi ve internet bağımlılığı ilişkisinin ince-lenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, (1), 1-21.

Ulu, M., Tertemiz, N. ve Peker, M. (2016). Okuduğunu anlama ve problem çözme stratejileri eğitiminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problem çözme başarısına etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 303-340.

Uyar, G. ve Bal, A.P. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinde probleme dayalı öğrenmenin akademik başarıya etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (4), 361-374.

Van Garderen, D., & Montague, M. (2003). Visual–spatial representation, mathematical problem solving, and students of var-ying abilities. Learning Disabilities Research & Practice, 18, 246–254. doi: http://dx.doi.org/10.1111/1540-5826.00079

Yılmaz, R. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının problem çözme sürecinde kullandıkları stratejiler: rutin problem çözme durumla-rı. Kastamonu Education Journal, 27(1), 85-94.

Wismath S., Orr, D., & Zhong M. (2014). Student perception of problem solving skills. Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal 7 (3), 1-17.

Zhu, Z. (2007). Gender differences in mathematical problem solving patterns: A review of literature. International Education Journal, 8 (2), 187-203.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3238

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.