A Study on Contribution of Social Studies Course to Middle School Stu-dents on Respect for Differences

Erhan GÖRMEZ

Abstract


The purpose of this study is to demonstrate whether the social studies course, which has been taught four years, con-tributes to bringing an important value such as respect for differences or not. This research is a qualitative research. The study group of this study consists of 50 students from Ferit Melen Middle School, 31 students from Hacıbekir Middle School, 29 students from Zeve Middle School and 13 students from Ahmet Yesevi Middle School in 2017-2018 education period. The interview method was used as data collection method in the study. In the study, content analysis method was used. The result of the research evaluated generally, it is concluded that students  approach the people with tolerance who do not think like themselves; they put themselves in place of people who have different characteristics; it is important to respect the people in order to live in harmony with other people in society; those who want to live with people have different ethnic and sectarian affiliations in their surroundings share the idea that there a lot of things to be learned  from these peoples’  way of life, worshiping and customs; those who don’t want to live with people have different ethnic, religious and sectarian affiliations share the idea that the differences cause to social problems; there is no group who are prejudiced in the com-munity they live in


Keywords


respect for differences, middle school, social studies

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Açıkalın, M. (2010). Sosyal bilgiler eğitiminde yeni yaklaşımlar: çok kültürlü ve küresel eğitim. Elementary Education Online, 9(3), 1226-1237.

Arslan, S. (2015). İlköğretim öğrencilerinin farklı kültürlerle bir arada yaşama deneyimi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (26) 249-263

Atasoy, Z. (2012). Farklılıkların yönetimi: üniversite öğrencilerinin ayrımcılık algısının öğrenci başarı düzeyine etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Ateş, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenleri ve ortaokul öğrencilerinin çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitime yönelik algı ve farkındalıkları (Kocaeli örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 1-9

Balint, P. (2006). Respect relationships in diverse societies. Res Publica, 12 (1), ss.35-57. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11158-006-0004-6 (15.07.2018 tarihinde ulaşılmıştır)

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Gemici, H. (2012). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerine uygulanan etkili iletişim ve empatik beceri eğitiminin öğrencilerin iletişim bece-rilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Heale, R. and Twycross, A. (2018). What is a case study?. Evid Based Nurs, 21 (1). https://ebn.bmj.com/content/ebnurs/21/1/7.full.pdf. (15.07.2018 tarihinde ulaşılmıştır)

İlğan, A., Karayiğit, D. ve Çetin, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2)

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (2006). Erken çocuklukta farklılıklara saygı eğitimi el kitabı. İstanbul: Derin Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Sosyal bilgiler öğretim programı. file:///C:/Users/HP/Downloads/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf. (15.07. 2018 tari-hinde ulaşılmıştır)

National Conuncil of Social Studies (NCSS) (1992). What is social studies? https://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session8/8.WhatIsSocialStudies.pdf. (15.07.2018 tarihinde ulaşılmıştır)

Ontario Ministry of Education (2004). The Ontario curriculum: Social studies, grades 1 to 6; history and geography, grades 7 and 8. http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/8000/244840.pdf. (Erişim: 19.05.2018)

Queensland Goverment (2018). Respecting diversity. https://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-practice-manual/introduction/respecting-diversity. (15.07.2018 tarihinde ulaşılmıştır)

Tay, B. ve Demir, S. , B. (Çev.Ed.). (2016). Sosyal bilgiler öğretiminin ve öğreniminin geçmişi, bugünü ve geleceği.

Ankara: Anı Yayıncılık.

Topcubaşı, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin farklılıklara saygı eğitimi konusundaki görüşlerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 90-102

Topcubaşı, T. (2015). Farklılıklara saygı eğitim programının öğrencilerin farklılıklara saygı düzeyine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kocaeli Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü, kocaeli.

Yılmaz-Yüksel, A. (2003). Empati eğitim programının ilköğretim öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi.

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yiğittir, S. ve Öcal, A. (2010). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin değer yönelimleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24. 407-416.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5b0fdb0e4fa983.11371882. (15.07.2018 tarihinde ulaşılmıştır)
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3315

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.