Opinions of Geography Department Students’ Participating in Pedagogical Formation Certificate Program on Special Teaching Methods Course

Fatih AYDIN, Ali Çağatay KILINÇ

Abstract


The purpose of this study is to determine the opinions of the Geography Department students about the "Special Teaching Methods" course (STM) and to propose suggestions for increasing the effectiveness of this course. This qualitative study was designed as a typical case study. A total of 122 students in geography department included in Pedagogical Formation Certificate Program at Karabuk University and taking STM Course constituted the participants of the study. A semi-structured interview form including 7 questions was used to collect the data of the study. The results were as follows: Most of the students of Geography department who included in Pedagogical Formation Certificate Program though that the knowledge and skills obtained from this course would contribute well to their teaching lives. Most of the participants stated that the duration of the course was limited. Most of the students participating in the current study articulated that the practice hours within this course should be increased and that they would like to practice more, however, the duration of the course was not enough for this. Participants also emphasized that this course should focus more on how to use various methods and techniques in Geography courses. Most of the students stressed that they had no ideas or expectations before taking this course, however, they learnt how to make geography courses more enjoyable out-of-classroom and in-classroom environments and that their expectation became real. Participants stated that the duration of the STM course and the time allocated for the practice within this course should be increased in order to ensure more effective geography teaching.


Keywords


teacher education, special teaching methods, pedagogical formation

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akpınar, M., Çolak, K. ve Yiğit, E. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeter-liklerine yönelik uygulama öğretmenlerinin görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36, 41-67.

Aksoy, B. (2004). Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akşit, F. (2007). Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akyüz, E., Özcan, Ş. ve Altıparmak H.M. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri dersine ilişkin görüşleri. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 65-76.

Alaz, A. (2007). Coğrafya Öğretiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bi-limleri Enstitüsü, Ankara.

Aydın, F. (2012). Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersinin Öğretimine Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 1035-1050.

Aydın, F. ve Güngördü, E. (2015). Coğrafya eğitiminde özel öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Bas-kı). Ankara: Pegem Akademi.

Calp, M. (2005). Özel öğretim alanı olarak Türkçe öğretimi. Konya: Eğitim kitabevi.

Ceylan, D. (2017). Coğrafya eğitiminde 5E modeliyle uygulanan bağlam temelli öğretim yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Coşkun, M. (2004). Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çeliköz, M. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik Özel Öğretim Yöntemleri I dersi tutum ölçeği geçerlilik güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 8 (3), 252-271.

Çepni, O. & Aydın, F. (2015). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(2), 285-304.

Demirkaya, H. (2003). Coğrafya Öğretiminde 4MAT Öğretim Sisteminin Lise Coğrafya Derslerindeki Başarı ve Tutumlar Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Doğanay, H. (2014). Coğrafya öğretim yöntemleri (Liselerde coğrafya eğitim ve öğretimi). Ankara: Pegem Akademi.

Eraslan, A. (2009) İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘öğretmenlik uygulaması’ üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.

Gülçiçek, D. (2018). Türkçe öğretmenliği lisans programındaki Özel Öğretim Yöntemleri I-II derslerinin değerlendirilmesi. Yayım-lanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Güngördü, E. (2001). Coğrafya’da öğretim yöntemleri, ilkeler ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Gürbüztürk, O. ve Koç, A. (2016). "Özel Öğretim Yöntemleri" dersinin yürütülmesine ilişkin öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının görüşleri. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6(12), 57-79.

Karamustafaoğlu, O. ve Akdeniz A. R. (2005). Özel Öğretim Yöntemleri uygulamalarında fizik öğretmen adaylarının gerçekleş-tirdikleri etkinliklerin değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 128-141.

Karataş, F. Ö. ve Cengiz, C. (2016). Özel Öğretim Yöntemleri II dersinde gerçekleştirilen mikro-öğretim uygulamalarının Kimya öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 565-584.

Öner, S. ve Aydın, F. (2014). The Effects of Geography Information Systems Supported Training on the Academic Success in Geography Course. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(3),179-196.

Özüpekçe, S. (2014). Ortaöğretim lise 1. sınıf coğrafya derslerinde bilgisayar destekli coğrafya öğretiminin öğrencilerin coğrafya dersine karşı tutum, başarı ve hatırda tutma düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ünlü, M. (2014). Coğrafya öğretimi. Ankara:Pegem Akademi.

Yakar, Z., Can B. T. ve Uçak E. (2010). Özel Öğretim Yöntemleri dersinin fen öğretmen adaylarının fen öğretme felsefelerine etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1469-1483.

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3291

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.