Adaptation of Psycho-Social Aspects of Facebook Use (PSAFU) Scale to Turkish

Ozan COŞKUNSERÇE, Şeyhmus AYDOĞDU

Abstract


Facebook app is widely used in the world as a social media tool. In addition to examining the behavioral movements of users, such as the frequency of site use and the time they spend on the site, the examination of the psycho- social aspects of the application is important for in-depth information on application. The aim of this research is to adapt the scale developed by Bodroza and Jovanovic (2016) to Turkish in order to determine the psycho-social aspects of Facebook usage. In line with this aim, primarily translation in Turkish process has been realized. After the translation, the final scale was shaped based on the opinion of field experts. Confirmatory factor analysis was carried out for the purpose of examining the validity of the prepared scale. According to the analysis results, acceptable adaptation values computed (χ2 / sd = 2.039, RMSA = 0.052, SRMR = 0.059, CFI = 0.95).The Cronbach’s Alpha reliability coefficient of the scale was 0.905.In the light of these findings, it is understood that the measurement scale adapted to the scope of research is a measurement tool that can be used to determine the psycho-social aspects of Facebook.

Keywords


facebook, psychological, social, scale, facebook addiction, self-presentation

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Acılar, A., ve Mersin, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin Facebook kullanımı ile mahremiyet kaygısı arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 103-114. doi:10.17755/esosder.71918

Akbaş, U., ve Tavşancıl, E. (2015). Farklı örneklem büyüklüklerinde ve kayıp veri örüntülerinde ölçeklerin psikometrik özelliklerinin kayıp veri baş etme teknikleri ile incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, 6(1), 38-57. doi:10.21031/epod.26476

Akbaş, G., ve Korkmaz, L. (2007). Ölçek uyarlaması (adaptasyon). Türk Psikoloji Bülteni, 13(40), 15-16.

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Akikol, R. (2018). Kadın dijital göçmenlerin Facebook kullanımı ve mahremiyet ilişkisi. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 54, 1-36. doi:10.26650/CONNECTIST431891

Aydın, İ. E. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma: Anadolu Üniversitesi örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 373-386.

Back, M. D., Stopfer, J. M., Vazire, S., Gaddis, S., Schmukle, S. C., Egloff, B. vd. (2010). Facebook profiles reflect actual personality, not self-idealization. Psychological Science, 21, 372–374. doi:10.1177/0956797609360756

Balcı, Ş., ve Gölcü, A. (2013). Facebook Addiction among University Students in Turkey:" Selcuk University Example". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(34), 255-278.

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik Test Teorisi ve uygulama. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Bekiroğlu, H. A., ve Hülür, A. B. (2016). Üniversite öğrencilerinin Facebook kullanımı ve dijital şizofreni üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14, 146-175. Erişim adresi: http://asosindex.com/cache/articles/universite-ogrencilerinin-facebook-kullanimi-ve-dijital-sizofreni-uzerine-bir-arastirma-f244363.pdf

Bodroža, B., ve Jovanović, T. (2016). Validation of the new scale for measuring behaviors of Facebook users: Psycho-Social Aspects of Facebook Use (PSAFU). Computers in Human Behavior, 54, 425-435. doi:10.1016/j.chb.2015.07.032

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Press.

Buffardi, L. E., ve Campbell, W. K. (2010). Narcissism and social networking Web sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(10), 1303–1314. doi:10.1177/0146167208320061

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.

Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows. London: Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

De Maesschalck, R., Jouan-Rimbaud, D., ve Massart, D. L. (2000). The mahalanobis distance. Chemometrics and Intelligent Labora-tory Systems, 50(1), 1-18. doi:10.1016/S0169-7439(99)00047-7

Digital in 2018 Global Overview. (2018, Haziran 30). Erişim adresi: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018

Ekici, M., ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal ağların eğitim bağlamında kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 156-167.

Elitaş, C., ve Koçyiğit, S. Ç. (2015). İşletme bölümü öğrencilerinin Facebook kullanım amaçlarını ve eğitsel bağlamda kullanımı ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Gazi Üniversitesi örneği. World of Accounting Science, 17(1), 159-191.

