THE EFFECT OF EDUCATIONAL ENTERTAINING ACTIVITIES SUPPORTED WITH CO-OPERATIVE LEARNING IN TEACHING ENGLISH

Veli BATDI, Çetin SEMERCİ

Abstract


The purpose of this study is to investigate the effect of educational entertaining activities supported with co-operative learning on student motivation in teaching English. This study was implemented with 68 students based on neutral criteria out of 105 fifth grade students in Elazığ Namık Kemal Primary School. Pre-test and post-test control group experimental design was used in the study. The data was obtained through “The Scale of Motivation in Education” (SME) adapted into Turkish by Kara (2008). The research result showed that the effect of educational entertaining activities supported with co-operative learning has significant impact on the motivation of students.

 

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME DESTEKLİ EĞİTSEL EĞLENCELİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ 

Bu araştırmanın amacı, İngilizce öğretiminde işbirlikli öğrenme destekli eğitsel eğlenceli etkinliklerin öğrencilerin motivasyonlarına etkisini belirlemektir. Bu araştırma Elazığ Namık Kemal İlköğretim okulunda bulunan 105 beşinci sınıf öğrencisi içerisinden yansızlık ölçütüne göre seçilen toplam 68 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen uygulanmıştır. Veriler Kara (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Eğitimde Motivasyon Ölçeği (EMÖ)” ile elde edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizleri sonucunda işbirlikli öğrenme destekli eğitsel eğlenceli etkinliklerin öğrencilerin motivasyon düzeyleri üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmüştür.


Keywords


Educational entertaining activities; motivation;English teaching; co-operative learning

Full Text:

PDF

References


Acar, T. (2011). Araştırma modellerinde kullanılacak istatistikleri belirleme ölçütleri. (December 19, 2012)

Aydın, F. ve Coşkun, M. (2011). Secondary school students’ “achievement motivation” towards Geography lessons. Scholars Research Library Archives of Applied Science Research, 3(2), 121-134.

Batdı, V. (2012). Yabancı dil öğretiminde eğitsel oyunların kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 317-324.

Brown, H. D. (1994b). Teaching by principles. USA: Prentice Hall.

Brown, H.D. (1994a). Principles of language learning and teaching. Prentice Hall Regents Inc., USA.

Bütüner, İ. (2010). İlköğretim matematik öğretiminde şarkı kullanımının bazı değişkenler üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Emeksiz, B. (2006). Yabancı Dil (İngilizce) Ögretiminde güdülenme (motivasyon) ölçümü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Gömleksiz, M. N. (2005). Oyun ile İngilizce öğretiminin uygulanması ve öğrenci başarısına etkisi. Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 179-195.

Güneş, M. ve Güneş, H. (2011). Öğretmen ve öğrenciler için yaşayan çocuk oyunları. Ankara: Anı Yayıncılık.

Hsieh, M. F. (2006, November). “What do you like in english class?” “I like playing games:” children’s experiences and voices toward learning English in a partial English immersion program. A paper presented at the APERA Conference. Hong Kong.

Irak, M. (2011). üstbiliş ölçeği çocuk ve ergen formunun türkçe standardizasyonu, kaygı ve obsesif-kompülsif belirtilerle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 22, 1-9.

Kara, A. (2008). İlköğretim birinci kademede eğitimde motivasyon ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 2(9), 59-78.

Karaatlı, M. (2010). Verilerin düzenlenmesi ve gösterimi, Şeref Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (5. Baskı, s. 3-42). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kubanyiova, M. (2006). Developing a motivational teaching practice in EFL teachers in Slovakia: Challenges of promoting teacher change in EFL contexts. TESL-EJ, 10(2), 1-17.

Kupeckova, L. (2010). Game-like activities. Unpublished master’s thesis. Masaryk University Faculty of Education Department of English Language and Literature, Czech Republic.

Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-smirnov test for normality with mean and variance unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399- 402.

MEB. (2006). İlköğretim ingilizce dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.

MEB. (2008). Time for english english student’s book. Ankara: MEB Yayınları.

Millington, N.T. (2011). Using songs effectively to teach english to young learners. Language Education in Asia, 2(1), 134-141.

Özdamar, K. (2010). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 2. (7. Baskı). Eskişehir: Kaan Kitapevi.

Ratnasari, H. (2007). Songs to improve the students’ achievement in pronouncing English words. A Final Project Submitted in the Languages And Arts Faculty, Semarang State University, Indonesia.

Şevik, M. (tarihsiz). English through songs: teaching english in primary schools, for students. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Sevinç, B., Özmen, H. ve Yiğit, N. (2011). Investigation of primary students’ motivation levels towards science learning. Science Education International, 22(3), 218-232.

Ur, P. (1996). A course in language teaching. University of Cambridge, New York.

Ural, M. N. (2009). Eğitsel bilgisayar oyunlarının eğlendirici ve motive edici özelliklerinin akademik başarıya ve motivasyona etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim/Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Wang, Y. H. (2010). Using communicative language games in teaching and learning English in Taiwanese primary schools. Journal of Engineering Technology and Education, 7(1), 126-142.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 6. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, H. ve Çavaş, P. (2007). Reliability and validity study of the students’ motivation toward science learning (SMTSL) questionnaire. Elementary Education Online, 6(3), 430-440.

Yule, G. (1996). The study of language. (Second edition). Cambridge University Press.

Yurdakul, B. ve Demirel, Ö. (2007). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin üstbiliş farkındalıklarına katkısı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 1(1), 71-85.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.