Opinions of Museum Experts Regarding Educational Function and Use of Museums

Galip ÖNER, Fatih Oğuzkağan UYAR, Demet ÖNER

Abstract


According to the Turkish Statistical Institute (TÜİK), while in 2010 the total number of museums in Turkey was 334, 185 of which were state and 149 were private, in 2016 the total number reached 417, 193 of which were state and 224 were private. On the other hand, the figures of the Ministry of Culture and Tourism show that with the growing number of museums in the country the number of visitors increases significantly. Thus, according to these figures, the number of museum visitors, which was 6.887.344 in 2000, has risen to 28.454.284 as of 2015 with a constant increase. The purpose of the study is to understand, to interpret and evaluate the opinions of museum experts regarding the educational function and use of the museums in Turkey.

This research was carried out with the assistance of 13 museum experts working in private and state museums in different cities of our country. The work was designed with the help of Qualitative Research pattern. Data obtained from the study were acquired through interview, one of the qualitative data collection methods. In the analysis of the data, such approach of the qualitative data analysis as Inductive Analysis was used. As a result of the research, it was ascertained that particularly private museums have shown an increase in educational activities, but due to the fact that they were visited by teachers, students and museum experts, these visits were not quite productive; and in order to make visits to museums more efficient, it is required to provide preliminary information regarding the museum and its contents. Thus the results, that the Ministry of Education has not been sufficiently collaborating with the museums, have been achieved.


Keywords


education, museum, museum experts, museum education

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akkuş, A. ve Meydan, A. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi ve coğrafi mekân uygulamalarının değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 14-30.

Aktekin, S. (2008). Müze uzmanlarının okulların eğitim amaçlı müze ziyaretlerine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 103-111.

Ata, B. (2002). Müzelerle ve tarihî mekanlarla tarih öğretimi: Tarih öğretmenlerinin “müze eğitimine” ilişkin görüşleri (Yayın-lanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Avcı, C. ve Öner, G. (2015). Tarihi mekânlar ile sosyal bilgiler öğretimi: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(USBES Özel Sayısı), 108-133.

Boland, B. M. and Metcalf, F. (1993). Teaching with historic places. OAH Magazine of History, 7(3), 62-68.

Clark, M., Ensminger, D., Incandela, C. and Moisan H. (2016). Reflections on museums as effective field sites for teacher candi-dates. Journal of Museum Education, 41(4), 329-340, DOI: 10.1080/10598650.2016.1219127

Çalışkan, H. ve Çerkez, S. (2012). Sosyal bilgiler derslerindeki müzeyle eğitim uygulamalarının öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 162-173.

DÖSİM. (2017). Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve örenyerleri 2017 yılı ziyaretçi istatistikleri. Erişim tarihi: 19.02.2018 http://www.dosim.gov.tr/muze-istatistikleri

Egüz, Ş. ve Kesten, A. (2012). Sosyal bilgiler dersinde müze ile eğitimin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 81-103.

Filiz, N. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde müze kullanımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Gökkaya, A. K. ve Yeşilbursa, C. C. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi yerlerin kullanımının akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 483-506.

Günel, E. (2016). Türkiye’de Küresel Bakış Açısının Sosyal Bilgiler Eğitimine Kaynaştırılması: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(4), 440-461

Gürel, E. (2013). Ankara’daki müzelerde ziyaretçi profillerinin ve motivasyonlarının değerlendirilmesi. Ankara Araştırmaları Der-gisi, 1(2), 1-9.

Hooper-Greenhill, E. (1999). Müze ve galeri eğitimi. (Meltem Örge Evren, Emine Gül Kapçı, Çev.), Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Arastırma ve Uygulama Merkezi Yayınları

İCOM. (2018). İcom tüzüğü. Erişim tarihi: 09.02.2018, http://icomturkey.org/tr/icom-tüzüğü

Karadeniz, C. (2014). Müzenin toplumsal işlevleri bağlamında Türkiye’deki devlet müzeleri ile özel müzelerde çalışan uzmanların kültürel çeşitlilik ve müzenin ulaşılabilirliğine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Der-gisi, 7(35), 405-422.

Karadeniz, C. ve Okvuran, A. (2014). Müzede bir gece: Ankara Üniversitesi öğrencileri ile Çorum Arkeoloji Müzesi’nde müze eği-timi. İlköğretim Online, 13(3), 865‐879,

Karadeniz, C., Okvuran, A., Artar, M. ve Çakır-İlhan, A. (2015). Yeni müzebilim bağlamında müze eğitimine çağdaş yaklaşımlar ve müze eğitimcisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(2), 203-226.

Karadeniz, C. (2017). Müze ve toplum: Müzeyle topluma ulaşmak. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(8), 19-37.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. (2018). Türkiye'de müzecilik. Erişim tarihi: 09.02.2018, http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,69904/turkiyede-muzecilik.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018). 2016 yılı müze istatistikleri. Erişim tarihi: 09.02.2018 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,180800/2016-yili-muze-istatistikleri.html

Lichtman, M. (2013). Qualitative research in education: A user’s guide. USA: Sage Publications.

Marcus, A. S. and Levine, T. H. (2011). Knight at the museum: Learning history with museums. The Social Studies, 102(3), 104-109, DOI: 10.1080/00377996.2010.509374

Mercin, L. (2006). Müzeler ve toplum. 18/08/2018 tarihinde http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/Yrd.-Do%C3%A7.-Dr.-Levent-MERC%C4%B0N-M%C3%9CZELER-VE-TOPLUM.pdf adresinden erişilmiştir.

Meydan, A. ve Akkuş, A. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasındaki önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, 29, 402-422, DOI: 10.14781/MCD.2014298137

Öner, G. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul dışı tarih öğretimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Türk Tarih Eğitimi Der-gisi, 4(1), 89-121.

Öner, G. ve Çengelci-Köse, T. (2017). Müze ve tarihi mekânlar ile değerler öğretimi: Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi örneği, VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 04-06 Mayıs 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Özkasım, H. ve Ögel, S. (2005). Türkiye’de müzeciliğin gelişimi. İTÜDERGİSİ/b, 2(1), 96-102.

Özmen, S. S. (2018). Müze eğitimin gelişimi. Humanitas, 6(11), 301-324.

Seligmann, T. (2014). Learning museum: A meeting place for pre-service teachers and museums. Journal of Museum Education, 39(1), 42-53.

TÜİK. (2018). Kültür istatistikleri (Müze, eser ve müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı). Erişim tarihi 07.02.2018, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1086

Wylder, V. D. T., Lerner, E. B. and Ford, A. S. (2014). Elementary reflections: Case study of a collaborative museum/school cura-torial project. Journal of Museum Education, 39(1), 83-95.

Yeşilbursa, C. C. (2008). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi yerlerin kullanımı. Türklük Bilimi Araştırmaları, 23, 209-222.

Yılmaz, K. ve Şeker, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin müze gezilerine ve müzeleri sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşlerin incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 3(9), 21-39.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3299

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.