Erişti, S. D. B., ve Coşkunserçe, O. (2017). Uluslararası öğrencilerin kültürel uyum sürecine yönelik tasarım tabanlı araştırma yakla-şımına dayalı çevrimiçi oryantasyon uygulamasının geliştirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 83-104. doi:10.17943/etku.288489

Gorsuch, R. L. (1983). Factor analysis (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Hong, F. Y., Huang, D. H., Lin, H. Y., ve Chiu, S. L. (2014). Analysis of the psychological traits, Facebook usage and Facebook addiction model of Taiwanese university students. Telematics and Informatics, 31(4), 597-606. doi:10.1016/j.tele.2014.01.001

Hu, L. T., ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. doi:10.1080/10705519909540118

İşçitürk, G. B. (2017). Öğretmen adaylarının Facebook gruplarının eğitsel amaçlı kullanımına ilişkin görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 46, 253-261.

İşman, A., ve Albayrak, E. (2014). Sosyal ağlardan Facebook’un eğitime yönelik etkililiği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 129-138.

Kalafat, Ö., ve Göktaş, Y. (2011). Sosyal ağların yükseköğretimde kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi, Facebook örneği. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 5.

Kayri, M., ve Çakır, Ö. (2010). An applied study on educational use of Facebook as a Web 2.0 tool: The sample lesson of computer networks and communication, International Journal of Computer Science and Information Technology, 2(4) 48-58. doi: 10.5121/ijcsit.2010.2405

Keleş, E., ve Demirel, P. (2011). Bir sosyal ağ olarak Facebook’un formal eğitimde kullanımı. 5th International Computer and Inst-ructional Technologies Symposium, 22-24.

Kline, R. B. (2005). Principles and practices of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Koç, B., ve Tatlı, H. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ sitelerine yönelik tutum ve davranışları. Journal of Social Sciences Institute/Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13).

Koc, M., ve Gulyagci, S. (2013). Facebook addiction among Turkish college students: The role of psychological health, demographic, and usage characteristics. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(4), 279-284. doi:10.1089/cyber.2012.0249

Mehdizadeh, S. (2010). Self-presentation 2.0: Narcissism and self-esteem on Facebook. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(4), 357–364. doi:10.1089/cyber.2009.0257

Moss, S. (2016, Haziran 27). Fit indices for structural equation modeling. Erişim adresi: http://www.sicotests.com/psyarticle.asp?id=277

Nadkarni, A., ve Hofmann, S.G. (2012). Why do people use Facebook? Personality and Individual Differences, 52 (3), 243-249.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2. Ed.). New York: McGraw-Hill.

Peluchette, J., ve Karl, K. (2010). Examining students’ intended image on Facebook: ‘What were they thinking?!’. Journal of Education for Business, 85(1), 30–37.

Ryan, T., Chester, A., Reece, J., ve Xenos, S. (2014). The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. Journal of behavioral addictions, 3(3), 133-48. doi:10.1556%2FJBA.3.2014.016

Oğuz, T. (2016). Çağdaş narkisisos’lar: Facebook kullanım alışkanlıkları ve narsisizm. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(2), 51-68.

Oz, M. (2014). Sosyal medya kullanımı ve mahremiyet algısı: Facebook kullanıcılarının mahremiyet endişeleri ve farkındalıkları. Journal of Yasar University, 35(9).

Öztürk, M., ve Akgün, Ö. E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları, bu sitelerin olumlu-olumsuz etkileri ve eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.

Şener, G. (2009). Türkiye’de Facebook kullanımı araştırması. XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı, 12-13.

Sütlüoğlu, T. (2015). Sosyal paylaşım ağlarında gençlerin sosyalleşme ve kimlik inşası süreçleri: Facebook örneği. Folklor/Edebiyat, 21(83), 125-147.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tiryakioglu, F. ve Erzurum, F. (2011). Use of social networks as an education tool. Contemporary Educational Technology, 2(2), 135-150.

Yelpaze, İ., ve Ceyhan, E. (2015). Facebook kullanıcılarının kişilik özellikleri ile Facebook kullanım örüntülerinin ilişkisi: bir gözden geçirme çalışması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 24-53.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3239

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.