An Investigation on the Regulations and Responsibilities of Reading and Writing Failures Against Ottoman Turkish Language Students

Mehrali CALP

Abstract


In this study, errors of reading, writing and grammar in the Ottoman Turkish area of the students of the Department of Turkish Language and Literature in the Faculty of Arts and Sciences were discussed.

The aim of the study is to determine the reasons for the mistakes in reading, writing and grammar that the students made in the Ottoman Turkish, and to make suggestions for the solution of these errors in the light of obtained findings. The study has been a qualitative study and the data were obtained through semi-structured interview form and subjected to content analysis. With this purpose, a semi-structured interview form consisting of 4 questions have been repaired. The students who took the course and the field experts were interviewed via this interview form.

The following results were obtained in the study: In Ottoman Turkish lectures the most difficult situations of students are: not knowing and writing the patterns of Arabic words, not reading and writing texts, insufficient grammar; ڭ (ŋ) cannot be distinguished from similar voices and writing vocals.

The reasons for student mistakes are: inadequate Arabic and Persian grammar knowledge, inadequate writing (spelling), inability to distinguish Arabic, Persian and Ottoman words, and not enough text reading and writing activities. Measures that students should take in order to cope with the difficulties encountered by students are: to re-learn extracurricular activities and improve their reading and writing skills. Suggestion that the students think that they will be useful for teaching: The lessons are given by experts in the field, the teaching process is carried out in from simple to difficult manner, weekly writing assignments, frequent exercises, and lots of text reading. Suggestions were made in the light of the obtained findings.


Keywords


Ottoman Turkish, spelling, grammar, reading and writing error

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akpınar, Ş. (2016). Osmanlı Türkçesi Öğretimi Üzerine, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 44.

Calp, M. (2017). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesindeki Yazma Hataları, Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 28-53.

Canpolat, M. (1981). "Arap Yazılı Türk Alfabesinin Gelişmesi", Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu, TTK Yayıncılık, Ankara.

Çalışkan, N. (2013). Lise Düzeyindeki Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanışına İlişkin Öğrenci Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2.

Develi, H. (2012). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, İstanbul: Kesit Yayınları, Dil – Gramer.

Ertem, R. (1991). Elifbe’den Alfabe’ye, Dergâh Yayınları, İstanbul-1991.

Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ankara.

Korkmaz, Z. (1995). Türk Dili Üzerine Araştırmalar, T.D.K. Yayınları, Ankara-1995.

MEB. (2011). Sosyal Bilimler Lisesi Osmanlı Türkçesi Dersi (10, 11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=170 adresinden 21.02.2018 tarihinde alınmıştır.

Özkan, M. (2011), Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Ortaya Konan Tercümelerin Türk Diline Etkisi, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S.3, Kış.

Özkan, M., Osmanlıca (bk. Osmanlı Türkçesi). http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c33/c330301.pdf (Son Erişim Tarihi: 05.09.2017)

Sevim, O., Bayındır, H. (2016). Lise ve üniversite öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi dersine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 20(67): 291-302.

Timurtaş, F, K. (1995). Osmanlı Türkçesi Grameri III, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Ülkütaşır, M. (1991), Şakir, Atatürk ve Harf Devrimi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 384, 2. Baskı, Ankara.

Üst, S. (2008) Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/6 Fall 2008.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.